Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Projekty

Wybierz podkategorie:

Ustawiczne kształcenie zawodowe dla rozwoju innowacji w MŚP - TRAIN4INNO

O projekcie

 logo2

W okresie 01.09.2013r – 31.07.2015r. realizujemy projekt partnerski „Ustawiczne kształcenie zawodowe dla rozwoju innowacji w MŚP - TRAIN4INNO” finansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Leonardo da Vinci, będącego elementem Programu „Uczenie się przez całe życie”. Nr umowy: 2013-1-IT1-LEO04-04203 4.

 

 

Cel projektu:

Projekt TRAIN4INNO przeprowadzi w krajach partnerów analizę roli Ustawicznego Kształcenia Zawodowego oraz nauki praktycznej w firmach MŚP w celu wspierania ich zdolności innowacyjnej. Głównym celem TRAIN4INNO jest przyczynienie się do zwiększenia innowacyjności przedsiębiorstw, zwłaszcza MŚP, poprzez Ustawiczne Kształcenie Zawodowe. Często równowaga między indykatorami innowacji (zasoby ludzkie, badania, finanse, rozwój) w ramach jednego przedsiębiorstwa nie jest zapewniona: aby rozpocząć proces innowacyjny należy odpowiednio przygotować i wykwalifikować pracowników.

Działania projektu:

Partnerzy zorganizują 4 spotkania, w trakcie których dzielić się będą wynikami badań i analiz, opracowywać będą strategie. W projekcie przeprowadzone zostanie:
1 Porównanie wyników badań CEDEFOP z sytuacją w krajach partnerskich. Przeprowadzona zostanie analiza sytuacji w jednym z dwóch krajów nie biorących udział w badaniu (Turcja, Szwajcaria).
2 Analiza roli Ustawicznego Kształcenia Zawodowego jako aktywatora innowacji w MŚP i określenie metodologii UKZ dla wspierania innowacji.
3 Identyfikacja możliwości wzmocnienia 3 determinant zdolności innowacyjnej: kapitału ludzkiego, strukturalnego i relacyjnego.
4 Zdefiniowanie roli interesariuszy we wzmacnianiu nauki i innowacji w firmach oraz opracowanie strategii ich angażowania.
5 Wymiana doświadczeń i wiedzy nt. strategii uczenia się przez całe życie z pomiędzy nauczycielami kształcenia zawodowego, specjalistami w dziedzinie oraz decydentami.

 Projekt realizowany jest w partnerstwie z:

1. Forschungsinstitut für Bildungs- und Sozialökonomie, Berlin, Niemcy
2. Kopernikusz Innovációs Egyesület, Budapeszt, Węgry
3. Conferenza della Svizzera italiana per la Formazione Continua degli adulti, Lugano Massagno, Szwajcaria
4. Selçuk Üniversitesi İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (ILTEK) Konya,Turcja

Strona projektu: www.train4inno.org

logo Program LLP PL

Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”
Strona oraz powstałe publikacje odzwierciedlają jedynie stanowisko autora. Komisja Europejska ani Narodowa Agencja nie ponoszą odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną ani za sposób wykorzystania zawartych w niej informacji.

Rezultaty

REZULTATY:

1. Raporty przygotowane przez ZDZ w Białymstoku w języku angielskim:

2. Raporty w języku polskim:

3. Wywiady z fimami z przedstawicielami firm MŚP oraz instytucjami związanymi z kształceniem ustawicznym oraz rozwojem innowacyjności przedsiębiorstw 

4. "Ustawiczne Kształcenie Zawodowe dla rozwoju innowacji w sektorze MŚP w Polsce"

5. 5 spotkań partnerskich

6. Raport Końcowy zawierający opracowania:

  • "Learning and innovation"
  • "Continuous vocational training for innovation in SMEs"
  • "CVTs methodologies for innovation"
  • "Stakeholders involvement strategy"

dostępny jest na stronie www.train4inno.org.

Spotkanie Partnerskie w Lugano

Spotkanie w Lugano (Szwajcaria) odbyło się w dniach 28-29 kwietnia 2014 roku. odbyło się nt. Innowacji i kształcenia w MŚP. W trakcie spotkania odwiedziliśmy Tecnopolo - centrum innowacji, projekt INNO3 oraz funfację AGIRE, poznaliśmy także innowacyją firmę QBT. Odbyło się także spotkanie z pomysłodawcą i liderem projektu Partnerem włoskim - Confindustria Veneto SIAV, który nie otrzymał dofinasowania. W trakcie spotkania omówiony został kontekst i idea projektu.

ZAPRASZAMY DO OBEJRZEBIA GALERII:

Spotkanie Partnerskie w Białymstoku

W dniach 6-7 listopada 2014r. w Białymstoku gościliśmy naszych partnerów zagranicznych z projektu „Ustawiczne kształcenie zawodowe dla rozwoju innowacji w MŚP - TRAIN4INNO”, w ramach Programu Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie”. Projekt realizowany jest przez partnerów z 5 krajów: Polski, Turcji, Niemiec, Szwajcarii i Węgier. W wizycie studyjnej uczestniczyło 8 osób - partnerów projektu:
1. Institute for Education and Socio-Economic Research (FiBS)- Berlin, Niemcy
2. Kopernikusz Association - Budapeszt, Węgry
3. Conference for Adult Lifelong Learning (CFC) of Southern Switzerland- Lugano Massagno, Szwajcaria
4. Selcuk University Advanced Technology Research- Application Center (ILTEK)- Konya,Turcja

W trakcie wizyty prezentowaliśmy przykłady białostockich/ podlaskich instytucji i przedsiębiorstw działających w celu wspierania i wdrażania innowacyjności. Wraz z partnerami odwiedziliśmy czołowe inkubatory przedsiębiorczości i innowacyjności w Białymstoku: Politechnikę Białostocką Wydział Mechaniczny oraz Białostocki Park Naukowo- Technologiczny. Odbyły się także spotkania z przedsiębiorcami z regionu oraz spotkania warsztatowe.

Zapraszamy do obejrzebia Galerii:

Spotkanie Partnerskie w Budapeszcie

W dniach 19 - 20 marca 2015 odbyło się spotkanie Budapeszcie. Poznaliśmy tam węgierski system edukacji zawodowej i programy wspierające innowacyjność firm MŚP. Odwiedziliśmy DEMOLA projekt, odbyło się spotkanie z ze stowarzyszeniem FIVOSZ oraz Microsoft w Węgrzech - poznaliśmy program finansowania innowacyjnych Start-upów.

ZAPRASZAMY DO OBEJRZEBIA GALERII:

Spotkanie Partnerskie w Berlinie

Ostatnie spotkanie odbyło się w Berlinie w dn 25- 26 czerwca 2015r. Poznaliśmy niemiecki system kształcenia zawodowego i najnowsze wyniki badań nt. Innowacyjności przedisębiorstw MŚP w krajach partnerskich. Wszyscy partnerzy odwiedzili Lernfabrik - innowacyjną instytucję szkolnia zawodowego.

ZAPRASZAMY DO OBEJRZEBIA GALERII: