Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Projekty

Wybierz podkategorie:

WSPARCIE NA STARCIE - szkolenia, doradztwo i dotacje dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą - II edycja (woj. podlaskie, powiaty: bielski, hajnowski, siemiatycki, gminy: Gródek, Michałowo, Poświętne, Suraż)

 

 EFS

 

 

Aktualności

Zakończyliśmy rekrutację do projektu. Dziękujemy za złożenie formularzy zgłoszeniowych. Zostały one przekazane do oceny formalnej i merytorycznej. Wkrótce opublikujemy listę rankingową kwalifikującą do II etapu rekrutacji tj. rozmowy z doradcą zawodowym.


UWAGA! Rekrutacja do projektu nadal trwa!

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie muszą złożyć formularz rekrutacyjny wypełniony czytelnie wraz z wymaganymi załącznikami (patrz zakładka Do pobrania) w terminie do 18 maja 2018r. (I termin rekrutacji: 15-31.03.2018r.) godz. 15:00 lub do chwili zebrania kompletu formularzy zgłoszeniowych.


UWAGA! Rekrutacja do projektu w terminie  15 - 31.03.2018!

W tej rekrutacji kolejność zgłoszeń nie ma znaczenia. Liczy się jakość Twojego pomysłu na Biznes!

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie muszą złożyć wypełniony czytelnie formularz rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami (publikacja w zakładce Do pobrania) w terminie 15 - 31.03.2018 do godz. 15:30, osobiście bądź za pośrednictwem kuriera/poczty do jednego z biur rekrutacyjno-konsultacyjnych:

 • Białystok, ul. Sienkiewicza 77, tel./fax. 85 675-13-89
 • Bielsk Podlaski, ul. Kryniczna 22, tel./fax. 85 730-24-49
 • Hajnówka, ul. Armii Krajowej 52, tel./fax. 85 682-24-85
 • Siemiatycze, ul. Pałacowa 24, tel./fax. 85 655-21-43

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

O projekcie

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

w okresie 01.01.2018 – 30.09.2019 będzie realizował projekt:

„WSPARCIE NA STARCIE- szkolenia, doradztwo i dotacje dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą - II edycja”

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Regionalny Program OperacyjnyWojewództwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa II – Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa

Działanie 2.3 – Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych

Celem projektu jest wzrost postaw i umiejętności przedsiębiorczych prowadzących do aktywizacji zawodowej u 30 niepracujących osób zamieszkujących subregion Bielski do końca IX 2019 poprzez udzielnie pomocy szkoleniowo - doradczej oraz wzrost samozatrudnienia poprzez przekazanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej dla 19 z nich.

Projekt skierowany jest do 30 osób (15 kobiet i 15 mężczyzn) w wieku 30+ zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób, które posiadały wpis do CEIDG/KRS/prowadziły działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu), zamieszkujących subregion Bielski tj. powiaty: bielski, hajnowski, siemiatycki, gminy: Gródek, Michałowo, Poświętne, Suraż przy czym 17osób (7 kobiet i 10 mężczyzn) będą to osoby bezrobotne/poszukujące pracy oraz 13 osób (8 kobiet i 5 mężczyzn) nieaktywne/bierne zawodowo i jednocześnie znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku tj.:

spełniają co najmniej jeden z poniższych warunków:

 • osoby powyżej 50 roku życia,
 • kobiety,
 • osoby niepełnosprawne,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby o niskich kwalifikacjach (max wykształcenie średnie).

W ramach projektu zaplanowano następujące zadania:

1. Rekrutacja uczestników proj.

I etap-złożenie oraz ocena formularzy rekrutacyjnych

II etap-rozmowa z doradcą zawodowym

2. Wsparcie szkoleniowe w zakresie podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej dla 30 osób w postaci szkolenia „ABC przedsiębiorczości- czyli jak założyć firmę”

3. Wsparcie dla osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą – dotacje w wysokości do 24 330,00zł dla 19 osób oraz wsparcie pomostowe - finansowe przez 12 miesięcy (do 1850,00zł przez pierwsze 6 miesięcy i do 490,00zł przez kolejne 6) dla 19 osób.

4. Wsparcie pomostowe- specjalistyczne (19 osób)

5. Forum wymiany doświadczeń (19 osób)

Dzięki realizacji projektu zostaną osiągnięte następujące rezultaty:

 • 30 osób nabędzie/podniesie umiejętności w zakresie podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej
 • 19 osób pozostających bez pracy, otrzyma bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej
 • 19 osób otrzyma wsparcie pomostowe

Całkowita wartość projektu wynosi 1 035 151,25zł w tym dofinansowanie z UE – 879 878,56zł

Rekrutacja

Zapraszamy do udziału w projekcie osoby, które spełniają 4 poniższe warunki:

 • w chwili przystąpienia do projektu mają skończone 30 lat
 • zamieszkują na terenie powiatów objętych projektem tj.bielski, hajnowski, siemiatycki, gminy: Gródek, Michałowo, Poświętne, Suraż
 • należą do jednej z następujących grup:
       - osoby bezrobotne (zarejestrowane lub niezarejestrowane w PUP), poszukujące pracy
       - osoby bierne zawodowo
 • oraz znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. spełniają co najmniej jeden z poniższych warunków:
       - osoby powyżej 50 roku życia,
       - kobiety,
       - osoby niepełnosprawne,
       - osoby długotrwale bezrobotne,
       - osoby o niskich kwalifikacjach (max wykształcenie średnie).

UWAGA: Osoby zainteresowane udziałem w projekcie muszą złożyć formularz zgłoszeniowy wypełniony czytelnie wraz z wymaganymi załącznikami od poniedziałku do piątku w terminie  do 18.05.2018  do godz. 15:00, osobiście bądź za pośrednictwem kuriera/poczty do jednego z biur rekrutacyjno-konsultacyjnych :

 • Białystok, ul. Sienkiewicza 77, tel./fax. 85 675-13-89
 • Bielsk Podlaski, ul. Kryniczna 22, tel./fax. 85 730-24-49
 • Hajnówka, ul. Armii Krajowej 52, tel./fax. 85 682-24-85
 • Siemiatycze, ul. Pałacowa 24, tel./fax. 85 655-21-43

Formularze, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie oraz wzory dokumentów rekrutacyjnych dostępne w zakładce Do pobrania.

Znajdź Szkołę lub ośrodek