Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Strona główna

Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym - kurs kwalifikacyjny

Kurs kwalifikacyjny na Opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym.

Uzupełnij swoje kwalifikacje zawodowe!

education g3d7aef9f3 1920

Miejsce: ZDZ w Białymstoku, ul. Sienkiewicza 77

Cena: 2700 zł/ osoby (cena przy zebraniu grupy min. 9 osobowej - jesień 2024)

ZAPISZ SIĘ ONLINE

Czas trwania i termin kursu

Termin rozpoczęcia: do ustalenia po zebraniu grupy 10-osobowej

Kurs obejmuje 280 godzin lekcyjnych zajęć ( wtym 80 godzin praktyki zawodowej).

Warunki udziału w kursie

Kurs adresowany jest do osób, które chcą zdobyć kwalifikacje zawodową uprawniającą do pracy w żłobku lub klubie dziecięcym

Warunki uczestnictwa:

  • ukończone 18 lat
  • wykształcenie min. średnie

Zakres szkolenia

Kurs adresowany jest do osób, które chcą zdobyć kwalifikacje do pracy w charakterze opieku-na w żłobku lub klubie dziecięcym.

Zgodnie z wymaganiami resortowymi, osoba podejmująca pracę opiekuńczo-wychowawczą z dzieckiem do lat trzech powinna posiadać wiedzę psychopedagogiczną i umiejętności praktyczne określone w treściach programowych w zakresie pięciu kluczowych bloków tematycznych:

  • Rozwój dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa
  • Psychopedagogiczne podstawy rozwoju jednostki
  • Kompetencje opiekuna dziecka
  • Stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka
  • Praktyka zawodowa

Kurs kończy się wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu zgodnie z przepisami MEN (Ministerstwa Edukacji Narodowej) w sprawie kształcenia osób dorosłych.

Efekty kształcenia

Absolwent kursu będzie znał:

– podstawowe pojęcia z zakresu psychologii, pedagogiki i socjologii,

– psychologiczne podstawy rozwoju jednostki i przebieg procesów rozwojowych,

– podstawy prawne działalności opiekuńczej i zakres własnej odpowiedzialności prawnej,

– uwarunkowania rozwoju oraz osiągnięcia jednostki w odniesieniu do poszczegól-nych etapów życia,

– sposób planowania i realizowania czynności opiekuńczo-wychowawczych,

– potrzeby rozwojowe dziecka i możliwości ich rozpoznawania,

– rodzaje opóźnień i zaburzeń rozwojowych możliwych do identyfikacji u małego dziecka i sposoby ich rozpoznawania,

– właściwości rozwoju psychoruchowego dziecka do lat 3,

– swoją rolę w procesie higieny i opieki nad dzieckiem,

– metody stymulowania wszechstronnego rozwoju dziecka,

– sposoby postępowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia dziecka,

– zakres kompetencji opiekuna dziecka.

Absolwent kursu będzie potrafił:

– organizować i sprawować opiekę nad dzieckiem w wieku do lat 3,

– planować i dokumentować rozwój dziecka w codziennych sytuacjach,

– kreować przedmiotowe i społeczne środowisko rozwoju dziecka,

– sprawować opiekę pielęgnacyjną i zdrowotną nad dzieckiem prawidłowo i nieprawi-dłowo rozwijającym się,

– stymulować formy aktywności dziecka,

– budować relacje społeczne z dzieckiem, rodzicami i lokalnymi służbami odpowiedzialnymi za rozwój dziecka,

– radzić sobie ze stresem i rozwiązywać problemy,

– udzielać dziecku pierwszej pomocy,

Jesteśmy wpisani do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.

Zapisy i informacje

IMG 3873Zakład Doskonalenia Zawodowego

15-003 Białystok, ul. Sienkiewicza 77

www.zdz.bialystok.pl

k.roszkowska@zdz.bialystok.pl

tel. 85 675 25 17