Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

O firmie

RODO

Ogólna klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych.

Szanowni Państwo, w związku z wejściem w życie dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamenty Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, RODO) informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jakie Państwo przekazują kontaktując się z nami za pośrednictwem telefonów, e-maili, formularzy kontaktowych itp. jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku (ZDZ), z siedzibą: ul. Pogodna 63/1, 15-365 Białystok, daneosobowe@zdz.bialystok.pl.

ZDZ przetwarza Państwa dane osobowe w celu realizacji Państwa spraw lub wypełnienia obowiązków.

Realizując powyższy cel działamy na podstawie przepisów prawa, w celu realizacji zawartej z Państwem umowy lub na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do załatwienia sprawy.

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa . Ponadto mogą być one przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie ZDZ, m.in. dostawcom usług IT obsługującym ZDZ.

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, otrzymywania ich kopii oraz sprostowania, cofnięcia udzielonej zgody, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania chyba, że przepisy prawa stanowią inaczej. 

Państwa dane nie są przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

W przypadku gdy stwierdzą Państwo, iż podczas przetwarzania Państwa danych osobowych zostały naruszone przepisy RODO mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych podczas kontaktu telefonicznego, za pośrednictwem wiadomości e-mail, formularza kontaktowego itp. jest dobrowolne, ale jest niezbędne do prowadzenia Państwa sprawy. Brak podania danych osobowych uniemożliwi załatwienie jej oraz kontakt ze strony ZDZ.

Podane przez Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących Państwu praw będą przekazywane przez pracowników ZDZ w toku realizacji Państwa sprawy. Mają Państwo również możliwość zapoznania się z tymi prawami na niniejszej stronie internetowej.

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych w ramach realizowanych projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej znajdują się w zakładce PROJEKTY. Bezpośredni pod każdym projektem https://www.zdz.bialystok.pl/projekty/projekty-realizowane.html