Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Projekty

WSPARCIE NA STARCIE - szkolenia, doradztwo i dotacje dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą - II edycja (woj. podlaskie, powiaty: bielski, hajnowski, siemiatycki, gminy: Gródek, Michałowo, Poświętne, Suraż)

 

 EFS

 

 

Aktualności

 

Szanowni Państwo, czas realizacji projektu dobiega końca a zatem przypominamy, że zgodnie z Regulaminem przyznawania wsparcia, po upływie 12 m-cy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej (zgodnie z CEiDG) należy przedłożyć następujące dokumenty:

- zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
- zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z uiszczaniem podatków,
- wydruk z CEiDG

Dokumenty należy przesłać na adres:

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku
ul. Pogodna 63/1
15-365 Białystok

lub dostarczyć do najbliższego Ośrodka ZDZ

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W związku z otrzymanymi Zaleceniami Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w sprawie kwalifikowalnośći podatku od towarów i usług (VAT) informujemy o zmianie  umowy o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego oraz wzoru szczegółowego zestawienia zakupionych towarów i/lub usług


Poniżej prezentujemy zaktualizowaną listę rankingową wniosków osób dla których przysługiwało prawo odwołania się.

Lista rankinkingowa wniosków rekomendowanych do udzielenia dotacji - po odwołaniu

Jednocześnie informuję, że dla osób, które skorzystały z możliwości odwołania się, szczegółowe informacje dot. oceny zostaną wysłane listownie dnia 6 września br. Ponadto zgodnie z Regulaminem ocena ta jest oceną wiążącą i ostateczną, od której nie przysługuje odwołanie.

 


 INFORMACJA O KWALIFIKOWALNOŚCI PODATKU VAT

W związku z otrzymanymi Zaleceniami (załącznik) Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w sprawie kwalifikowalnośći podatku od towarów i usług (VAT) informujemy iż dotacja wypłacana będzie w kwocie netto (bez podatku VAT) tym wnioskodawcom, którzy oświadczają, że zamierzają zarejestrować się jako podatnik VAT.

Wnioskodawca, który zamierza zarejestrować się jako podatnik VAT musi złożyć Zaktualizowany Wniosek o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego w tym Biznes Plan oraz zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy wydatkowania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

Należy zaktualizować zapisy w:

-  części II. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA pkt.  6 i 8

-  części IV. OPIS PLANOWANEJ INWESTYCJI pkt.  2 i 3

 

Aktualny wzór biznesplanu do pobrania poniżej.

  - Zał. 3. Wzór Biznes Planu

Przy podpisywaniu umowy wszyscy wnioskodawcy składają aktualne poniższe oświadczenie o zamiarze zarejstrowania/niezarejestrowania się jako płatnik VAT oraz oświadczenie

 - Zał.3f. Oświadczenie o zamiarze zarejestrowania się jako płatnik VAT - aktualne

 - Zał. 9 do umowy Oświadczenie

 


INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZLICZANIA WSPARCIA POMOSTOWEGO

Rozliczenie wydatków poniesionych w ramach wsparcia pomostowego, za dany miesiąc, beneficjent pomocy powinien przedłożyć najpóźniej do 10 dnia kolejnego miesiąca, we właściwym dla swojego powiatu Ośrodku ZDZ lub przesłać listem poleconym na adres:

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku, ul. Pogodna 63/1, 15-365 Białystok
z dopiskiem rozliczenie wsparcia pomostowego projekt Wsparcie na Starcie II edycja.

Rozliczenia należy dokonać przedkładając Oświadczenie w sprawie wydatkowania środków ze wsparcia pomostowego (wzór ponizej) wraz z dokumentami potwierdzającymi opłacenie składek ZUS za rozliczany miesiąc oraz wydrukiem z CEiDG potwierdzającym funkcjonowanie przedsiębiorstwa (link poniżej). Wypłata kolejnej transzy wparcia pomostowe stanowi zatwierdzenie złożonego rozliczenia.

Wzór Oświadczenia oraz link do CEiDG:

- Oświadczenie w sprawie wydatkowania środków ze wsparcia pomostowego

- CEiDG link: https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx

 

Przypominamy, iż wsparcie pomostowe należy wydatkować zgodnie z Katalogiem wydatków wskazanym w §7pkt. 4 Regulaminu Przyznawania Wsparcia Bezzwrotnego na Rozwój Przedsiębiorczości.

 Środki pieniężne otrzymywane w ramach wsparcia pomostowego nie mogą być przeznaczone na zakup środków trwałych, materiałów do produkcji, towarów z przeznaczeniem na sprzedaż.


W związku ze zbliżającym się okresem podpisywania umów o udzielenie wsparcia finansowego oraz pojawiającymi się pytaniami zamieszczam kilka informacji oraz wzory wymaganych zaświadczeń. Osoby, których Wnioski zostały wybrane do dofinansowania o warunkach podpisania umów będą informowane pisemnie.

1. Informacje dotyczące rejestrowania działalności gospodarczej.

Firmę należy zarejestrować przed podpisaniem umowy. Data rejestracji firmy oraz data uruchomienia działalności powinny być takie same.

2. Informacje dotyczące wniesienia zabezpieczenia w ramach projektu

Beneficjenci Pomocy, których wnioski o przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej zostaną wybrane do dofinansowania zobowiązani są do złożenia jednego z dwóch rodzajów zabezpieczenia dotacji:

 • weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową i poręczeniem wekslowym, lub
 • gwarancja bankowa.

Zgodnie z Regulamin rekrutacji i przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości preferowaną formą zabezpieczenia jest weksel z deklaracją wekslową i poręczeniem wekslowym.

Poręcznie wekslowe jako zabezpieczenie powinno być dokonane, przez co najmniej 2 osoby,

Poręczycielem może być osoba, która spełnia poniższe warunki:

 • jest pełnoletnia lecz nie osiągnęła wieku 65 lat życia
 • jest zatrudniona na okres co najmniej dwóch lat i nie znajduje się w okresie wypowiedzenia umowy o pracę lub pobiera emeryturę/rentę lub prowadzi gospodarstwo rolne,
 • nie jest współmałżonkiem wnioskodawcy (warunku nie stosuje się w przypadku rozdzielności majątkowej współmałżonków),
 • osiąga dochód, którego przeciętna wartość brutto z trzech miesięcy poprzedzających dzień poręczenia wynosi co najmniej 100% minimalnego wynagrodzenia za pracę (po zmniejszeniu o zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów),
 • nie jest zobowiązana z tytułu prawomocnego wyroku sądowego.

Należy dostarczyć w zależności od formy uzyskiwanego dochodu przez poręczyciela:

1. Osoby zatrudnione na umowę o pracę:

Od osób zatrudnionych, wymaga się się następujących dokumentów:

- Zaświadczenie od pracodawcy o dochodach (wzór)

 • Okres obowiązywania umowy o pracę poręczyciela pozostającego w stosunku pracy z pracodawcą nie będącym w stanie likwidacji lub upadłości, nie może być krótszy niż 2 lata licząc od dnia złożenia wniosku, lub na czas nieokreślony.
 • Wynagrodzenie nie może być obciążone zajęciem komorniczym
 • Poręczyciel nie może być w okresie rozwiązania lub wypowiedzenia umowy o pracę, jak również zakład pracy nie może znajdować się w stanie likwidacji. Zaświadczenie o zatrudnieniu ważne jest przez okres 30 dni od daty wystawienia.

2. Osoby prowadzące działalność gospodarczą:

 • Wpis CEIDG/KRS
 • Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o osiąganych dochodach lub kopia deklaracji podatkowej o uzyskanym dochodzie za poprzedni rok kalendarzowy poświadczonej przez Urząd Skarbowy oraz
 • potwierdzenie osiągniętych dochodów w roku bieżącym (wzór) - informację o przychodach, kosztach i dochodzie narastająco od początku roku potwierdzone przez biuro rachunkowe lub osobę uprawnioną), oraz
 • Zaświadczenia z ZUS-u o nie zaleganiu z płatnościami – ważne 3 m-ce od daty wystawienia.

Minimalny okres prowadzenia aktualnie zarejestrowanej działalności gospodarczej to 6 m-cy;

3. Emeryci i renciści:

 • Decyzja o wysokości przyznanego świadczenia (kopia) oraz w przypadku rencisty – o okresie na jaki świadczenie zostało przyznane tj. przynajmniej na okres 24 miesięcy od dnia podpisania umowy lub na czas nieokreślony,

4. Osoby uzyskujące dochód z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego:

 • zaświadczenie z Urzędu Gminy o ilości posiadanych hektarów przeliczeniowych przypadających na jednego właściciela gospodarstwa rolnego, z ustaloną przez GUS na dzień uzyskania informacją o wysokości rocznego przychodu z jednego hektara przeliczeniowego (w oryginale lub kopii) oraz
 • zaświadczenia z KRUS-u o nie zaleganiu z płatnościami – ważne 3 miesiące od daty wystawienia.

UWAGA: Poręczenie przez osobę fizyczną wymaga zgody współmałżonka poręczyciela, wyrażonej w formie pisemnej w obecności uprawnionego pracownika ZDZ lub zgody poświadczonej notarialnie – wyjątek gdy małżonkowie mają zawartą umowę o wyłączeniu małżeńskiej wspólności majątkowej.

W celu wniesienia zabezpieczenia muszą się stawić:

 • Beneficjent Pomocy (będąc w małżeństwie również współmałżonek Beneficjenta Pomocy),
 • Poręczyciele wraz z małżonkami (z wyjątkiem sytuacji gdy małżonkowie posiadają rozdzielność majątkową)

Szanowni Państwo,

W wyniku przeprowadzonej oceny Wniosków o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego na założenie działalności gospodarczej, zamieszczamy listę rankingową ocenionych Wniosków, uszeregowaną w kolejności od największej liczby uzyskanych punktów w ocenie merytorycznej.

Lista rankingowa oceny beznesplanów

Szczegółowa informacja o wynikach oceny biznesplanów wraz z kartami ocen zostanie przesłana pocztą do wszystkich Wnioskodawców.

Osoby, których Wnioski zostały wybrane do dofinansowania o warunkach podpisania umów będą informowane pisemnie.

 


 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA FINASOWEGO (DOTACJI)
i inne terminy z tym związane

Uwaga!!! Termin naboru wniosków o udzielenie wsparcia finansowego i wsparcia pomostowego rozpocznie się dnia 23 lipca i upływa 27 lipca2018r. Komplet dokumentów należy złożyć w dwóch egzemplarzach, w formie papierowej do 27.07.2018r do godz. 15:00 w jednym z następujących punktów:

 • Zakład Doskonalenia Zawodowego, 15-365 Białystok, ul. Pogodna 63/1,
 • Ośrodek Kształcenia Zawodowego ZDZ, 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Kryniczna 22,

Na komplet dokumentów składa się:

 • Zał.2. Wniosek o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego
 • Zał.3. Biznes Plan
 • Zał.3a. Harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji
 • Zał.3b. Oświadczenie o nieotrzymaniu innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów
 • Zał.3c. Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis lub Zał.3d. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis
 • Zał.3e. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione przeciwko obrotowi gospodarczemu
 • Zał.3f. Oświadczenie o zamiarze zarejestrowania się jako płatnik VAT
 • Zał.9. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de mini mis
 • Zaświadczenia potwierdzające ukończenie etapu szkoleniowego w ramach projektu - kopia lub  zaakceptowane przez Beneficjenta zaświadczenie lub inny dokument potwierdzający posiadanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności do prowadzenia działalności gospodarczej

Linki do tych załączników umieszczone są niżej w zakładce Do pobrania.

Wnioski można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej. W przypadku wniosków przesyłanych pocztą decyduje data wpływu.

Każdy wniosek może otrzymać maksymalnie 110 punktów w tym max 10 punktów otrzyma wniosek w przypadku gdy:

- profil działalności wpisuje się w inteligentne specjalizacje zgodnie z Planem rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o inteligentne specjalizacje województwa podlaskiego na lata 2015–2020

Proszę zwrócić uwagę, że zgodnie z regulaminem należy wypełnić wszystkie rubryki biznesplanu. W przypadku, gdy któryś z jego punktów nie może być opisany należy wpisać „nie dotyczy”.

Złożone wnioski zostaną rozpatrzone w terminie do 15 dni roboczych tj. do 21 sierpnia 2017r. O wynikach oceny zostaną Państwo poinformowani. Ponadto na stronie internetowej projektu w zakładce AKTUALNOŚCI zostanie opublikowana Lista rankingowa.

 


W dniu 15.06.2018 pracę zakończyli doradcy zawodowi i tym samym zakończony został II etap rekrutacji. Wiemy już kto dostał się do udziału w projekcie. Osoby, które znalazły się na liście osób zakwalifikowanych zapraszamy na szkolenie: ABC przedsiębiorczości - czyli jak założyć własną firmę. Pierwsze szkolenie rozpoczyna sie już 23 czerwca! Pozostałym osobom serdecznie dziękujemy i zapraszamy do udziału w innych naszych projektach.

Lista rankingowa kwalifikujaca do udziału w projekcie

Poniżej lista formularzy, których autorzy nie zostali zakwalifikowani do udziału w projekcie i są na liście rezerwowej. Państwa udział w projekcie jest możliwy jeżeli, któraś z osób znajdujących się na liście podstawowej zgłosi z rezygnację z projektu i jednocześnie będzie możliwość ukończenia szkolenia.

Lista rezerwowa

 

Wyniki oceny formularzy zgłoszeniowych po dwóch etapach rekrutacji:

Ocena formularzy zgłoszeniowych po I i II etapie rekrutacji

 


Dziękujemy za okazaną cierpliwość i zapraszamy do zapoznania się z listą rankingową kwalifikującą do II etapu rekrutacji jakim jest rozmowa z doradcą zawodowym.

Lista rankingowa kwalifikująca do II etapu rekrutacji

Jednocześnie informujemy, że z osobami, których formularze uzyskały powyżej 19 punktów skontaktuje sie wkrótce Pracownik ZDZ Białystok w celu umówienia spotkania z doradcą zawodowym.


Zakończyliśmy rekrutację do projektu. Dziękujemy za złożenie formularzy zgłoszeniowych. Zostały one przekazane do oceny formalnej i merytorycznej. Wkrótce opublikujemy listę rankingową kwalifikującą do II etapu rekrutacji tj. rozmowy z doradcą zawodowym.


UWAGA! Rekrutacja do projektu nadal trwa!

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie muszą złożyć formularz rekrutacyjny wypełniony czytelnie wraz z wymaganymi załącznikami (patrz zakładka Do pobrania) w terminie do 18 maja 2018r. (I termin rekrutacji: 15-31.03.2018r.) godz. 15:00 lub do chwili zebrania kompletu formularzy zgłoszeniowych.


UWAGA! Rekrutacja do projektu w terminie  15 - 31.03.2018!

W tej rekrutacji kolejność zgłoszeń nie ma znaczenia. Liczy się jakość Twojego pomysłu na Biznes!

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie muszą złożyć wypełniony czytelnie formularz rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami (publikacja w zakładce Do pobrania) w terminie 15 - 31.03.2018 do godz. 15:30, osobiście bądź za pośrednictwem kuriera/poczty do jednego z biur rekrutacyjno-konsultacyjnych:

 • Białystok, ul. Sienkiewicza 77, tel./fax. 85 675-13-89
 • Bielsk Podlaski, ul. Kryniczna 22, tel./fax. 85 730-24-49
 • Hajnówka, ul. Armii Krajowej 52, tel./fax. 85 682-24-85
 • Siemiatycze, ul. Pałacowa 24, tel./fax. 85 655-21-43

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

O projekcie

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

w okresie 01.01.2018 – 30.09.2019 będzie realizował projekt:

„WSPARCIE NA STARCIE- szkolenia, doradztwo i dotacje dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą - II edycja”

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Regionalny Program OperacyjnyWojewództwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa II – Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa

Działanie 2.3 – Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych

Celem projektu jest wzrost postaw i umiejętności przedsiębiorczych prowadzących do aktywizacji zawodowej u 30 niepracujących osób zamieszkujących subregion Bielski do końca IX 2019 poprzez udzielnie pomocy szkoleniowo - doradczej oraz wzrost samozatrudnienia poprzez przekazanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej dla 19 z nich.

Projekt skierowany jest do 30 osób (15 kobiet i 15 mężczyzn) w wieku 30+ zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób, które posiadały wpis do CEIDG/KRS/prowadziły działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu), zamieszkujących subregion Bielski tj. powiaty: bielski, hajnowski, siemiatycki, gminy: Gródek, Michałowo, Poświętne, Suraż przy czym 17osób (7 kobiet i 10 mężczyzn) będą to osoby bezrobotne/poszukujące pracy oraz 13 osób (8 kobiet i 5 mężczyzn) nieaktywne/bierne zawodowo i jednocześnie znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku tj.:

spełniają co najmniej jeden z poniższych warunków:

 • osoby powyżej 50 roku życia,
 • kobiety,
 • osoby niepełnosprawne,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby o niskich kwalifikacjach (max wykształcenie średnie).

W ramach projektu zaplanowano następujące zadania:

1. Rekrutacja uczestników proj.

I etap-złożenie oraz ocena formularzy rekrutacyjnych

II etap-rozmowa z doradcą zawodowym

2. Wsparcie szkoleniowe w zakresie podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej dla 30 osób w postaci szkolenia „ABC przedsiębiorczości- czyli jak założyć firmę”

3. Wsparcie dla osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą – dotacje w wysokości do 24 330,00zł dla 19 osób oraz wsparcie pomostowe - finansowe przez 12 miesięcy (do 1850,00zł przez pierwsze 6 miesięcy i do 490,00zł przez kolejne 6) dla 19 osób.

4. Wsparcie pomostowe- specjalistyczne (19 osób)

5. Forum wymiany doświadczeń (19 osób)

Dzięki realizacji projektu zostaną osiągnięte następujące rezultaty:

 • 30 osób nabędzie/podniesie umiejętności w zakresie podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej
 • 19 osób pozostających bez pracy, otrzyma bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej
 • 19 osób otrzyma wsparcie pomostowe

Całkowita wartość projektu wynosi 1 035 151,25zł w tym dofinansowanie z UE – 879 878,56zł

Rekrutacja

Zapraszamy do udziału w projekcie osoby, które spełniają 4 poniższe warunki:

 • w chwili przystąpienia do projektu mają skończone 30 lat
 • zamieszkują na terenie powiatów objętych projektem tj.bielski, hajnowski, siemiatycki, gminy: Gródek, Michałowo, Poświętne, Suraż
 • należą do jednej z następujących grup:
       - osoby bezrobotne (zarejestrowane lub niezarejestrowane w PUP), poszukujące pracy
       - osoby bierne zawodowo
 • oraz znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. spełniają co najmniej jeden z poniższych warunków:
       - osoby powyżej 50 roku życia,
       - kobiety,
       - osoby niepełnosprawne,
       - osoby długotrwale bezrobotne,
       - osoby o niskich kwalifikacjach (max wykształcenie średnie).

UWAGA: Osoby zainteresowane udziałem w projekcie muszą złożyć formularz zgłoszeniowy wypełniony czytelnie wraz z wymaganymi załącznikami od poniedziałku do piątku w terminie  do 18.05.2018  do godz. 15:00, osobiście bądź za pośrednictwem kuriera/poczty do jednego z biur rekrutacyjno-konsultacyjnych :

 • Białystok, ul. Sienkiewicza 77, tel./fax. 85 675-13-89
 • Bielsk Podlaski, ul. Kryniczna 22, tel./fax. 85 730-24-49
 • Hajnówka, ul. Armii Krajowej 52, tel./fax. 85 682-24-85
 • Siemiatycze, ul. Pałacowa 24, tel./fax. 85 655-21-43

Formularze, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie oraz wzory dokumentów rekrutacyjnych dostępne w zakładce Do pobrania.

Do pobrania


Dokumenty dotyczące rekrutacji:

Regulamin rekrutacji uczestników projektu Wsparcie na Staecie - II edycja - aktualny

Regulamin rekrutacji uczestników projektu Wsparcie na Starcie - II edycja (plik PDF) - nieaktualny

       - Załącznik nr 1 Formularz rekrutacyjny (plik edytowalny DOC)

       - Załącznik nr 1 Formularz rekrutacyjny (plik PDF)

       - Karta oceny formularzy rekrutacyjnych (plik PDF)

       - Karta oceny - II etap rekrutacji - ocena doradcy zawodowego (plik PDF)

       - Plan-rozwoju-przedsiebiorczosci-w-oparciu-o-inteligentne-specjalizacje-wojewodztwa-podlaskiego-na-lata-2015-2020 (plik PDF)

 

Przykładowe PKD (wykluczone z pomocy de minimis) na które nie będzie można uzyskać dotacji (plik PDF)

 

Dokumenty dotyczące przyznawania wsparcia finansowego na założenie działalności gospodarczej:

Regulamin przyznawania wsparcia bezzwrotnego na rozwój przedsiębiorczości - aktualizacja 5.09.2018

Nieaktualny Regulamin przyznawania wsparcia bezzwrotnego na rozwój przedsiębiorczości

  - Zał.1. Wzór Umowy na świadczenie usługi szkoleniowej

  - Zał.2. Wzór wniosku o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego

  - Zał.3. Wzór Biznes Planu -

  - Zał.3. Wzór Biznes Planu - aktualny

  - Zał.3a. Wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji

  - Zał.3b. Oświadczenie o nieotrzymaniu innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów

  - Zał.3c. Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis.

  - Zał.3d. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis

  - Zał.3e. Oświadczenie do wniosku o udzielenie wsparcia finansowego i pomostowego

  - Zał.3f. Oświadczenie o zamiarze zarejestrowania się jako płatnik VAT - aktualne

  - Zał.3f. Oświadczenie o zamiarze zarejestrowania się jako płatnik VAT - nieaktualne

  - Zał.4. Umowa o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego - nieaktualna

  - Zał.4. Umowa o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego

  - Zał.5. Umowa o udzielenie wsparcia w formie forum wymiany doświadczeń

  - Zał.6. Wzór kart oceny biznesplanu

  - Zał.6a. Wzór Deklaracji bezstronności i poufności Członka Komisji Oceny Wniosków (KOW)

  - Zał.6b. Wzór Wspólnego stanowiska członków Komisji Oceny Wniosków

  - Zał.6c. Wzór Karty oceny formalnej wniosku o udzielenie wsparcia finansowego i pomostowego

  - Zał.7. Wzór Szczegółowego zestawienia zakupionych towarów i lub usług

  - Zał.7. Wzór Szczegółowego zestawienia zakupionych towarów i/ lub usług - aktualny

  - Zał.8. Wzór Zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis

  - Zał.9. Wzór Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

  - Zał.10. Regulamin pracy KOW

  - Zał.11 Oświadczenie w sprawie wydatkowania środków ze wsparcia pomostowego