Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Aktualności

Wybierz miasto:

Nowe kwalifikacje - Nowe perspektywy - kompleksowy program aktywizacji osób po 30 roku życia

Page1 001

TWÓJ CEL - PRACA

Całkowita wartość projektu wynosi 991 628,21 zł w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego - 842 883,97 zł.

 

„Nowe kwalifikacje - Nowe perspektywy - kompleksowy program aktywizacji osób po 30 roku życia” 

Celem projektu jest: aktywizacja zawodowa i poprawa sytuacji na rynku pracy 56 osób bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP lub biernych zawodowo w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy i 34 osób pracujących, w wieku 30 lat i więcej zamieszkujących powiat giżycki, piski, węgorzewski, której rezultatem będzie uzyskanie zatrudnienia przez minimum 28 osób bezrobotnych lub biernych zawodowo oraz poprawa warunków zatrudnienia przez minimum 11 osób pracujących do VI2020.

 

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby które:

- ukończyły 30 lat,

- zamieszkują powiat piski, giżycki lub węgorzewski

- pozostają bez pracy: bezrobotne niezarejestrowane w PUP lub bierne zawodowo lub

- pracują i znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.spełniają jeden z poniższych warunków: 

  1. ich miesięczne zarobki nie przekraczają kwoty płacy minimalnej lub zamieszkują w gospodarstywie domowym, w którym dochody na osobę nie przekraczają kwoty 528 zł brutto lub
  2. są zatrudnione na umowach krótkoterminowych lub pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, których zarobki w miesiącu poprzedzającym dzień przystąpienia do projektu nie przekroczyły kwoty płacy minimalnej.

W ramach projektu realizowana jest indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z grupy docelowej, poprzez organizację takich form wsparcia, jak:

• Indywidualne doradztwo (2 godz./os.) – mające na celu zidentyfikowanie potrzeb szkoleniowych i określenie Indywidualnego Planu Działań,• Indywidualne poradnictwo zawodowe – zajęcia indywidualne (3 godz./os.) – mające na celu planowanie rozwoju kariery zawodowej,• Warsztaty „Kreowanie własnego wizerunku”,• Wsparcie psychologiczne (do 10 godz./os.)• Pośrednictwo pracy (do 2 godz./os.),• Szkolenia zawodowe dostosowane do potrzeb i predyspozycji uczestników projektu (śr. 120 godzin / osoba),• 3 - miesięczne staże u lokalnych przedsiębiorców (tylko dla osób bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP lub biernych).

oraz wsparcie towarzyszące:•  dla wszystkich uczestników: Stypendium szkoleniowe – 8,69 zł brutto za każdą godzinę faktycznego uczestnictwa w szkoleniu zawodowym• Zwrot kosztów dojazdu na szkolenia i staże• Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną w trakcie realizacji szkoleń zawodowych i staży• Stypendia stażowe – 1 017,40 zł netto miesięcznie (tylko dla osób bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP lub biernych.

 

Dodatkowe informacje w OKZ w Piszu, ul. Rybacka 5, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 17.00. Zapraszamy !!!

Czytaj więcej http://zdz.bialystok.pl/projekty/projekty-realizowane/bezrobotni/1080-nowe-kwalifikacje-nowe-perspektywy-kompleksowy-program-aktywizacji-osob-po-30-roku-zycia.html