Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Projekty

Wybierz podkategorie:

WSPARCIE NA STARCIE - szkolenia, doradztwo i dotacje dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą (woj. warmińsko-mazurskie, powiaty: gołdapski, olecki, ełcki)

Aktualności

19 kwietnia 2017r.

ROZLICZENIE DOTACJI

Zgodnie z Regulaminem Rekrutacji i Przyznawania Środków Finansowych Na Rozwój Przedsiębiorczości § 10 pkt. 12 Beneficjent pomocy zobowiązany jest ponieśćwydatki inwestycyjne w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia rozpoczęcia realizacji inwestycji, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym inwestycji. W terminie 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia rzeczowego terminu realizacji inwestycji, określonego w Umowie, zobowiązany jest przedstawić Zakładowi Doskonalenia Zawodowemu w Białymstoku szczegółowy wykaz poniesionych wydatków (Załącznik nr 10b. Wzór Szczegółowego zestawienia zakupionych towarów i lub usług) wraz z oświadczeniem o dokonaniu zakupu towarów lub usług zgodnie z biznesplanem.


19 kwietnia 2017

PODPISANIE UMÓW

(dotyczy wniosków wskazanych na liście rankingowej opublikowanej dnia 7.04.2017).

Informujemy, że podpisanie Umowy o Udzielenie Wsparcia Finansowego i Wsparcia Pomostowego nastąpi w terminie 20-24.04.2017r w godz. 8:00-15:00 w Biurze Projektu (Olecki Ośrodek ZDZ, ul. Armii Krajowej 22A, 19-400 Olecko). Uwaga! W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość ustalenia indywidualnego terminu podpisania umowy.

W związku z powyższym, zwracam się z prośbą o zarejestrowanie działalności gospodarczej zgodnie ze złożonym i ocenionym wnioskiem oraz o przygotowanie następujących dokumentów:

 • Zaktualizowany Biznes Plan oraz zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy wydatkowania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości. (Oryginały) (dotyczy tych beneficjentów, którym zmniejszono kwotę dofinansowania lub rekomendowano inne zmiany wymagające aktualizacji dokumentu).
 • Kopia dokumentu poświadczającego zarejestrowanie działalności gospodarczej (wydruk z CEiDG).
 • Kopia dokumentu poświadczającego zgłoszenie w ZUS (ZUA, ZUS ZFA/ZPA)/KRUS prowadzonej działalności gospodarczej.
 • Zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy wydatkowania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.
 • Oświadczenie o nieotrzymaniu innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowalnych lub tego samego projektu, na realizację którego udzielana jest pomoc de minimis. (załącznik Nr 10a Regulaminu) (oryginał)
 • Zobowiązanie do przeznaczenia całej kwoty środków uzyskanej w wyniku zwrotu zapłaconego podatku VAT na prowadzoną działalnością gospodarczą - jeśli dotyczy (załącznik Nr 10c Regulaminu) (oryginał)
 • Zabezpieczenia zwrotu otrzymanego wsparcia (zgodnie z § 4 ust. 2 pkt. b)
 • Zaktualizowane oświadczenie o kwalifikowalności VAT (załącznik Nr 5e Regulaminu) (oryginał)
 • Zaktualizowany Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (załącznik Nr 5f Regulaminu) (oryginał)

Powyższe dokumenty należy złożyć w 2 egzeplarzach. Kopie dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem wraz z podaniem daty potwierdzenia. Ponadto uczestnik projektu przedkłada oryginały dokumentów do wglądu.

W przypadku pytań lub wątpliwości proszę o kontakt pod nr telefonu 87 520 26 35 (Olecko).


07 kwietnia 2017

Lista wniosków rekomendowanych do uzyskania dotacji.

LISTA RANKINGOWA

24 marca 2017

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW

Ważna wiadomość dla osób, które uczestniczyły w szkoleniu "ABC przedsiębiorczości" w okresie 11-17.03.2017 a termin na złożenie wniosku o wsparcie finansowe i pomostowe upływa w dniu dziesiejszym.

Szanowni Państwo! Informuję, ze nastąpiła zmiana terminu składania wniosków! Wnioski (wraz z załącznikami w tym Biznes Plan) należy złożyć w ostatecznym i nieprzekraczalnym terminie do 30 marca 2017 (czwartek) do godz. 13:00.

Miejsce składania wniosków: Biuro projektu, Olecki Ośrodek Kształcenia Zawodowego, ul. Armii Krajowej 22A, 19-400 Olecko

Jednocześnie informuję, że wnioski które wpłyną w dniu dzisiejszym do godz. 13:00 zostaną ocenione zgodnie z poniższą informacja tj. do dnia 7 kwietnia 2017.

Termin oceny pozostałych wniosków upływa 13 kwietnia 2017.


17 marca 2017r.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA FINASOWEGO (DOTACJI)
i nne terminy z tym związane

Uwaga!!! Termin naboru wniosków o udzielenie wsparcia finansowego i wsparcia pomostowego upływa dnia 24 marca 2017r. Komplet dokumentów należy złożyć w dwóch egzemplarzach, w formie papierowej do godz. 13:00 w Biurze projektu tj. w Ośrodku Kształcenia Zawodowego, ul. Armii Krajowej 22A, 19-400 Olecko.

Na Komplet dokumentów składa się:

Wnioski można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej. W przypadku wniosków przesyłanych pocztą decyduje data wpływu.

Proszę zwrócic uwagę, że zgodnie z regulaminem należy wypełnić wszystkie rubryki biznesplanu. W przypadku, gdy któryś z jego punktów nie może być opisany należy wpisać „nie dotyczy”.

Złożone wnioski zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni tj. do 7 kwietnia 2017r. O wynikach oceny zostaną Państwo poinformowani listownie. Ponadto na stronie internetowej projektu w zakładce AKTUALNOŚCI zostanie opublikowana Lista rankingowa.


08 marca 2017

Wszystkich zainteresowanych informujemy, że już jest lista kolejnych osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie. Grono uczestników projektu tym samym powiększyło się o koljne 14 osób. Witamy w projekcie!!!

Lista rankingowa.pdf

W najbliższym czasie zostaną Państwo poinformowani o terminie szkolenia ABC przedsiębiorczości - czyli jak założyć własna firmę.


27 lutego 2017r.

UWAGA!!! Rekrutacja do projektu nadal trwa! Miejsca wręcz topnieją - jak to na wiosnę :)

Termin rekrutacji mija wraz z wyczerpanim miejsc lub po 30 kwietnia 2017!


24 lutego 2017

Osoby, które zaostały zakwalifikowane do II etapu rekrutacji zgodnie z lista rankingową opublikowaną dnia 22.02.2017r. zapraszamy na rozmowy z doradcą zawodowym. Harmonogramy oraz miejsca spotkań znajdą państwo klikając link poniżej

II_etap_rekrutacji_-_harmonogram.pdf


22 lutego 2017r.

Poniżej prezentujemy listę formularzy zgłoszeniowych ocenionych pozytywnie. Ich autorów zapraszamy do II etapu rekrutacji jakim jest rozmowa z doradcą zawodowym. O jej terminie zostaną Państwo poinformowani telefonicznie przez naszego pracownaika. Proszę czekać na kontakt z naszej strony. Do usłyszenia :)

Lista formularzy zgłoszeniowych ocenionych pozytywnie rekomendowanych do II etapu rekrutacji 22.02.2017.pdf


17 lutego 2017r.

Po zakończeniu pierwszego posiedzenia KOW oraz przekazaniu informacji o wynikach oceny Beneficjentom do ZDZ w Białymstoku wpłynęło jedno odwołanie złożone zgodnie z § 12 Regulaminu Rekrutacji i Przyznawania Środków Finansowych na Rozwój Przedsiębiorczosci. W związku z powyższym jeden z wniosków został przekazany do ponownej oceny. Poniżej prezentuję listę rankingową uwzględniajacą ww odwołanie.

Ostateczna lista rankingowa


23 stycznia 2017r.

UWAGA!!! Poniżej prezentujemy listę rankingową wniosków, które zostały rekomendowane do uzyskania wsparcia finansowego i wparcia pomostowego.

lista_rankingowa_wniosków_rekomendowanych_do_udzielenia_dotacji.pdf


poziom polskie kolor

 

20grudnia 2016r.

WAŻNE INFORMACJE I TERMINY

Uwaga!!! Termin naboru wniosków o udzielenie wsparcia finansowego i wsparcia pomostowego upływa dnia 9 stycznia 2017r. Wniosek wraz z załącznikami (w tym biznesplan) należy złożyć w dwóch egzemplarzach, w formie papierowej do Biura projektu mieszczącego się w Ośrodku Kształcenia Zawodowego, ul. Armii Krajowej 22A, 19-400 Olecko.

Wnioski można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej. W przypadku wniosków przesyłanych pocztą decyduje data wpływu.

Uwaga!

Należy wypełnić wszystkie rubryki biznesplanu. W przypadku, gdy któryś z jego punktów nie może być opisany należy wpisać „nie dotyczy”.

Złożone wnioski zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni tj. do 23 stycznia 2016r. Lista rankingowa zostanie opublikowana na stronie internetowej projektu w zakładce AKTUALNOŚCI.

W terminie 14 dni od otrzymania pisemnej informacji o możliwości przyznania dofinansowania, Beneficjenci są zobowiązani do złożenia w Biurze projektu dokumentów wskazanych w załączniku nr 10 do Regulaminu rekrutacji. Jest to warunkiem podpisania umowy o udzielenie dofinansowania.

Po spełnieniu wszystkich warunków umowy, wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej, wypłacane będzie jednorazowo w ciągu 7 dni roboczych od dnia podpisania Umowy (z zastrzeżeniem §9 ust.4 Regulaminu rekrutacji i przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości).

Beneficjent pomocy zobowiązany jest ponieść wydatki inwestycyjne w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia rozpoczęcia realizacji inwestycji, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym inwestycji.

W terminie 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia rzeczowego terminu realizacji inwestycji, określonego w Umowie, zobowiązany jest przedstawić Zakładowi Doskonalenia Zawodowemu w Białymstoku szczegółowy wykaz poniesionych wydatków wraz z oświadczeniem o dokonaniu zakupu towarów lub usług zgodnie z biznesplanem.

Beneficjent pomocy będzie zobowiązany do prowadzenia działalności gospodarczej, na rozwój której otrzymał wsparcie finansowe i pomostowe przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia podpisania Umowy o udzielenie wsparcia finansowego i wsparcia pomostowego. W ciągu 15 dni kalendarzowych po upływie 12-go miesiąca Beneficjent pomocy zobowiązany jest do dostarczenia do Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku aktualnych dokumentów potwierdzających funkcjonowanie firmy, takich jak:

a) aktualny wypis z organu rejestrowego;

b) zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne;

c) zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z uiszczaniem podatków.

Niedostarczenie dokumentów do ostatniego dnia wyznaczonego przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku oznacza niedotrzymanie warunków Umowy i skutkować będzie rozpoczęciem procesu odzyskania środków pochodzących z dotacji, zgodnie z warunkami Umowy podpisanej z Beneficjentem pomocy.

UWAGA! Dokumentem obowiązującym wszystkich beneficjentów projektu jest Regulamin_udziału_w_projekcie_-_rekrutacja_uzupełniająca_z_dn._25.10.2016.pdf.


16 grudnia 2016r.

Baner na www 08.12.2016

UWAGA!!! Wydłużamy nabór do projektu! To właśnie na Ciebie czekamy do 28.02.2017!!!

Nie pracuj "na czarno"! Załóż własną działalność! Z nami to proste!

23 365,00 PLN na założenie działalności mogą otrzymać osoby, które:

 • chcą być szefem same dla siebie
 • mają pomysł na działalność
 • są bezrobotne, poszukujące pracy lub bierne zawodowo, mają więcej niz 30 lat, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy czyli: mają ponad 50 lat, są kobietami, osobami długotrwale bezrobotnymi, niepełnosprawnymi, posiadaja wykształcenie co najwyżej średnie,
 • zamieszkują powiat gołdapski, ełcki lub olecki

Dokumenty rekrutacyjne są dostępne w zakładce Do pobrania
Szegółowe informacje w najbliższym biurze rekrutacyjno-konsultacyjnym:
Ełk, ul. Armii Krajowej 43, tel./fax. 87 620-26-10,
Gołdap, ul. Mazurska 25, tel./fax. 87 615-11-57,
Olecko, ul. Armii Krajowej 22A, tel./fax. 87 520-26-35

poziom polskie kolor


13 grudnia 2016r.

Lista rankingowa osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie po II etapie rekrutacji -Lista_rankingowa_po_II_etapie.pdf


2 grudnia 2016r.

Lista rankingowa osób zakalifikowanych do projektu pobierz.

II etap rekrutacji (rozmowa z doradca zawodowym) planowany jest w terminie 9-11 grudnia 2016. Osoby zakwalifikowane zostaną poinformowane telefonicznie o miejscu, terminie i godzinie doradztwa. Harmonogram doradztwa zostanie zamieszczony wkrótce.


25 październik 2016r.

Wsparcie zdjęcie

Nabór uzupełniający do projektu!
Masz szansę zastanowić się, wypełnić formularz i zgłosić się do Nas!
Czekamy od 02 do 18 listopada 2016!

Wypełnij dokumenty rekrutacyjne dostępne w zakładce Do pobrania
i złóż je w najbliższym biurze rekrutacyjno-konsultacyjnym:
Ełk, ul. Armii Krajowej 43, tel./fax. 87 620-26-10,
Gołdap, ul. Mazurska 25, tel./fax. 87 615-11-57,
Olecko, ul. Armii Krajowej 22A, tel./fax. 87 520-26-35

O projekcie

logo RPOWM

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku w okresie 01.08.2016 – 31.03.2018
będzie realizował projekt:

WSPARCIE NA STARCIE - szkolenia, doradztwo i dotacje dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 10 – Regionalny rynek pracy

Działanie 10.3 – Rozwój samozatrudnienia

 Celem projektu jest wzrost postaw i umiejętności przedsiębiorczych u 60 niepracujących osób będących w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, zamieszkujących powiaty: gołdapski, olecki, ełcki do końca III 2018, prowadzący do zwiększenia liczby przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku, poprzez udzielenie pomocy szkoleniowo-doradczej oraz przekazanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie własnej działalności gosp. dla 55 z nich.

Projekt skierowany jest do 60 osób (32 kobiet i 28 mężczyzn) w wieku 30+ zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób, które posiadały wpis do CEIDG/KRS/prowadziły działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu), zamieszkujących powiaty: gołdapski, olecki, ełcki przy czym 31 osób (16 kobiet i15 mężczyzn) będą to osoby bezrobotne/poszukujące pracy oraz 29osób (16 kobiet i 13 mężczyzn) nieaktywne/bierne zawodowo i jednocześnie znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku tj. spełniają co najmniej jeden z poniższych warunków:

 • osoby powyżej 50 roku życia,
 •   kobiety,
 •   osoby niepełnosprawne,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 •   osoby o niskich kwalifikacjach.

W ramach projektu zaplanowano następujące zadania:

1. Rekrutacja uczestników projektu

I etap - złożenie oraz ocena formularzy rekrutacyjnych

II etap - indywidualne doradztwo w postaci weryfikacji predyspozycji (w tym np. osobowościowych, poziomu motywacji) do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej (1,5godzin /osoba)

2. Podstawowe wsparcie doradczo-szkoleniowe dla 60 osób - grupowe szkolenia w zakresie podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej (30 godzin/ grupa)

3. Wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości – dotacje na założenie działalności w wysokości 23 365 zł dla 55 osób

4. Wsparcie merytoryczne w prowadzeniu działalności gospodarczej w postaci usług doradczo-szkoleniowych dla 55 osób (indywidualne – 9 godzin/osoba, grupowe – 8 godzin)

Całkowita wartość projektu wynosi 1 701 638, 27zł w tym dofinansowanie z UE– 1 446 392,52 zł.

Rekrutacja

27 lutego 2017r.

UWAGA!!! Rekrutacja do projektu nadal trwa! Miejsca wręcz topnieją - jak to na wiosnę :)

Termin rekrutacji mija wraz z wyczerpanim miejsc lub po 30 kwietnia 2017!


22 lutego 2017r.

Poniżej prezentujemy listę formularzy zgłoszeniowych ocenionych pozytywnie. Ich autorów zapraszamy do II etapu rekrutacji jakim jest rozmowa z doradcą zawodowym. O jej terminie zostaną Państwo poinformowani telefonicznie przez naszego pracownaika. Proszę czekać na kontakt z naszej strony. Do usłyszenia :)

Lista formularzy zgłoszeniowych ocenionych pozytywnie rekomendowanych do II etapu rekrutacji 22.02.2017.pdf


16 grudnia 2016r.

UWAGA! WAŻNA INFORMACJA!

Baner na www 08.12.2016

Nabór uzupełniający do projektu NADAL TRWA!
Jeszcze masz szansę wypełnić formularz i zgłosić się do Nas!
Czekamy do 28 lutego 2017!

Wypełnij dokumenty rekrutacyjne dostępne w zakładce Do pobrania
i złóż je w najbliższym biurze rekrutacyjno-konsultacyjnym:


Ełk, ul. Armii Krajowej 43, tel./fax. 87 620-26-10,
Gołdap, ul. Mazurska 25, tel./fax. 87 615-11-57,
Olecko, ul. Armii Krajowej 22A, tel./fax. 87 520-26-35


Zapraszamy do udziału w projekcie osoby, które:

 • zamieszkują na terenie powiatów objętych projektem tj.: gołdapskim, oleckim, ełckim
 • w chwili przystąpienia do projektu mają skończone 30 lat
 • należą do jednej z następujących grup:
 •   osoby bezrobotne,
 • osoby poszukujące pracy i nieaktywne/ bierne zawodowo.
 • znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. spełniają co najmniej jeden z poniższych warunków:
 • osoby powyżej 50 roku życia,
 • kobiety,
 • osoby niepełnosprawne,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 •   osoby o niskich kwalifikacjach

Regulamin projektu przewiduje premiowanie uczestników, którzy:

 • planują prowadzić działalność gospodarczą w obszarze co najmniej jednej inteligentnej specjalizacji określonej dla województwa warmińsko-mazurskiego, zidentyfikowanej w Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025:
 • żywności wysokiej jakości,
 • ekonomii wody,
 • meblarstwa i przemysłu drzewnego.
 • W ramach utworzonej działalności gospodarczej planują stworzenie dodatkowego miejsca/miejsc pracy.

UWAGA: Osoby zainteresowane udziałem w projekcie muszą złożyć formularz zgłoszeniowy wypełniony komputerowo wraz z wymaganymi załącznikami w terminie 26.09.2016 – 18.11.2016 do godz. 15:30, osobiście bądź za pośrednictwem kuriera/poczty do jednego z biur rekrutacyjno-konsultacyjnych:

 • Ełk, ul. Armii Krajowej 43, tel./fax. 87 620-26-10,
 • Gołdap, ul. Mazurska 25, tel./fax. 87 615-11-57,
 • Olecko, ul. Armii Krajowej 22A, tel./fax. 87 520-26-35

Formularze, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie oraz wzory dokumentów rekrutacyjnych w zakładce Do pobrania.

Harmonogram wsparcia

08 marca 2017

Osoby zakwalifikowane do projektu zgodnie z listą rankingową z dnia 8 marca 2017 zapraszamy na szkolenie z zakresu ABC Przedsiębiorczości - czyli jak założyć własną firmę. Poniżej szczegółowy harmonogram szkolenia.

Harmonogram znajduje się tutaj.


24 lutego 2017

Osoby, które zaostały zakwalifikowane do II etapu rekrutacji zgodnie z lista rankingową opublikowaną dnia 22.02.2017r. zapraszamy na rozmowy z doradcą zawodowym. Harmonogramy oraz miejsca spotkań znajdą państwo klikając link poniżej

II_etap_rekrutacji_-_harmonogram.pdf


Harmonogram znajduje się tutaj.

Do pobrania

Pytania i odpowiedzi, inteligentne specjalizacje:

Regulamin:

Dokumenty rekrutacyjne:

Dokumenty dot. szkolenia:

Dokumenty składane razem z Biznesplanem oraz związane z jego oceną:

Dokumenty obowiązujące na etapie podpisywania umowy o udzielenie wsparcia finansowego:

Wzory dokumentów do poręczenia realizacji umowy:

 

Znajdź Szkołę lub ośrodek