Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Projekty

Wybierz podkategorie:

Twój Cel-PRACA - kompleksowy program aktywizacji osób bezrobotnych z subregionu ełckiego

O projekcie

loga4x

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku w okresie 01.10.2018 – 30.06.2020
realizuje projekt:

„Twój Cel-PRACA - kompleksowy program aktywizacji osób bezrobotnych z subregionu ełckiego”

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa – Regionalny rynek pracy

Działanie 10.2 – Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia

 

Celem projektu jest: aktywizacja zawodowa 70 osób bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP w wieku 30-49 lat zamieszkujących subregion ełcki, prowadząca do znalezienie zatrudnienia przez min. 35 uczestników poprzez realizację kompleksowego zindywidualizowanego wsparcia do VI2020.

Projekt skierowany jest do 70 osób (40 kobiet i 30 mężczyzn) bezrobotnych niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w wieku 30-49 lat zamieszkujących podregion ełcki (zgodnie z KC), w tym:

1) 60 osób (40 kobiet i 20 mężczyzn) bezrobotnych, które jednocześnie kwalifikują się przynajmniej do jednej z grup:

 • osoby długotrwale bezrobotne
 • kobiety
 • osoby niepełnosprawne
 • osoby o niskich kwalifikacjach (max. wykształcenie średnie).

2) 10 bezrobotnych mężczyzn, którzy nie należą do kategorii osób z niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych lub osób o niskich kwalifikacjach

Grupę docelową w projekcie stanowić będą:

 • osoby o niskich kwalifikacjach tj. osoby posiadające wykształcenie co najwyżej średnie (min. 35 osób)
 • osoby długotrwale bezrobotne (min. 12 osób)
 • osoby niepełnosprawne (min. 3 osoby).

W ramach projektu realizowana jest indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z grupy docelowej, poprzez organizację takich form wsparcia, jak:

 • Indywidualne doradztwo (2 godz./os.) – mające na celu zidentyfikowanie potrzeb szkoleniowych i określenie Indywidualnego Planu Działań,
 • Indywidualne poradnictwo zawodowe – zajęcia indywidualne (3 godz./os.) – mające na celu planowanie rozwoju kariery zawodowej,
 • Warsztaty „Kreowanie własnego wizerunku”,
 • Wsparcie psychologiczne (10 godz./os.)
 • Pośrednictwo pracy (do 2 godz./os.),
 • Szkolenia zawodowe dostosowane do potrzeb i predyspozycji uczestników projektu (śr. 120 godzin / osoba),
 • 3 - miesięczne staże u lokalnych przedsiębiorców.

 oraz wsparcie towarzyszące:

 • Stypendia stażowe – 1 017,40 zł netto miesięcznie
 • Stypendium szkoleniowe – 8,69 zł brutto za każdą godzinę faktycznego uczestnictwa w szkoleniu zawodowym
 • Zwrot kosztów dojazdu na szkolenia i staże
 • Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną w trakcie realizacji szkoleń zawodowych i staży
 • ubezpieczenie NNW

Dzięki realizacji projektu zostaną osiągnięte następujące rezultaty:

 • 70 osób nabędzie /podniesie umiejętności poruszania się po rynku pracy
 • 60 osób nabędzie kwalifikacje/kompetencje zawodowe
 • 35 osób znajdzie zatrudnienie po zakończeniu udziału w projekcie
 • 60 osób nabędzie doświadczenie zawodowe

Całkowita wartość projektu wynosi 862 533,87 zł w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego - 733 153,78 zł.

Rekrutacja

Zapraszamy do projektu osoby, które:

1) w chwili przystąpienia do projektu mają 30-49 lat
2) zamieszkują podregion ełcki (zgodnie z KC), tj. powiaty objęte projektem: ełcki, giżycki, gołdapski, olecki, piski, węgorzewski
3) są osobami bezrobotnymi niezarejestrowanymi w Powiatowym Urzędzie Pracy oraz należą do jednej z następujących grup:

a) osoby bezrobotne, które spełniają co najmniej jeden z poniższych warunków:

 • osoby długotrwale bezrobotne
 • kobiety
 • osoby niepełnosprawne
 • osoby o niskich kwalifikacjach (max. wykształcenie średnie)

b) bezrobotni mężczyźni, którzy nie należą do kategorii osób z niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych lub osób o niskich kwalifikacjach,

Rekrutacja odbywa się w terminie: 01.10.2018- 29.02.2020 r. lub do wyczerpania wolnych miejsc. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie szczegółowe informacje mogą uzyskać w Punktach Rekrutacyjnych znajdujących się w Ośrodkach Kształcenia Zawodowego ZDZ w:

 • Gołdap, ul. Mazurska 25, tel./fax. 87 615 11 57,
 • Olecko, ul. Armii Krajowej 22A, tel./fax 87 520 26 35,
 • Ełk, ul. Armii Krajowej 43, tel/ fax. 87 620 26 10,
 • Giżycko, ul. Kopernika 5, tel./fax 87 428 22 16,
 • Pisz, ul. Rybacka 5, tel./fax. 87 423 27 45,
 • Węgorzewo, ul. Bolesława Prusa 8, tel./fax. 87 427 20 23,

Do projektu można zgłaszać się osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem poczty tradycyjnej oraz elektronicznej.

Pobierz dokumenty rekrutacyjne i złóż je w najbliższym Ośrodku ZDZ.