Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Projekty

Wybierz podkategorie:

Dotacje na Start – kompleksowe wsparcie w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej – II edycja (woj. podlaskie, powiaty: m. Suwałki, suwalski, sejneński, augustowski, sokólski, moniecki)

 

 EFS

 

 

Aktualności

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA FINASOWEGO (DOTACJI)
i inne terminy z tym związane

Uwaga!!! Termin naboru wniosków o udzielenie wsparcia finansowego i wsparcia pomostowego rozpocznie się dnia 15 lipca i upływa 19 lipca 2019r. Komplet dokumentów należy złożyć w dwóch egzemplarzach, w formie papierowej do 19.07.2019r do godz. 15:00 w jednym z następujących punktów:

 • Zakład Doskonalenia Zawodowego, 15-365 Białystok, ul. Pogodna 63/1,
 • Ośrodek Kształcenia Zawodowego ZDZ, 16-400 Suwałki, ul. Kościuszki 23, 
 • Ośrodek Kształcenia Zawodowego ZDZ, 16-100 Sokółka, ul. Grodzieńska 76,
 • Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Grajewie, 19-200 Grajewo, ul. Kolejowa 6B
 • Ośrodek Kształcenia Zawodowego ZDZ, 16-300 Augustów, ul. Tytoniowa 10,

 

Na komplet dokumentów składa się:

 • Zał.2. Wzór Wniosku o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego
 • Zał.2a. Wzór Biznes Planu
 • Zał.2b. Wzór Harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji
 • Zał.2c. Wzór Oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy de minimis
 • Zał. 2d. Wzór Oświadczenia o wysokości otrzymanej pomocy de minimis
 • Zał. 2e. Wzór Oświadczenia o o zamiarze zarejestrowania się jako płatnik VAT
 • Zał. 2f. Wzór Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 • Zał. 2g. Wzór Oświadczenia 
 • Zał. 2h. Wzór Oświadczenia o niekaralności za przestępstwa popełnione przeciwko obrotowi gospodarczemu
 • Zaświadczenia potwierdzające ukończenie etapu szkoleniowego w ramach projektu - kopia lub  zaakceptowane przez Beneficjenta zaświadczenie lub inny dokument potwierdzający posiadanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności do prowadzenia działalności gospodarczej

 

Linki do tych załączników umieszczone są niżej w zakładce Do pobrania.

Wnioski można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej. W przypadku wniosków przesyłanych pocztą decyduje data wpływu.

Każdy wniosek może otrzymać maksymalnie 110 punktów w tym max 10 punktów otrzyma wniosek w przypadku gdy:

- profil działalności wpisuje się w inteligentne specjalizacje zgodnie z Planem rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o inteligentne specjalizacje województwa podlaskiego na lata 2015–2020

Proszę zwrócić uwagę, że zgodnie z regulaminem należy wypełnić wszystkie rubryki biznesplanu. W przypadku, gdy któryś z jego punktów nie może być opisany należy wpisać „nie dotyczy”.

Złożone wnioski zostaną rozpatrzone w terminie do 15 dni roboczych tj. do 9 sierpnia 2019r. O wynikach oceny zostaną Państwo poinformowani. Ponadto na stronie internetowej projektu w zakładce AKTUALNOŚCI zostanie opublikowana Lista rankingowa.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 03.06.2019 pracę zakończyli doradcy zawodowi i tym samym zakończony został II etap rekrutacji. Wiemy już kto dostał się do udziału w projekcie. Osoby, które znalazły się na liście osób zakwalifikowanych zapraszamy na szkolenie: ABC przedsiębiorczości - czyli jak założyć własną firmę. O szkoleniach poinformowani zostaniecie Państwo telefonicznie. Pozostałym osobom serdecznie dziękujemy i zapraszamy do udziału w innych naszych projektach.

Lista rankingowa kwalifikujaca do udziału w projekcie

 

Poniżej lista formularzy, których autorzy nie zostali zakwalifikowani do udziału w projekcie i są na liście rezerwowej. Państwa udział w projekcie jest możliwy jeżeli, któraś z osób znajdujących się na liście podstawowej zgłosi z rezygnację z projektu i jednocześnie będzie możliwość ukończenia szkolenia.

Lista rezerwowa

 

Wyniki oceny formularzy zgłoszeniowych po dwóch etapach rekrutacji:

Ocena formularzy zgłoszeniowych po I i II etapie rekrutacji

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dziękujemy za okazaną cierpliwość i zapraszamy do zapoznania się z listą rankingową kwalifikującą do II etapu rekrutacji jakim jest rozmowa z doradcą zawodowym.

Lista rankingowa kwalifikująca do II etapu rekrutacji

Jednocześnie informujemy, że z osobami, których formularze zostały zakwalifikowane do II etapu rekrutacji skontaktuje sie wkrótce Pracownik ZDZ Białystok w celu umówienia spotkania z doradcą zawodowym.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ocena merytoryczna formularzy zgłoszeniowych:

Lista formularzy zgłoszeniowych ocenionych pod względem merytorycznym

Osoby które nie zakwalifikowały się do etapu II wyniki oceny wraz z uzasadnieniem otrzymają informację drogą mailową.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uwaga! Rekrutacja zakończona

Informujemy, iż w dniu 01 kwietnia 2019r zakończyliśmy nabór formularzy rekrutacyjnych osób zainteresowanych udziałem w projekcie „Dotacje na Start”.

W ramach rekrutacji do projektu wpłynęło 80 formularzy rekrutacyjnych. Rozpoczynamy I etap oceny formularzy rekrutacyjnych – weryfikację formalno-techniczną i ocenę merytoryczną. Na podstawie dokonanych ocen tych formularzy zostanie ułożona lista uszeregowana w kolejności malejącej liczby uzyskanych punktów, która zostanie ogłoszona w biurze projektu oraz na stronie internetowej.

Następnie zaprosimy maksymalnie 50 kandydatów, którzy otrzymali najwyższą liczbę punktów do drugiego etapu rekrutacji, tj. rozmowy z doradcą zawodowym.

Po zakończeniu całego procesu rekrutacji – umieścimy na stronie internetowej projektu oraz w biurze projektu listę 40 osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz listę rezerwową.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

UWAGA! Rekrutacja do projektu nadal trwa!

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie muszą złożyć formularz rekrutacyjny wypełniony czytelnie wraz z załącznikami potwierdzającymi spełnienie kryteriów rekrutacyjnych (patrz zakładka Do pobrania) w terminie do 01 kwietnia 2019r.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

O projekcie

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

w okresie 01.01.2019 – 30.09.2020 będzie realizował projekt:

„Dotacje na Start – kompleksowe wsparcie w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej – II edycja”

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Regionalny Program OperacyjnyWojewództwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa II – Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa

Działanie 2.3 – Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych

 

Celem projektu jest wzrost postaw i umiejętności przedsiębiorczych prowadzących do aktywizacji zawodowej u 40 niepracujących osób zamieszkujących subregion Suwalski do końca IX 2020 poprzez udzielnie pomocy szkoleniowo - doradczej oraz wzrost samozatrudnienia poprzez przekazanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej dla 30 z nich.

Projekt skierowany jest do 40 osób (20 kobiet i 20 mężczyzn) w wieku 30+ zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób, które posiadały wpis do CEIDG/KRS/prowadziły działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu), zamieszkujących subregion Suwalski tj. powiaty: m. Suwałki, suwalski, sejneński, augustowski, sokólski, moniecki przy czym 23osób (10 kobiet i 13 mężczyzn) będą to osoby bezrobotne/poszukujące pracy oraz 17 osób (10 kobiet i 7 mężczyzn) nieaktywne/bierne zawodowo i jednocześnie znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku tj. spełniają co najmniej jeden z poniższych warunków:

 • osoby powyżej 50 roku życia,
 • kobiety,
 • osoby niepełnosprawne,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby o niskich kwalifikacjach (max wykształcenie średnie).

 

W ramach projektu zaplanowano następujące zadania:

1. Rekrutacja uczestników proj.

I etap-złożenie oraz ocena formularzy rekrutacyjnych

II etap-rozmowa z doradcą zawodowym

2. Wsparcie szkoleniowe w zakresie podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej dla 40 osób w postaci szkolenia „ABC przedsiębiorczości- czyli jak założyć firmę”

3. Wsparcie dla osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą – dotacje w wysokości do 24 330,00zł dla 30 osób oraz wsparcie pomostowe - finansowe.

4. Wsparcie pomostowe- specjalistyczne (30 osób)

5. Forum wymiany doświadczeń (30 osób)

 • 40 osób nabędzie/podniesie umiejętności w zakresie podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej
 • 30 osób pozostających bez pracy, otrzyma bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej
 • 30 osób otrzyma wsparcie pomostowe

Całkowita wartość projektu wynosi 1 516 642,50 w tym dofinansowanie z UE – 1 324 342,50  zł

Rekrutacja

Zapraszamy do udziału w projekcie osoby, które spełniają 4 poniższe warunki:

 • w chwili przystąpienia do projektu mają skończone 30lat
 • zamieszkują na terenie  powiatów objętych projektem tj.m. Suwałki, suwalski, sejneński, augustowski, sokólski, moniecki
 • należą do jednej z następujących grup:
       - osoby bezrobotne (zarejestrowane lub niezarejestrowane w PUP) lub
       - osoby poszukujące pracy i niekatywne/ bierne zawodowo
 • oraz znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. spełniają co najmniej jeden z poniższych warunków:
       - osoby powyżej 50 roku życia,
       - kobiety,
       - osoby niepełnosprawne,
       - osoby długotrwale bezrobotne,
       - osoby o niskich kwalifikacjach (max wykształcenie średnie).

UWAGA: Osoby zainteresowane udziałem w projekcie muszą złożyć formularz zgłoszeniowy wypełniony komputerowo wraz z wymaganymi załącznikami w terminie 1.03 - 01.04.2019 godz. 15:30, osobiście bądź za pośrednictwem kuriera/poczty do jednego z biur rekrutacyjno-konsultacyjnych:

 • Augustów, ul. Tytoniowa 10, tel./fax. (87) 643-52-53
 • Grajewo, ul. Kolejowa 6B, tel./fax. (86) 272-64-27
 • Sokółka, ul. Grodzieńska 76, tel./fax. (85) 711-22-57
 • Suwałki, ul. Kościuszki 23, tel./fax. (87) 566-37-87

Formularze, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie oraz wzory dokumentów rekrutacyjnych dostępne są w zakładce Do pobrania.

Do pobrania

 

Dokumenty dotyczące rekrutacji:

1. Regulamin rekrutacji uczestników projektu.pdf - aktualny od dnia 8.03.2019r.

    Nieaktualny Regulamin rekrutacji uczestników projektu.pdf (zmiana z dnia 8.03.2019r.)

Przykładowe PKD (wykluczone z pomocy de minimis) na które nie będzie można uzyskać dotacji (plik PDF)

Uwaga. Na etapie rekrutacji osoby zainteresowane składają tylko formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami potwierdzającymi spełnienie kryteriów rekrutacyjnych

 

Dokumenty dotyczące przyznawania wsparcia finansowego na założenie działalności gospodarczej:

Regulamin przyznawania wsparcia bezzwrotnego na rozwoj przedsiebiorczości.pdf

Zał.1. Wzór Umowy na świadczenie usługi szkoleniowe.pdf

Zał.2. Wzór Wniosku o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego.doc

Zał.2a. Wzór Biznes Planu.doc

Zał.2b. Wzór Harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji.doc

Zał.2c. Wzór Oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy de minimis.doc

Zał.2d. Wzór Oświadczenia o wysokości otrzymanej pomocy de minimis.doc

Zał.2e. Wzór Oświadczenia o zamiarze zarejestrowania się jako płatnik VAT.doc

Zał.2f. Wzór Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomocprzedstawianych przy ubieganiu się o pomoc

Zał.2g. Wzór Oświadczenia

Zał. 2h. Ośw. o niekaralności za przestępstwa popełnione przeciwko obrotowi gospodarczemu

Zał.3. Wzór Umowy o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego.pdf

Zał.3a. Wzór Zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimisWzór zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis

Zał. 3b. Wzór Indywidualnego planu potrzeb w zakresie specjalistycznego wsparcia towarzyszącego

Zał. 3c. Wzór Szczegółowego zestawienia zakupionych towarów i lub usługWzór szczegółowego zestawienia zakupionych towarów i lub usług

Zał. 3d Wzór Oświadczenia w sprawie wydatkowania środków ze wsparcia pomostowego

Zał. 4. Wzór Umowy o udzielenie wsparcia w formie forum wymiany doświadczeń

Zał. 5. Regulamin pracy KOW

Zał. 5a. Wzór Deklaracji bezstronności i poufności Członka KOW

Zał. 5b. Wzór Karty oceny formalnej wniosku o udz dotacji i wsparcia pomostowego

Zał. 5c. Wzór Kart oceny biznesplanu

Zał. 5d.Wzór Wspólnego stanowisko członków Komisji Oceny Wniosków

 

Znajdź Szkołę lub ośrodek