Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Projekty

Wybierz podkategorie:

CZAS NA STAŻ - kompleksowe wsparcie osób biernych zawodowo do 29 roku życia

Aktualności

W zakładce Do Pobrania przedstawiamy listę osób zakwalifikowanych do projektu.

Jednocześnie informujemy, że zostały jeszcze wolne miejsca dla osób biernych zawodowo zamieszkujących powiat m. Suwałki, powiat suwalski.

Rekrutacja trwa do 21.10.2016. Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o kontakt:

 • Suwałki, ul. Kościuszki 23, tel./fax. 87 566 49 64.

Rekrutacja

czas na staż2Zapraszamy do udziału w projekcie osoby, które:

 • w chwili przystąpienia do projektu mają mniej niż 30 lat
 • zamieszkują na terenie powiatów objętych projektem tj.: miasto Suwałki, powiat suwalski,  augustowski, moniecki, grajewski, sejneński
 • są osobami z kategorii NEET tj. łącznie spełniają  trzy warunki, czyli nie pracują (tj. osoby bierne zawodowo), nie kształcąca się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym) ani nie szkolą się (tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy)

 

 

Projekt jest realizowany przez Ośrodki Kształcenia Zawodowego ZDZ w Augustowie, Grajewie i Suwałkach:

 • Augustów, ul. Tytoniowa 10, tel./fax. 87 643 52 53,
 • Grajewo, ul. Kolejowa 6b, tel./fax. 86 272 64 27,
 • Suwałki, ul. Kościuszki 23, tel./fax. 87 566 49 64,

 Do projektu można zgłaszać się osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem poczty tradycyjnej oraz elektronicznej.

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie oraz wzory dokumentów rekrutacyjnych dostępne są w zakładce Do pobrania.

 

O projekcie

image002

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku w okresie 01.03.2016 – 28.02.2017 realizuje projekt:

„CZAS NA STAŻ - kompleksowe wsparcie osób biernych zawodowo do 29 roku życia”

dofinansowany z Funduszy Europejskich

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Oś priorytetowa IOsoby młode na rynku pracy

Działanie 1.2 – Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe

Poddziałanie 1.2.1 – Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Celem głównym projektu jest zniwelowanie barier skutecznej integracji z rynkiem pracy 90(54K i 36M) osób biernych zawodowo w wieku 15-29 lat z grupy NEET do II2017 poprzez realizację kompleksowego, zindywidualizowanego wsparcia prowadzącego do zatrudnienia w postaci wsparcia psychologiczno-doradczego i staży zawodowych

Projekt skierowany jest do 90os.(36Mi54K) biernych zawodowo zamieszkujących powiat m. Suwałki (max.15%os.), powiat suwalski, augustowski, sejneński, grajewski, monieckie (min.15%os. każdy) w wieku 15-29 lat, należący do grupy NEET (osoba nie pracująca, nie kształcąca się i nie szkoląca się ze środków publicznych w okresie 4 tygodni poprzedzających udział w projekcie), których ograniczenia materialne i środowiskowe, a także brak doświadczenia zawodowego i wiedzy na temat skutecznych metod poszukiwania pracy utrudniają samodzielne nabycie umiejętności umożliwiających wejście na rynek pracy

Priorytetowymi grupami wsparcia w projekcie są osoby wieku 15-24 (min. 50% grupy docelowej)

W ramach projektu realizowana jest indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z grupy docelowej, poprzez organizację takich form wsparcia, jak:

 • doradztwo indywidualne (1,5 godz./os.) – mające na celu zidentyfikowanie potrzeb szkoleniowych i określenie IPD,
 • poradnictwo zawodowe – zajęcia indywidualne(10godz./os.) – mające na celu planowanie rozwoju kariery zawodowej
 • wsparcie psychologiczne (śr. 6godz./os.)
 • 3- miesięczne staże u lokalnych przedsiębiorców

oraz wsparcie towarzyszące:

 • Stypendia stażowe – 997,40 zł. netto miesięcznie
 • Zwrot kosztów dojazdu na staże
 • Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną

Dzięki realizacji projektu zostaną osiągnięte następujące rezultaty:

 • 90os. nabędzie/podniesie umiejętności poruszania się po rynku pracy
 • 37os. znajdzie zatrudnienie po zakończeniu udziału w projekcie
 • 90 os. nabędzie doświadczenie zawodowe

Całkowita wartość projektu wynosi 718 242,56 zł w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego - 605 334,83 zł.

Harmonogram realizacji

Harmonogram realizacji projektu:

1. Promocja i rekrutacja uczestników do projektu (marzec - październik 2016)

2. Realizacja poradnictwa zawodowego (kwiecień -październik2016)

3. Realizacja wsparcia psychologicznego (kwiecień 2016 - styczeń 2017)

4. Realizacja staży zawodowych (czerwiec 2016 - styczeń 2017)