Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

O firmie

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady płatności online za usługi świadczone przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku, ul. Pogodna 63/1, 15-365 Białystok, numer KRS: 0000040708, REGON: 0000512467, NIP: 542-000-03-05, adres e-mail: zdz@zdz.bialystok.pl, telefon: +85 742-57-50 (dalej "ZDZ Białystok").
 1. Podmiotem świadczącym opisane w Regulaminie usługi płatności online jest Krajowy Integrator Płatności S.A., plac Andersa 3, 17 piętro, 61-894 Poznań, numer KRS: 0000412357, REGON: 300878437, NIP: 7773061579, nadzorowany przez Komisję Nadzoru Finansowego (dalej "Tpay").
 1. Klientem jest podmiot, który dokonuje płatności z tytułu usług świadczonych przez ZDZ Białystok,  korzystający z Usługi płatniczej opisanej w Regulaminie (dalej "Klient").


§ 2. Rodzaje i zakres usług objętych Regulaminem

 1. Tpay świadczy na rzecz Klienta usługę płatniczą polegającą na umożliwieniu Klientowi realizację płatności na rzecz ZDZ Białystok poprzez wygenerowanie danych do płatności (numer rachunku, nazwa odbiorcy, tytuł, kwota) pozwalających na niezaprzeczalną identyfikację transakcji (dalej "Usługa").
 1. ZDZ Białystok przyjmuje płatności online jako opłaty za usługi świadczone przez ZDZ Białystok, w tym szkolenia, kursy, egzaminy itd.


§ 3. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Aby skorzystać z Usługi konieczne jest posiadanie przez Klienta:
 • dostępu do sieci Internet,
 • czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej,
 • zaktualizowanej przeglądarki internetowej akceptującej pliki typu cookies,
 • rachunku bankowego.
 1. Po uzyskaniu przez ZDZ Białystok informacji o zamiarze płatności online, ZDZ Białystok przekazuje na adres e-mail Klienta link, po kliknięciu którego Klient jest przekierowywany na stronę internetową Tpay, gdzie realizowana jest Usługa.
 1. W ramach Usługi można dokonać płatności wg następujących metod:
 • internetowy przelew bankowy,
 • płatność kartą przez internet,
 • płatność mobilna BLIK.
 1. Korzystanie z Usługi nie wymaga rejestracji.
 1. Usługa jest nieodpłatna.
 1. Usługa jest realizowana wyłącznie w walucie polskiej (PLN).
 1. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym, a także podejmowanie działań mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia serwisu. ZDZ Białystok nie ponosi odpowiedzialności względem Klienta za szkody powstałe w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych o treści bezprawnej


§ 4. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Warunkiem świadczenia przez Tpay Usługi na rzecz Klienta jest zawarcie przez Klienta umowy z Tpay co jest równoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu Tpay przy składaniu dyspozycji płatności. Regulamin Tpay znajduje się pod następującym adresem: https://tpay.com/user/assets/files_for_download/regulamin.pdf
 1. Umowa zawierana jest na czas określony obejmujący realizację Usługi.
 1. Klient będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni, jednakże całkowite wykonanie Usługi na rzecz Klienta skutkuje brakiem możliwości odstąpienia od umowy.
 1. W przypadku rozwiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i zajścia konieczności zwrotu Klientowi dokonanej przez niego płatności, zwrot płatności zostanie dokonany na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej, która została przez Klienta użyta do płatności on-line chyba że Klient ustalił z ZDZ Białystok inną formę zwrotu.
 1. O zwrot środków Klient może wystąpić do ZDZ Białystok w formie pisemnej, w tym przesyłką pocztową na adres ZDZ Białystok lub w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej, wskazane w § 1 Regulaminu.
 1. W każdym przypadku Klient nie będzie ponosił żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności.


§ 5. Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Klient może złożyć reklamację dotyczącą sposobu wykonania Usługi.
 1. Reklamacja powinna zostać wniesiona w formie pisemnej, w tym pocztą e-mailową na adres zdz@zdz.bialystok.pl lub przesyłką pocztową albo osobiście na adres ZDZ Białystok wskazany w § 1 Regulaminu.
 1. Reklamacja wykonania Usługi powinna zawierać dane Klienta, opis sprawy, numer i datę transakcji.
 1. ZDZ Białystok dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 14 dni od ich otrzymania.
 1. O rezultacie rozpatrzenia reklamacji ZDZ Białystok niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu.


§ 6. Dane osobowe Klienta

 1. W trakcie realizacji Usługi ZDZ Białystok nie przetwarza danych osobowych Klienta.
 1. Przetwarzającym i administratorem danych osobowych przekazanych przez Klienta podczas korzystania z Usługi jest Tpay.
 1. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Klienta znajdują się w dostępnej na stronie https://tpay.com/polityka-prywatnosci-note Polityce prywatności.
 1. Celem przetwarzania danych Klienta podanych przez niego w związku z dokonywaniem płatności online, jest realizacja Usługi.
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji Usługi.


§ 7. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.10.2023 r.
 1. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie w serwisie w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient. Każdy Klient może zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.
 1. ZDZ Białystok zachowuje prawo do zmiany, w każdym czasie, treści niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany będą zamieszczane w serwisie i będą wchodzić w życie z dniem ich publikacji.