Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Projekty

Dotacje na Start - kompleksowe wsparcie w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej – III edycja (woj. warmińsko-mazurskie, powiaty: giżycki, piski, węgorzewski)

O projekcie

loga4x

 

Dotacje IIIed wizualizacja

 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

w okresie 01.03.2020 – 31.07.2022
realizuje projekt:

"Dotacje na start – kompleksowe wsparcie w zakresie zakładania
i prowadzenia działalności gospodarczej
III edycja"

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa X – Regionalny rynek pracy

Działanie 10.3 – Rozwój samozatrudnienia

 

W ramach projektu zaplanowano następujące zadania:

1. Rekrutacja uczestników proj.

I etap - złożenie oraz ocena formularzy rekrutacyjnych

II etap - indywidualne spotkanie z doradcą weryfikujące predyspozycje do prowadzenia działalności gospodarczej (1h/osobę)

2. Wsparcie szkoleniowe dla 102 os:

- grupowe szkolenia w zakresie podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej „ABC przedsiębiorczości” (7grup*śr.14-15osób*30h)

- indywidualne szkolenie specjalistyczne w zakresie przygotowania Wniosku o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego w postaci dotacji wraz z  biznesplanem i innymi załącznikami oraz Wniosku o przyznanie finans owego wsparcia pomostowego (3h/osobę)

Uwaga!!! W przypadku gdy do projektu zostaną zakwalifikowane osoby niepełnosprawne posiadające szczególne potrzeby dołożymy wszelkich starań aby ich udział w projekcie był pełnowartościowy.

3. Wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości:

 • dotacje na założenie działalności w wysokości 23 050,00 zł netto dla 70 osób,
 • finansowe wsparcie pomostowe w wysokości 900,00 zł netto dla 70 osób przez okres 12 m-cy.

 

Celem projektu jest wzrost postaw i umiejętności przedsiębiorczych u 70 osób niepracujących i 32 osób pracujących w wieku 30 lat i więcej, zamieszkujących powiaty: węgorzewski, giżycki lub piski do końca VII 2022r., prowadzący do zwiększenia liczby przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku, poprzez udzielenie wsparcia szkoleniowego oraz przekazanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie i prowadzenie własnej działalności gosp. dla 70 z nich.

Projekt skierowany jest do 102 osób (51 kobiet i 51 mężczyzn) w wieku 30+ zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób, które posiadały wpis do CEIDG/KRS/prowadziły działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu), zamieszkujących powiaty: węgorzewski, giżycki, piski tj. 48 os.bezrobotnych, 22 os.biernych zaw., 32 os.pracujące, w tym:
- 40 osób bezrobotne i 22 osób biernych zawodowo, w wieku 30lat i więcej, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj. spełniają jeden z poniższych warunków:

 •  są po 50 roku życia,
 •  kobiety,
 •  są osobami z niepełnosprawnościami,
 •  są długotrwale bezrobotne,
 •  są osobami o niskich kwalifikacjach,

-8 bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 lat, którzy nie należą do kategorii os. z niepełnosprawnościami, os. długotrwale bezrobotne lub os. o niskich kwalifikacjach

-32 osoby pracujące wieku 30lat i więcej tj.:

 • osoby pracujące, których zarobki w ujęciu miesięcznym nie przekraczają  minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto (2800,00zł) w miesiącu poprzedzajacym przystąpienie do projektu
 • osoby pracujące zamieszkujące w gospodarstwie domowym, w którym dochody (z wyłączeniem transferów socjalnych) na osobę nie przekraczają kwoty 528,00 zł brutto w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu
 • osoby zatrudnione na umowie/ umowach krótkoterminowych, których zarobki w ujęciu miesięcznym nie przekraczają 120% minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto (3360,00zł)  w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu
 • osoby pracujące w ramach umowy/ umów cywilno – prawnych, których zarobki w ujęciu miesięcznym nie przekraczają 120% minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto (3360,00zł)  w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu.

 

Wartość projektu ogółem wynosi 2 881 377,90 zł w tym dofinasowanie z UE wynosi 2 817 987,58 zł.

Aktualności

21.10.2021

Nie będzie dodatkowych środków na dotacje.

Wszystkim oczekujacym na informację dotyczącą dodatkowych środków na dotacje na założenie działalnosci gospodarczej dziękujęmy za cierpliwość.

W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy wiadomość, że Instytucja Pośrednicząca nie zwiększyła puli środków na Działanie 10.3. W związku z powyższym nie ma w tej chwili możliwości zwiększenia dofinansowania projektu.


11.08.2021

Zakończenie udziału w projekcie - najważniejsze informacje.

Niebawem minie rok odkąd w ramach projektu pierwsze osoby założyły swoje działalności gospodarcze. Często pojawia się pytanie jakie dokumenty należy dostarczyć po upływie tych 12 m-cy a my spieszymy rozwiać wszelkie wątpliwości.

Wymagane dokumenty po upływie 12 m-cy:

 • zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu
 • zaświadczenie w US o niezaleganiu
 • wydruk z CEiDG z aktywnym statusem działalności.

 

UWAGA 1! Jeżeli ktoś założył działalność w połowie miesiąca to powinien udać sie po zaświadczenia (zarówno do ZUS jak i US) po zakończeniu tego miesiąca a nie dzień po upływie 12m-cy. Urzędy wystawiają zaświadczenia za pełne miesiące. Przykład: Pan Zygmunt założył działalność gospodarczą dnia 18.08.2020r. 12m-cy prowadzenia działalności u Pana Zygmunta mija 17.08.2021. Pan Zygmunt pobiera zaświadczenia (z ZUS i US) we wrześniu 2021r.

UWAGA 2! Wydruk z CEiDG z aktywnym statusem działalności należy wygenerować najwczesniej w dniu, w którym upływa 12m-cy od założenia działalności gospodarczej.

 

Rozliczanie wsparcia pomostowego.

Wydatki w ramach wsparcia pomostowego można ponosić do dnia, w którym upływa 12 m-c prowadzenia działalności gospodarczej.

Suma poszczególnych rozliczeń netto powinna składać się na sumę otrzymanch środków w ramach wsparcia pomostowego. Nierozliczone środki podlegają zwrotowi.

Ostatnie rozliczenie składamy za cząstkę miesiąca, w którym rozpoczęliśmy prowadzenie działalności. Przykład: Pan Zygmunt założył działalność gospodarczą dnia 18.08.2020r. 12m-cy prowadzenia działalności u Pana Zygmunta mija 17.08.2021. Ostatnie rozliczenie wsparcia pomostowego składa za okres 1.08.2021-17.08.2021r.

 


09.07.2021

Wyniki weryfikacji Wniosków o uzyskanie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego Gr VII.

Lista rankinkingowa wniosków rekomendowanych do udzielenia dotacji Gr. VII

Jednocześnie informuję, że w ciągu 5 dni roboczych zostaną do Państwa przesłane listownie informacje dotyczące oceny wniosków oraz warunki i termin podpisania umowy.


23.06.2021

Informacja dla osób z GRUPY VII o sposobie składania wniosków o uzyskanie dotacji

Wnioski o uzyskanie dotacji wraz z załącznikami, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, należy złożyć najpóźniej dnia 28.06.2021 (poniedziałek) w godz. od 9:30 do godz. 13:00 we właściwym sobie Biurze Rekrutacyjno – Konsultacyjnym tj.

 • osoby z powiatu piskiego składają wnioski  w Ośrodku Kształcenia  Zawodowego w Piszu, ul. Rybacka 5;
 • osoby z powiatu giżyckiego składają wnioski  w Ośrodku Kształcenia  Zawodowego w Giżycku, ul. Kopernika 5
 • osoby z powiatu węgorzewskiego składają wnioski  w Ośrodku Kształcenia  Zawodowego w Węgorzewie, ul. Bolesława Prusa 8

Wniosek wraz z kompletem załączników powinien być trwale spięty. Tak przygotowane 2 egzemplarze dokumentów powinny zostać złożone w jednej zaklejonej kopercie.

Na komplet dokumentów składa się:

Załącznik nr. 5. Wzór Wniosku o udzielenie wsparcia finansowego i wsparcia pomostowego

Załącznik nr 5a. Wzór Biznes Planu

Załącznik nr 5b. Oświadczenie do wniosku o udzielenie wsparcia finansowego i pomostowego

Załącznik nr 5c. Oświadczenie o nieotrzymaniu-wysokości otrzymanej pomocy de minimis

Załącznik nr 5d. Wzór Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Uwaga! Należy wypełnić wszystkie rubryki biznesplanu. W przypadku, gdy któryś z jego punktów nie może być opisany należy wpisać „nie dotyczy”.

Osoby, które w ramach dotacji inwestycyjnej zamierzają zakupić auto powinny do biznesplanu załączyć kopię prawa jazdy (Regulamin §10 pkt 5a).

Poniżej zamieszczam link do odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Jedno znich dotyczy sposobu wypełnienia załącznika 5d.

https://zdz.bialystok.pl/projekty/projekty-realizowane/dotacje/1286-dotacje-na-start-kompleksowe-wsparcie-w-zakresie-zakladania-i-prowadzenia-dzialalnosci-gospodarczej-iii-edycja-woj-warminsko-mazurskie-powiaty-gizycki-piski-wegorzewski.html#pytania-i-odpowiedzi


09.06.2021

Informuję, że znamy już skład grupy VII i tym samym kończymy rekrutację do projektu.

Zapraszamy do zapoznania się z listą poniżej:

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie - Grupa VII

Szkolenie z zakresu ABC przedsiębiorczości dla osób z grupy VII rozpocznie się w dniu jutrzejszym (10.06.2021) o godz. 9:00. Szkolenie odbędzie się w Ośrodku ZDZ w Giżycku, ul. Kopernika 5. Poniżej szczegółowy hgarmonogram szkolenia.

ABC przedsiębiorczości - harmonogram szkolenia - gr VII


 28.05.2021

Wyniki weryfikacji Wniosków o uzyskanie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego Gr VI.

Lista_rankinkingowa_wniosków_rekomendowanych_do_udzielenia_dotacji_28.05.2021_dot._GR_VI

Jednocześnie informuję, że w ciągu 5 dni roboczych zostaną do Państwa przesłane listownie informacje dotyczące oceny wniosków oraz warunki i termin podpisania umowy.


19.05.2021

Poniżej publikuję listę wniosków osób z grupy V, które były oceniane w ramach procedury odwołania.

Lista rankinkingowa wniosków ocenianych w ramach procedury odwołania Gr. V

 


14.05.2021

Informacja dla osób z GRUPY VI o sposobie składania wniosków o uzyskanie dotacji

Wnioski o uzyskanie dotacji wraz z załącznikami, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, należy złożyć najpóźniej dnia 18.05.2021 (wtorek) do godz. 14:00 we właściwym sobie Biurze Rekrutacyjno – Konsultacyjnym tj.

 • osoby z powiatu piskiego składają wnioski  w Ośrodku Kształcenia  Zawodowego w Piszu, ul. Rybacka 5;
 • osoby z powiatu giżyckiego składają wnioski  w Ośrodku Kształcenia  Zawodowego w Giżycku, ul. Kopernika 5
 • osoby z powiatu węgorzewskiego składają wnioski  w Ośrodku Kształcenia  Zawodowego w Węgorzewie, ul. Bolesława Prusa 8

Wniosek wraz z kompletem załączników powinien być trwale spięty. Tak przygotowane 2 egzemplarze dokumentów powinny zostać złożone w jednej zaklejonej kopercie.

Na komplet dokumentów składa się:

Załącznik nr. 5. Wzór Wniosku o udzielenie wsparcia finansowego i wsparcia pomostowego

Załącznik nr 5a. Wzór Biznes Planu

Załącznik nr 5b. Oświadczenie do wniosku o udzielenie wsparcia finansowego i pomostowego

Załącznik nr 5c. Oświadczenie o nieotrzymaniu-wysokości otrzymanej pomocy de minimis

Załącznik nr 5d. Wzór Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Uwaga! Należy wypełnić wszystkie rubryki biznesplanu. W przypadku, gdy któryś z jego punktów nie może być opisany należy wpisać „nie dotyczy”.

Osoby, które w ramach dotacji inwestycyjnej zamierzają zakupić auto powinny do biznesplanu załączyć kopię prawa jazdy (Regulamin §10 pkt 5a).

Poniżej zamieszczam link do odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Jedno znich dotyczy sposobu wypełnienia załącznika 5d.

https://zdz.bialystok.pl/projekty/projekty-realizowane/dotacje/1286-dotacje-na-start-kompleksowe-wsparcie-w-zakresie-zakladania-i-prowadzenia-dzialalnosci-gospodarczej-iii-edycja-woj-warminsko-mazurskie-powiaty-gizycki-piski-wegorzewski.html#pytania-i-odpowiedzi


20.04.2021

Informuję, że znamy już skład grupy VI. W związku z tym witamy w projekcie kolejne 17 osób w tym 8 osób biernych i bezrobotnych w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy oraz 11 osób pracujących.

Zapraszamy do zapoznania się z listą poniżej:

Lista osób ostatecznie zakwalifikowanych do udziału w projekcie gr. VI.pdf

Rozpoczęcie szkolenia dla osób z grupy VI planowane jest na 22go kwietnia. Szkolenie odbędzie się w Ośrodku ZDZ w Giżycku, ul. Kopernika 5.

W projekcie nadal pozostają wolne miejsca dla 2 osób bezrobotnych oraz 8 osób biernych zawodowo w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (BLOK I w formularzu zgłoszeniowym), 2 bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 lat nie będących osobami z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnymi, o niskich kwalifikacjach (BLOK II) oraz 4 osób pracujacych (BLOK III).


16.04.2021

Wyniki weryfikacji Wniosków o uzyskanie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego Gr V.

Lista rankingowa wniosków rekomendowanych do uzyskania dotacji GR. V

Jednocześnie informuję, że w ciągu 5 dni roboczych zostaną do Państwa przesłane listownie informacje dotyczące oceny wniosków oraz warunki i termin podpisania umowy.


24.03.2021

Informacja dla osób z GRUPY V o sposobie składania wniosków o uzyskanie dotacji

Wnioski o uzyskanie dotacji wraz z załącznikami, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, należy złożyć najpóźniej dnia 31.03.2021 (środa) do godz. 10:00 we właściwym sobie Biurze Rekrutacyjno – Konsultacyjnym tj.

 • osoby z powiatu piskiego składają wnioski  w Ośrodku Kształcenia  Zawodowego w Piszu, ul. Rybacka 5;
 • osoby z powiatu giżyckiego składają wnioski  w Ośrodku Kształcenia  Zawodowego w Giżycku, ul. Kopernika 5
 • osoby z powiatu węgorzewskiego składają wnioski  w Ośrodku Kształcenia  Zawodowego w Węgorzewie, ul. Bolesława Prusa 8

Wniosek wraz z kompletem załączników powinien być trwale spięty. Tak przygotowane 2 egzemplarze dokumentów powinny zostać złożone w jednej zaklejonej kopercie.

Na komplet dokumentów składa się:

Załącznik nr. 5. Wzór Wniosku o udzielenie wsparcia finansowego i wsparcia pomostowego

Załącznik nr 5a. Wzór Biznes Planu

Załącznik nr 5b. Oświadczenie do wniosku o udzielenie wsparcia finansowego i pomostowego

Załącznik nr 5c. Oświadczenie o nieotrzymaniu-wysokości otrzymanej pomocy de minimis

Załącznik nr 5d. Wzór Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Uwaga! Należy wypełnić wszystkie rubryki biznesplanu. W przypadku, gdy któryś z jego punktów nie może być opisany należy wpisać „nie dotyczy”.

Osoby, które w ramach dotacji inwestycyjnej zamierzają zakupić auto powinny do biznesplanu załączyć kopię prawa jazdy (Regulamin §10 pkt 5a).

Poniżej zamieszczam link do odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Jedno znich dotyczy sposobu wypełnienia załącznika 5d.

https://zdz.bialystok.pl/projekty/projekty-realizowane/dotacje/1286-dotacje-na-start-kompleksowe-wsparcie-w-zakresie-zakladania-i-prowadzenia-dzialalnosci-gospodarczej-iii-edycja-woj-warminsko-mazurskie-powiaty-gizycki-piski-wegorzewski.html#pytania-i-odpowiedzi

 


18.03.2021

Z uwagi na duże zainteresowanie udziałem w projekcie oraz nieuchronnie zbliżający się koniec rekrutacji publikuję listę osób, które mają szansę znaleźć się w gr VII. Na chwilę obecną jest ich 6.

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie - Grupa VII

Pozostałym osobom, które złożyły formularze zgłoszeniowe do dnia 08.03.2021 sedecznie dziękujemy za zainteresowanie naszym projektem. Jenocześnie zapraszmy w przypadku gdy Państwa sytuacja na rynku pracy ulegnie zmianie i będą Państwo wpisywać się w jedną z poniższych grup. Do zakończenia rekrutacji potrzebujemy jeszcze 10 osób po 30 roku życia tj.:

 •  5 osób biernych zawodowo, które jednocześnie spełniają jeden z warunków tj.: są po 50 roku życia, są kobietą, są osobą z niepełnosprawnością, są długotrwale bezrobotne, mają niskie kwalifikacje;
 • 2 bezrobotnych mężczyzn niebędących w trudnej sytuacji na rynku pracy czyli takich, krórzy: nie ukończyli 50 roku życia, nie są osbą z niepełnosprawnością, nie są długotrwale bezrobotni, mają wykształcenie wyższe lub policealne;
 • 3 osoby pracujące, które:

                   - wpisują się w grupę tzw. ubogich pracujących[1],

                   - są zatrudnione na postawie umowy krótkoterminowej[2] lub w ramach umów cywilno – prawnych a ich miesięczne zarobki nie przekraczają 120% wysokości min. wynagrodzenia (tj. w 2021r 120% minimalnego wynagrodzenia wynosi 3360,00zł), w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu.

 

[1] Uboga pracująca:

- to osoba zamieszkująca w gospodarstwie domowym, w którym dochody (z wyłączeniem transferów socjalnych3), przypadające na jedną osobę nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej tj. 528,00zł w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu albo

- osoba, której zarobki w ujęciu miesięcznym nie przekraczają minimalnego wynagrodzenia za pracę tj. w 2021r. 2800,00 zł brutto (ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu) w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu.

[2] Osoba zatrudniona na podstawie umowy krótkoterminowej to osoba zatrudniana na umowę wskazującą na zawarcie stosunku pracy lub innej formy zatrudnienia, zawarta na czas określony, który upływa w okresie realizacji projektu lub trwa nie dłużej niż 6 miesięcy


17.03.2021

Poniżej publikujemy listę osób wstępnie zakwalifikowanych do grupy VI. Ostateczna kwalifikacja nastąpi po przeprowadzeniu II etapu rekrutacji jakim jest rozmowa z doradcą zawodowym. Z uwagi na sytuację epidemiczną na chwilę obecną nie podajemy konkretnych terminów spotkań z doradcą i prosimy o cierpliwość.

Lista osób wstępnie zakwalifikowanych do udziału w projekcie - Grupa VI


15.02.2021

Informuję, że znamy już skład grupy V. W związku z tym witamy w projekcie kolejne 14 osób w tym 11 osób biernych i bezrobotnych w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy oraz 2 osoby pracujące.

Zapraszamy do zapoznania się z listą poniżej:

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie - Grupa V

Rozpoczęcie szkolenia dla osób z grupy V planowane jest na 18go lutego. Szkolenie odbędzie się w Ośrodku ZDZ w Giżycku, ul. Kopernika 5.

W projekcie nadal pozostają wolne miejsca dla 10 osób biernych i 6 bezrobotnych w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (BLOK I w formularzu zgłoszeniowym), 3 bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 lat nie będących osobami z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnymi, o niskich kwalifikacjach (BLOK II) oraz 15 osób pracujacych (BLOK III).


02.02.2021

Informujemy, że w najbliższym czasie z osobami, które mają szansę znaleźć sie w gr. V skontaktują się niasi pracownicy. Osoby te zostaną poproszone o udział w spotkaniu z doradcą zawodowym. Po przeprowadzeniu wszytskich zaplanowanych spotkań zostanie opublikowana lista osób zakwalifikowanych do gupy V. Szkolenie z zakresu ABC przedsiębiorczości planujemy przeprowadzić w drugiej połowie lutego. Niestety utrzymujące się obostrzenia nie ułatwiają jego organizacji. Prosimy mieć na uwadze, że w przypadku utrzymania obowiązujących obostrzeń rozważamy mozliwość zorganizowania szkolenia on-line.


01.12.2020

Wyniki weryfikacji Wniosków o uzyskanie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego Gr IV.

Lista rankinkingowa wniosków rekomendowanych do uzyskania dotacji GR IV.

Jednocześnie informuję, że w ciągu 5 dni roboczych zostaną do Państwa przesłane listownie informacje dotyczące oceny wniosków oraz warunki i termin podpisania umowy.


26.11.2020

Poniżej publikuję listę wniosków osób z grupy III, które byłu oceniane w ramach procedury odwołania.

Lista rankinkingowa wniosków ocenianych w ramach procedury odwołania (Gr.III)


25.11.2020

Informacja dla zainteresowanych udziałem w projekcie.

Szanowi Państwo informujemy, że kolejna grupa zostanie zrekrutowana i rozpocznie szkolenie w styczniu 2021r.

Dobra wiadomość jest taka, że przyjmiemy do projeku jeszcze trzy grupy a nie jak zakładaliśmy jedną.

Szegóły niebawem w Regulaminie.


05.11.2020

Informacja dla osób z GRUPY IV o sposobie składania wniosków o uzyskanie dotacji

Wnioski o uzyskanie dotacji wraz z załącznikami, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, należy złożyć najpóźniej dnia 16.11.2020 (poniedziałek) do godz. 13:00 we właściwym sobie Biurze Rekrutacyjno – Konsultacyjnym tj.

 • osoby z powiatu piskiego składają wnioski  w Ośrodku Kształcenia  Zawodowego w Piszu, ul. Rybacka 5;
 • osoby z powiatu giżyckiego składają wnioski  w Ośrodku Kształcenia  Zawodowego w Giżycku, ul. Kopernika 5
 • osoby z powiatu węgorzewskiego składają wnioski  w Ośrodku Kształcenia  Zawodowego w Węgorzewie, ul. Bolesława Prusa 8

Wniosek wraz z kompletem załączników powinien być trwale spięty. Tak przygotowane 2 egzemplarze dokumentów powinny zostać złożone w jednej zaklejonej kopercie.

Na komplet dokumentów składa się:

Załącznik nr. 5. Wzór Wniosku o udzielenie wsparcia finansowego i wsparcia pomostowego

Załącznik nr 5a. Wzór Biznes Planu

Załącznik nr 5b. Oświadczenie do wniosku o udzielenie wsparcia finansowego i pomostowego

Załącznik nr 5c. Oświadczenie o nieotrzymaniu-wysokości otrzymanej pomocy de minimis

Załącznik nr 5d. Wzór Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Uwaga! Należy wypełnić wszystkie rubryki biznesplanu. W przypadku, gdy któryś z jego punktów nie może być opisany należy wpisać „nie dotyczy”.

Osoby, które w ramach dotacji inwestycyjnej zamierzają zakupić auto powinny do biznesplanu załączyć kopię prawa jazdy (Regulamin §10 pkt 5a).

Poniżej zamieszczam link do odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Jedno znich dotyczy sposobu wypełnienia załącznika 5d.

https://zdz.bialystok.pl/projekty/projekty-realizowane/dotacje/1286-dotacje-na-start-kompleksowe-wsparcie-w-zakresie-zakladania-i-prowadzenia-dzialalnosci-gospodarczej-iii-edycja-woj-warminsko-mazurskie-powiaty-gizycki-piski-wegorzewski.html#pytania-i-odpowiedzi


27.10.2020

Wyniki weryfikacji Wniosków o uzyskanie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego Gr III.

Lista_rankinkingowa_wniosków_rekomendowanych_do_uzyskanie_dotacji_Gr III.

Jednocześnie informuję, że w ciągu 5 dni roboczych zostaną do Państwa przesłane listownie informacje dotyczące oceny wniosków oraz warunki i termin podpisania umowy.


12.10.2020

Informuję, że znamy już skład grupy IV. W związku z tym witamy w projekcie kolejne 14 osób w tym 7 osób biernych i bezrobotnych w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy oraz 7 osóbę pracującą.

Zapraszamy do zapoznania się z listą poniżej:

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie - Grupa IV

Rozpoczęcie szkolenia dla osób z grupy IV planowane jest na 15go października.

W projekcie nadal pozostają wolne miejsca dla 5 osób biernych w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (BLOK I w formularzu zgłoszeniowym), 1 bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 lat nie będących osobami z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnymi, o niskich kwalifikacjach (BLOK II) oraz 8 osób pracujacych (BLOK III).


29.09.2020

Informacja dla osób z GRUPY III o sposobie składania wniosków o uzyskanie dotacji

Wnioski o uzyskanie dotacji wraz z załącznikami, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, należy złożyć najpóźniej dnia 12.10.2020 (poniedziałek) do godz. 13:00 we właściwym sobie Biurze Rekrutacyjno – Konsultacyjnym tj.

 • osoby z powiatu piskiego składają wnioski  w Ośrodku Kształcenia  Zawodowego w Piszu, ul. Rybacka 5;
 • osoby z powiatu giżyckiego składają wnioski  w Ośrodku Kształcenia  Zawodowego w Giżycku, ul. Kopernika 5
 • osoby z powiatu węgorzewskiego składają wnioski  w Ośrodku Kształcenia  Zawodowego w Węgorzewie, ul. Bolesława Prusa 8

Wniosek wraz z kompletem załączników powinien być trwale spięty. Tak przygotowane 2 egzemplarze dokumentów powinny zostać złożone w jednej zaklejonej kopercie.

Na komplet dokumentów składa się:

Załącznik nr. 5. Wzór Wniosku o udzielenie wsparcia finansowego i wsparcia pomostowego

Załącznik nr 5a. Wzór Biznes Planu

Załącznik nr 5b. Oświadczenie do wniosku o udzielenie wsparcia finansowego i pomostowego

Załącznik nr 5c. Oświadczenie o nieotrzymaniu-wysokości otrzymanej pomocy de minimis

Załącznik nr 5d. Wzór Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Uwaga! Należy wypełnić wszystkie rubryki biznesplanu. W przypadku, gdy któryś z jego punktów nie może być opisany należy wpisać „nie dotyczy”.

Osoby, które w ramach dotacji inwestycyjnej zamierzają zakupić auto powinny do biznesplanu załączyć kopię prawa jazdy (Regulamin §10 pkt 5a).

Poniżej zamieszczam link do odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Jedno znich dotyczy sposobu wypełnienia załącznika 5d.

https://zdz.bialystok.pl/projekty/projekty-realizowane/dotacje/1286-dotacje-na-start-kompleksowe-wsparcie-w-zakresie-zakladania-i-prowadzenia-dzialalnosci-gospodarczej-iii-edycja-woj-warminsko-mazurskie-powiaty-gizycki-piski-wegorzewski.html#pytania-i-odpowiedzi


09.09.2020

Informuję, że znamy już skład grupy III. W związku z tym witamy w projekcie kolejne 14 osób w tym 11 osób biernych i bezrobotnych w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, 2 bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 lat nie będących osobami z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnymi, o niskich kwalifikacjach oraz 1 osóbę pracującą.

Zapraszamy do zapoznania się z listą poniżej:

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie - Grupa III

Szkolenia dla osób z grupy II planowane są na połowę lipca.

W projekcie nadal pozostają wolne miejsca dla 10 osób biernych i bezrobotnych w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (BLOK I w formularzu zgłoszeniowym), 1 bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 lat nie będących osobami z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnymi, o niskich kwalifikacjach (BLOK II) oraz 16 osób pracujacych (BLOK III).


31.08.2020

Wyniki weryfikacji Wniosków o uzyskanie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego Gr II.

Lista rankinkingowa wniosków o udzielenie dotacji Gr. II

Jednocześnie informuję, że w ciągu 5 dni roboczych otrzymają Państwo listownie informacje dotyczące oceny wniosków wraz z informacją o warunkach i terminie podpisania umowy.


24.08.2020

Aktualizacja listy rankingowej publikowanej dnia 05.08.2020 (Grupa I)

Aktualizacja listy rankingowej


18.08.2020

Informacja dla osób przygotowujących się do podpisania Umów

Podpisanie Umów odbędzie się w Giżyckim Ośrodku ZDZ, ul. Kopernika 5. Konkretną datę oraz godzinę podpisania umowy nalezy ustalić telefonicznie. Wzory dokumentów, które nalezy przygotowac do podpisania umowy znajdują się w zakładce Do pobrania (https://zdz.bialystok.pl/projekty/projekty-realizowane/dotacje/1286-dotacje-na-start-kompleksowe-wsparcie-w-zakresie-zakladania-i-prowadzenia-dzialalnosci-gospodarczej-iii-edycja-woj-warminsko-mazurskie-powiaty-gizycki-piski-wegorzewski.html#do-pobrania).

Przypominam, że:

 • na umówiony termin podpisania Umowy stawia sie Benficjent wraz z żoną/ mężem (jeżeli pozostaje w związku małzeńskim i nie posiada rozdzielnosci majątkowej)
 • jeżeli jako jedną z form zabezpieczenia realizacji umowy wybrali Państwo poręczenie osoby fizycznej to na podpisanie umowy powinien się stawić poręczyciel wraz z małżonką/ małżonkiem (z wyłaczeniem osób, które posiadają rodzielność majątkową). Poręczyciel powinien posiadać dokument (np. zaświadczenie z zakładu pracy o uzyskiwanym dochochodzie oraz formie i okresie zatrudnienia)
 • w przypadku gdy jedną z form zabezpieczenia realizacjie umowy jest akt notarialny o poddaniu się egzekucji komorniczej Beneficjent z podpisaną przez obie strony (ZDZ i Beneficjent) udaje się do notariusza w celu sporządzenia ww. aktu notarialnego. Dotacja zostanie przekazana po dostarczeniu aktu notarialnego na adres ZDZ Białusytok, ul. Pogodna 63/1; 15-365 Białystok.

UWAGA!! Wszystkie osoby stawiajace się na podpisaniu umowy powinny posiadać przy sobie ważny dokuemt tożsamości.

 

07.08.2020

Informacja dla osób z GRUPY II o sposobie składania wniosków o uzyskanie dotacji

Wnioski o uzyskanie dotacji wraz z załącznikami, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, należy złożyć najpóźniej dnia 17.08.2020 (poniedziałek) do godz. 13:00 we właściwym sobie Biurze Rekrutacyjno – Konsultacyjnym tj.

 • osoby z powiatu piskiego składają wnioski  w Ośrodku Kształcenia  Zawodowego w Piszu, ul. Rybacka 5;
 • osoby z powiatu giżyckiego składają wnioski  w Ośrodku Kształcenia  Zawodowego w Giżycku, ul. Kopernika 5
 • osoby z powiatu węgorzewskiego składają wnioski  w Ośrodku Kształcenia  Zawodowego w Węgorzewie, ul. Bolesława Prusa 8

Wniosek wraz z kompletem załączników powinien być trwale spięty. Tak przygotowane 2 egzemplarze dokumentów powinny zostać złożone w jednej zaklejonej kopercie.

Na komplet dokumentów składa się:

Załącznik nr. 5. Wzór Wniosku o udzielenie wsparcia finansowego i wsparcia pomostowego

Załącznik nr 5a. Wzór Biznes Planu

Załącznik nr 5b. Oświadczenie do wniosku o udzielenie wsparcia finansowego i pomostowego

Załącznik nr 5c. Oświadczenie o nieotrzymaniu-wysokości otrzymanej pomocy de minimis

Załącznik nr 5d. Wzór Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Uwaga! Należy wypełnić wszystkie rubryki biznesplanu. W przypadku, gdy któryś z jego punktów nie może być opisany należy wpisać „nie dotyczy”.

Osoby, które w ramach dotacji inwestycyjnej zamierzają zakupić auto powinny do biznesplanu załączyć kopię prawa jazdy (Regulamin §10 pkt 5a).

Poniżej zamieszczam link do odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Jedno znich dotyczy sposobu wypełnienia załącznika 5d.

https://zdz.bialystok.pl/projekty/projekty-realizowane/dotacje/1286-dotacje-na-start-kompleksowe-wsparcie-w-zakresie-zakladania-i-prowadzenia-dzialalnosci-gospodarczej-iii-edycja-woj-warminsko-mazurskie-powiaty-gizycki-piski-wegorzewski.html#pytania-i-odpowiedzi


05.08.2020

Wyniki weryfikacji Wniosków o uzyskanie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego gr I

Lista_rankingowa_wniosków_Gr_I

Jednocześnie informuję, że w ciągu 5 dni roboczych otrzymają Państwo listownie szczegółowe informacje dotyczące oceny wniosków wraz z informacją o warunkach i terminie podpisania umowy.


08.07.2020

Informacja dla osób z GRUPY I o sposobie składania wniosków o uzyskanie dotacji

Wnioski o uzyskanie dotacji wraz z załącznikami, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, należy złożyć najpóźniej dnia 22.07.2020 (środa) do godz. 13:00 we właściwym sobie Biurze Rekrutacyjno – Konsultacyjnym tj.

- osoby z powiatu piskiego składają wnioski  w Ośrodku Kształcenia  Zawodowego w Piszu, ul. Rybacka 5;

- osoby z powiatu giżyckiego składają wnioski  w Ośrodku Kształcenia  Zawodowego w Giżycku, ul. Kopernika 5

Wniosek wraz z kompletem załączników powinien być trwale spięty. Tak przygotowane 2 egzemplarze dokumentów powinny zostać złożone w jednej zaklejonej kopercie.

Na komplet dokumentów składa się:

Załącznik nr. 5. Wzór Wniosku o udzielenie wsparcia finansowego i wsparcia pomostowego

Załącznik nr 5a. Wzór Biznes Planu

Załącznik nr 5b. Oświadczenie do wniosku o udzielenie wsparcia finansowego i pomostowego

Załącznik nr 5c. Oświadczenie o nieotrzymaniu-wysokości otrzymanej pomocy de minimis

Załącznik nr 5d. Wzór Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Uwaga! Należy wypełnić wszystkie rubryki biznesplanu. W przypadku, gdy któryś z jego punktów nie może być opisany należy wpisać „nie dotyczy”.

Poniżej zamieszczam link do odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Jedno znich dotyczy sposobu wypełnienia załącznika 5d.

https://zdz.bialystok.pl/projekty/projekty-realizowane/dotacje/1286-dotacje-na-start-kompleksowe-wsparcie-w-zakresie-zakladania-i-prowadzenia-dzialalnosci-gospodarczej-iii-edycja-woj-warminsko-mazurskie-powiaty-gizycki-piski-wegorzewski.html#pytania-i-odpowiedzi


Przyszedł czas aby powitać w projekcie kolejne osoby. W Grupie II jest 14 osób w tym 7 osób biernych i bezrobotnych w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, 2 bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 lat nie będących osobami z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnymi, o niskich kwalifikacjach oraz 5 osób pracująch.

Zapraszamy do zapoznania się z listą poniżej:

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie - Grupa II

Szkolenia dla osób z grupy II planowane są na połowę lipca.

W projekcie nadal pozostają wolne miejsca dla 21 osób biernych i bezrobotnych w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (BLOK I w formularzu zgłoszeniowym), 3 bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 lat nie będących osobami z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnymi, o niskich kwalifikacjach (BLOK II) oraz 17 osób pracujacych (BLOK III).


Witamy w projekcie pierwsze 15 osób. Szczegóły na liście poniżej:

Lista_osób_zakwalifikowanych_do_udziału_w_projekcie_-_Grupa_I

Jednocześnie informujemy że do projektu zakwalifikowanych zostało 14 osób należących do grupy osób biernych oraz bezrobotnych znajdujących sie w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy oraz 1 osoba pracująca.

Tym samym czekamy nadal na 28 osób biernych i bezrobotnych w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, 5 bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 lat nie będących osobami z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnymi, o niskich kwalifikacjach oraz 22 osoby pracujące.

Zajrzyj do zakładki Do pobrania aby dowiedzieć się więcej.

Zapraszamy!!!

 

Rekrutacja

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby, które mają więcej niż 30lat, zamierzają rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terenie woj. warmińsko - mazurskiego (z wyłączeniem osób, które posiadały wpis do CEIDG/KRS/prowadziły działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu), zamieszkują powiaty: węgorzewski, giżycki, piski, w tym:

- 23 osoby bezrobotne i 19 osób biernych zawodowo, w wieku 30lat i więcej, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj. spełniają jeden z poniższych warunków:

 •  są po 50 roku życia,
 •  kobiety,
 •  są osobami z niepełnosprawnościami,
 •  są długotrwale bezrobotne,
 •  są osobami o niskich kwalifikacjach,

-5 bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 lat, którzy nie należą do kategorii os. z niepełnosprawnościami, os. długotrwale bezrobotne lub os. o niskich kwalifikacjach

-23 osoby pracujące wieku 30lat i więcej tj.:

 • osoby pracujące, których zarobki w ujęciu miesięcznym nie przekraczają  minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto (2600,00zł) w miesiącu poprzedzajacym przystąpienie do projektu
 • osoby pracujące zamieszkujące w gospodarstwie domowym, w którym dochody (z wyłączeniem transferów socjalnych) na osobę nie przekraczają kwoty 528,00 zł brutto w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu
 • osoby zatrudnione na umowie/ umowach krótkoterminowych, których zarobki w ujęciu miesięcznym nie przekraczają 120% minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto (3120,00zł)  w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu
 • osoby pracujące w ramach umowy/ umów cywilno – prawnych, których zarobki w ujęciu miesięcznym nie przekraczają 120% minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto (3120,00zł)  w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu.

Rekrutacja będzie prowadzona do wyczerpania miejsc w projekcie.

UWAGA: Osoby zainteresowane udziałem w projekcie składają formularze zgłoszeniowe wraz z wymaganymi załącznikami osobiście (po uprzednim telefonicznym umówieniu daty i godziny), za pośrednictwem kuriera/poczty, mailem:

w jednym z Biur Rekrutacyjno-Konsultacyjnych Beneficjenta

poniedziałek: 12.00-17.00

wtorek - piątek: 9.00-16.00

Giżycko – ul. Kopernika 5, 11-500 Giżycko, Tel. 87 428-22-16, mail: gizycko@zdz.bialystok.pl

Pisz – ul. Rybacka 5, 12-200 Pisz, Tel. 87 423-27-45, mail: pisz@zdz.bialystok.pl

Węgorzewo – ul. B. Prusa 8, 11-600 Węgorzewo, Tel. 87 427-20-23, mail: wegorzewo@zdz.bialystok.pl

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie oraz wzory dokumentów rekrutacyjnych dostępne będą wkrótce w zakładce Do pobrania.

Do pobrania

Regulamin:

REGULAMIN_REKRUTACJI_I_PRZYZNAWANIA_ŚRODKÓW_FINANSOWYCH_NA_ROZWÓJ_PRZEDSIĘBIORCZOŚCI_z_dn._24.03.21.pdf

 

 

REGULAMIN_REKRUTACJI_I_PRZYZNAWANIA_ŚRODKÓW_FINANSOWYCH_NA_ROZWÓJ_PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Dokumenty rekrutacyjne:

Formularz rekrutacyjny wraz z oświadczeniami.docx

Formularz rekrutacyjny wraz z oświadczeniami.rtf

Dokumenty dot. szkolenia:

Załącznik nr 4. Wzór Umowy na świadczenie usług szkoleniowych

Dokumenty składane razem z Biznesplanem oraz związane z jego oceną:

Załącznik nr. 5. Wzór Wniosku o udzielenie wsparcia finansowego i wsparcia pomostowego

Załącznik nr 5a. Wzór Biznes Planu

Załącznik nr 5b. Oświadczenie do wniosku o udzielenie wsparcia finansowego i pomostowego

Załącznik nr 5c. Oświadczenie o nieotrzymaniu-wysokości otrzymanej pomocy de minimis

Załącznik nr 5d. Wzór Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Wzór Umowy o Udzielenie Wsparcia Finansowego wraz z załącznikami:

Wzór Umowy o udzielenie wsparcia finansowego i wsparcia pomostowego

Załączniki do powyższej Umowy:

Oświadczenie do wniosku o udzielenie wsparcia finansowego i pomostowego

Oświadczenia o nieotrzymaniu innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowalnych lub tego samego projektu

Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Oświadczenie o założeniu rachunku bankowego

Oświadczenie dot. braku podwójnego finansowania COVID-19

Rozliczenie wsparcia pomostowego - dokumenty:

Oświadczenie w sprawie wydatkowania środków ze wsparcia pomostowego

Szczegółowe zestawienie wydatków zrealizowanych w ramach wsparcia pomostowego

Oświadczenie dot. braku podwójnego finansowania COVID-19

Pytania i odpowiedzi

1. Czy do udziału w projekcie kwalifikuja się osoby na rencie/emeryturze/urlopie wychowawczym?

Odp. Osoby na rencie/emeryturze/urlopie wychowawczym wpisują się w definicję osoby biernej zawodowo i w zwiazku z tym kwalifikują się do udziału w projekcie.

2. Jak wypełnić załącznik 5d do wniosku o udzielenie wsparcia finansowego i wsparcia pomostowego?

Odp. Po kliknięciu w link będą mogli Państwo zapoznac się z wzorem wypełnionego załącznika 5d. Prosze jednak dostosowac go włsnej sytuacji. Wzór sporządzono przy założeniu, ze osoba ubiegajaca sie o dotację po raz pierwszy ubiega się o pomoc de minimis.

Wzór wypełnionego załącznika_5d do wniosku o udzielenie dotacji.