Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Projekty

Projekty

Wykwalifikowani i kompetentni – kompleksowy program wsparcia osób niepracujących powyżej 29 roku życia

O projekcie

logo RPOWM

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku w okresie 01.08.2016 – 31.01.2018
realizował projekt:

„Wykwalifikowani i kompetentni – kompleksowy program wsparcia osób niepracujących powyżej 29 roku życia”

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa – Regionalny rynek pracy

Działanie 10.2 – Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia

Dofinansowanie UE: 1257 041,79 PLN

 

Cel projektu: Zwiększenie efektywnościw poruszaniu się po rynku pracy niepracujących 120 osób (64 kobiet i 56 mężczyzn) po 29 roku życia z podregionu ełckiego prowadzące do znalezienia zatrudnienia, poprzez realizację kompleksowego, zindywidualizowanego wsparcia do I 2018r.

Projekt skierowany jest do 120 osób (64 kobiet i 56 mężczyzn), powyżej 29 roku życia (mają skończone 30 lat), bezrobotnych lub poszukujących pracy i nieaktywnych/ biernych zawodowo, zamieszkujących podregion ełcki (zgodnie z KC), które jednocześnie kwalifikują się przynajmniej do jednej z grup:

 • osoby długotrwale bezrobotne
 • osoby powyżej 50 roku życia
 • kobiety
 • osoby o niskich kwalifikacjach (max. wykształcenie średnie).

W ramach projektu realizowana jest indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z grupy docelowej, poprzez organizację takich form wsparcia, jak:

 • Indywidualne doradztwo (2 godz./os.) – mające na celu zidentyfikowanie potrzeb szkoleniowych i określenie Indywidualnego Planu Działań,
 • Indywidualne poradnictwo zawodowe – zajęcia indywidualne (3 godz./os.) – mające na celu planowanie rozwoju kariery zawodowej,
 • Warsztaty „Techniki aktywnego poszukiwania pracy” lub „Autoprezentacja”,
 • Pośrednictwo pracy (śr. 3 godz./os.),
 • Szkolenia zawodowe dostosowane do potrzeb i predyspozycji uczestników projektu (śr. 120 godzin / osoba)
 • 3 - miesięczne staże u lokalnych przedsiębiorców.

 oraz wsparcie towarzyszące:

 • Stypendia stażowe – 1 700 zł brutto miesięcznie
 • Stypendium szkoleniowe – 6 zł brutto za każdą godzinę faktycznego uczestnictwa w szkoleniu zawodowym
 • Zwrot kosztów dojazdu na szkolenia i staże
 • Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną w trakcie realizacji szkoleń zawodowych i staży

Rekrutacja

baner 2Zapraszamy do projektu osoby:

 • które ukończyły 30 lat
 • są bezrobotne lub poszukujące pracy lub nieaktywne/ bierne zawodowo
 • zamieszkują podregion ełcki
 • oraz które jednocześnie kwalifikują się przynajmniej do jednej z kategorii: osoby długotrwale bezrobotne, niepełnosprawni, osoby powyżej 50 roku życia, kobiety, osoby o niskich kwalifikacjach.

 

 

 

Punkty rekrutacyjne w Ośrodkach Kształcenia Zawodowego ZDZ w:

 • Gołdap, ul. Mazurska 25, tel./fax. 87 615 11 57,
 • Olecko, ul. Armii Krajowej 22A, tel./fax 87 520 26 35,
 • Ełk, ul. Armii Krajowej 43, tel/ fax. 87 620 26 10,
 • Giżycko, ul. Kopernika 5, tel./fax 87 428 22 16,
 • Pisz, ul. Rybacka 5, tel./fax. 87 423 27 45,
 • Węgorzewo, ul. Teatralna 5, tel./fax. 87 427 20 23,

Do projektu można zgłaszać się osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem poczty tradycyjnej oraz elektronicznej.

Pobierz dokumenty rekrutacyjne i złóż je w najbliższym Ośrodku ZDZ.

Regulamin Rekrutacji

Formularz zgłoszeniowy

ZPORR 2004-2006 "Potencjał - szkolenia doskonalące dla zatrudnionych w regionie" - Województwo Warmińsko-Mazurskie

Budowanie i wzmacnianie własnej pozycji na rynku pracy wymaga obecnie uaktualniania wiedzy i zdobywania umiejętności służących bardziej efektywnemu wykonywaniu zadań służbowych lub też pracy w poszukiwanym na rynku zawodzie. Dokształcanie stało się więc elementem znacząco wpływającym na umiejętność dostosowania się do bieżącej sytuacji zatrudnieniowej zarówno w kontekście poszukiwania i zmiany pracy jak jej utrzymania. Chcąc stworzyć pracującym mieszkańcom podregionu ełckiego możliwość ww. działania na rzecz poprawy ich atrakcyjności na rynku pracy Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku zaoferował im udział w projekcie „Potencjał – szkolenia doskonalące dla zatrudnionych w regionie”.

Projekt realizowany od grudnia 2005r. do stycznia 2007 r. współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Podstawą dla jego realizacji była umowa z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie.

Adresatem oferowanych w projekcie działań byli pracownicy sprawujących funkcje administracyjno-biurowe oraz kadra zarządzająca przedsiębiorstw w tym MŚP i innych instytucji. W ramach projektu wszyscy uczestnicy mogli skorzystać ze wsparcia w postaci bezpłatnych szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe, a niektórzy z nich także z poradnictwa zawodowego i biznesowego.

W ramach przedsięwzięcia 393 osoby zatrudnione na terenie 6 powiatów województwa warmińsko – mazurskiego: ełckiego, giżyckiego, gołdapskiego, oleckiego, piskiego i węgorzewskiego wzięło udział w bezpłatnych szkoleniach, a 261 spośród nich także z doradztwie zawodowym. W trakcie całego projektu przeprowadzono 27 szkoleń w tym w powiecie: giżyckim- 6, gołdapskim-3, ełckim- 6, oleckim-4, piskim- 5, węgorzewskim-3. Zrealizowane szkolenia dotyczyły następujących zakresów: ECDL (Europejski Certyfikat Umiejętność Komputerowych) z językiem angielskim, Pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania rozwoju firmy, Prowadzenie uproszczonej rachunkowości przedsiębiorstw, Nauka bezwzrokowego pisania, Wykorzystanie metod negocjacji w biznesie z językiem angielskim, Uproszczona rachunkowości przedsiębiorstw z elementami korespondencji handlowej, Korespondencja handlowa z elementami archiwizacji i językiem angielskim. Ponadto w projekcie przeprowadzono 18 usług doradczych złożonych z sześciogodzinnych sesji grupowych oraz tej samej ilości indywidualnych zajęć z doradcą. W ramach programu szkolenia z zakresu „Pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania rozwoju firmy” prowadzone było także doradztwo biznesowe dla uczestników tego kursu.

Udział w projekcie ukończyło 96% jego uczestników !!! Otrzymali oni zaświadczenia o ukończeniu szkolenia poświadczające nabycie nowych umiejętności oraz certyfikaty dokumentujące ich uczestnictwo w projekcie. Absolwenci szkolenia w zakresie ECDL, którzy uzyskali pozytywny wynik w ramach egzaminów po zakończeniu każdego z modułów szkolenia (72 os.) uzyskali ponadto certyfikaty ECDL uznawane na terenie całej Unii Europejskiej.

Większość uczestników projektu, wśród których przeprowadzono ankiety oceniające wsparcie w ramach projektu wyraziło pozytywne opinie na jego temat stwierdzając m.in. iż udział w nim spełni ich oczekiwania i był użyteczny, a zakres tematyczny i sposób prowadzenia zajęć były odpowiednie.

Absolwentom projektu serdecznie dziękujemy za skorzystanie z jego oferty. Mamy nadzieje, iż udział w projekcie pomoże Państwu w osiąganiu sukcesów w zawodowych oraz zachęci do korzystania z podobnych inicjatyw w przyszłości.

Nowy START – doradztwo i szkolenia dla rolników i ich rodzin (województwo podlaskie)

Aktualności

UWAGA! Trwa rekrutacja na szkolenia dla osób ubezpieczonych w KRUS.

Wybierz jedno z poniższych szkoleń:

 • „Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej” (80 godzin w tym 40 godzin ćwiczeniowych i 40 teoretycznych) - 10 osób w 9 OKZ

 • „Robotnik ogólnobudowlany” (120 godzin w tym 80 godzin zajęć praktycznych i 40 teoretycznych) - 10 osób w 9 OKZ

 • „Drwal – operator pilarki” (110 godzin w tym 80 godzin zajęć praktycznych i 30 teoretycznych) – OKZ Augustów

  rolnik13 logo2 

lub zapytaj o inne w najbliższym Ośrodku ZDZ.

Formularze zgłoszeniowe znajdują się w zakładce Do pobrania.

Zgłoszenia przyjmujemy do końca stcznia 2014 roku lub do wyczerpania miejsc.

Dane kontaktowe: 

Augustów ul. Tytoniowa 10, tel./fax. (87) 643-52-53, e-mail: augustow@zdz.bialystok.pl

Białystok ul. Sienkiewicza 77, tel./fax. (85) 675-25-17, e-mail: bialystok@zdz.bialystok.pl

Bielsk Podlaski ul. Kryniczna 22, tel./fax. (85) 730-24-49, e-mail: bielsk@zdz.bialystok.pl

Grajewo ul. Kolejowa 6 B, tel./fax. (86) 272-64-27, e-mail: grajewo@zdz.bialystok.pl

Hajnówka  ul. Armii Krajowej 52, tel./fax. (85) 682-24-85, e-mail: hajnowka@zdz.bialystok.pl

Siemiatycze ul. Pałacowa 24, tel./fax. (85) 655-21-43, e-mail: siemiatycze@zdz.bialystok.pl

Sokółka ul. Grodzieńska 76, tel./fax. (85) 711-22-57, e-mail: sokolka@zdz.bialystok.pl

Suwałki ul. Kościuszki 23, tel./fax. (87) 566-49-64, e-mail: suwalki@zdz.bialystok.pl

Zambrów ul. Wojska Polskiego 5, tel./fax. (86) 271-42-11, e-mail: zambrow@zdz.bialystok.pl

O projekcie

rolnik13 logo3

Instytucja realizująca projekt: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku, ul. Pogodna 63/1

Tytuł projektu: „Nowy START – doradztwo i szkolenia dla rolników i ich rodzin”

Okres realizacji projektu: 18.01.2013r. – 30.11.2014r.

Grupa docelowa

Grupę docelową projektu tworzy 540 osób odchodzących z rolnictwa (rolników lub domowników) ubezpieczonych w KRUS (zgodnie z ustawą z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników), posiadających stałe lub tymczasowe miejsce zamieszkania na terenie województwa podlaskiego.

 Formy wsparcia realizowane w projekcie

W ramach projektu oferujemy Państwu:

 • Doradztwo zawodowe
 • Szkolenia zawodowe
 • Moduły uzupełniające do szkoleń zawodowych

Oferowane uczestnikom projektu doradztwo zawodowe ma na celu dostarczenie informacji na temat poruszania się na regionalnym rynku pracy, sporządzania dokumentów aplikacyjnych oraz stworzenie dla każdego z uczestników projektu Indywidualnego Planu Działań. Realizowane będzie w formie 3-godzinnego doradztwa grupowego i 2-godzinnego doradztwa indywidualnego.

 

Szkolenia zawodowe realizowane będą w trzech cyklach:

I cykl – okres realizacji szkoleń IV-VIII 2013

 • „Spawanie metodą MAG” (146 godzin w tym 126 godzin zajęć praktycznych i 20 teoretycznych) - 10 osób w 3 OKZ (Białystok, Sokółka, Hajnówka)
 • „Bukieciarz/florysta” (80 godzin w tym 40 godzin zajęć praktycznych i 40 teoretycznych) - 10 osób w 6 OKZ (Augustów, Bielsk Podlaski, Grajewo, Siemiatycze, Suwałki, Zambrów)
 • „Magazynier z obsługą wózków widłowych” (110 godzin w tym 95 godzin zajęć teoretycznych i 15/os praktycznych) – 10 osób 9 OKZ

II cykl – okres realizacji szkoleń X 2013 – I 2014

 • „Opiekun osób zależnych z masażem” (140 godzin w tym 60 godzin zajęć praktycznych i 80 teoretycznych) - 10 osób w 9 OKZ
 • „Kuchnia europejska i obsługa przyjęć” (120 godzin w tym 85 godzin zajęć praktycznych i 35 teoretycznych) - 10 osób w 9 OKZ

III cykl – okres realizacji szkoleń III – VI 2014

 • „Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej” (80 godzin w tym 40 godzin zajęć ćwiczeniowych i 40 teoretycznych) - 10 osób w 9 OKZ
 • „Robotnik ogólnobudowlany” (120 godzin w tym 80 godzin zajęć praktycznych i 40 teoretycznych) - 10 osób w 9 OKZ

Po zakończeniu szkoleń zawodowych każdy z uczestników projektu musi dodatkowo wziąć udział w jednym z dwóch modułów dodatkowych:

„Język angielski” (36 godzin)

„Obsługa komputera” (36 godzin)

 Każdy uczestnik projektu może uczestniczyć w jednym szkoleniu zawodowym.

Rekrutacja

Terminy rekrutacji na szkolenia:

I cykl  III - IV 2013r. lub do wyczerpania miejsc:

 • „Spawanie metodą MAG” (146 godzin w tym 126 godzin zajęć praktycznych i 20 teoretycznych) - 10 osób w 3 OKZ (Białystok, Sokółka, Hajnówka)
 • „Bukieciarz/florysta” (80 godzin w tym 40 godzin zajęć praktycznych i 40 teoretycznych) - 10 osób w 6 OKZ (Augustów, Bielsk Podlaski, Grajewo, Siemiatycze, Suwałki, Zambrów)
 • „Magazynier z obsługą wózków widłowych” (110 godzin w tym 95 godzin zajęć teoretycznych i 15/os praktycznych) – 10 osób 9 OKZ

II cykl VII - VIII 2013r. lub do wyczerpania miejsc:

 • „Opiekun osób zależnych z masażem” (140 godzin w tym 60 godzin zajęć praktycznych i 80 teoretycznych) - 10 osób w 9 OKZ
 • „Kuchnia europejska i obsługa przyjęć” (120 godzin w tym 85 godzin zajęć praktycznych i 35 teoretycznych) - 10 osób w 9 OKZ

III cykl XII 2013r. – I 2014r. lub do wyczerpania miejsc:

 • „Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej” (80 godzin w tym 40 godzin zajęć ćwiczeniowych i 40 teoretycznych) - 10 osób w 9 OKZ
 • „Robotnik ogólnobudowlany” (120 godzin w tym 80 godzin zajęć praktycznych i 40 teoretycznych) - 10 osób w 9 OKZ

 Zgłoszenia do projektu przyjmowane będą osobiście, drogą pocztową, elektroniczną i telefonicznie.

Formularze zgłoszeniowe znajdują się w zakładce Do pobrania.

Rekrutacja do projektu prowadzona będzie przez Ośrodki Kształcenia Zawodowego

Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku w następujących lokalizacjach:

Augustów ul. Tytoniowa 10, tel./fax. (87) 643-52-53, e-mail: augustow@zdz.bialystok.pl

Białystok ul. Sienkiewicza 77, tel./fax. (85) 675-25-17, e-mail: bialystok@zdz.bialystok.pl

Bielsk Podlaski ul. Kryniczna 22, tel./fax. (85) 730-24-49, e-mail: bielsk@zdz.bialystok.pl

Grajewo ul. Kolejowa 6 B, tel./fax. (86) 272-64-27, e-mail: grajewo@zdz.bialystok.pl

Hajnówka  ul. Armii Krajowej 52, tel./fax. (85) 682-24-85, e-mail: hajnowka@zdz.bialystok.pl

Siemiatycze ul. Pałacowa 24, tel./fax. (85) 655-21-43, e-mail: siemiatycze@zdz.bialystok.pl

Sokółka ul. Grodzieńska 76, tel./fax. (85) 711-22-57, e-mail: sokolka@zdz.bialystok.pl

Suwałki ul. Kościuszki 23, tel./fax. (87) 566-49-64, e-mail: suwalki@zdz.bialystok.pl

Zambrów ul. Wojska Polskiego 5, tel./fax. (86) 271-42-11, e-mail: zambrow@zdz.bialystok.pl

Przy rekrutacji do projektu priorytetowo traktowane będą następujące grupy osób:

posiadające wykształcenie niższe niż ponadgimnazjalne - 3 punkty

poniżej 25 roku życia lub powyżej 50 roku życia - 2 punkty

posiadające gospodarstwa rolne mniejsze niż 5 ha - 1 punkt

Rozpoznania rynku

Projekt "MŁODZI I AKTYWNI - kompleksowe wsparcie osób do 29 roku życia” nr POWR.01.02.01-28-0054/19

Projekt "Wyższe kwalifikacje – lepsza praca - kompleksowy program wsparcia osób po 30 roku życia” nr RPWM.10.02.00-28-0063/19

Zapraszamy do składania ofert na:

Projekt "Z Dobrym Zawodem w Dorosłość" RPPD.03.03.01-20-0184/18

Zapraszamy do składania ofert na:

 1. Rozeznanie rynku z dn. 10.06.2019r. nr 3/BOF-EFS/2019 na dostawę zestawów obiadowych dla uczestników projektu. Oferty należy składać do dn. 15.06.2019.
 2. Rozeznanie rynku z dn. 10.06.2019r. nr 4/BOF-EFS/2019 na dostawę artykułów spożywczych i naczyń jednorazowego użytku na potrzeby organizacji przerw kawowych dla uczestników projektu. Oferty należy składać do dn. 15.06.2019.
 3. Rozeznanie rynku z dn. 18.10.2019r. nr 1/R/BOF-EFS/2019 na usługę noclegową i gastronomiczną na terenie Aglomeracji Śląskiej dla uczestników projektu. Oferty należy składać do dn. 23.10.2019. 1/R/BOF-EFS/2019 na usługę noclegową i gastronomiczną na terenie Aglomeracji Śląskiej dla uczestników projektu. Oferty należy składać do dn. 23.10.2019.
 4. Rozeznanie rynku z dn. 18.10.2019r. nr 2/R/BOF-EFS/2019 na usługę transportową dla uczestników projektu. Oferty należy składać do dn. 25.10.2019.

Projekt "Młodzi na Start – aktywizacja zawodowa osób młodych do 30 roku życia – II edycja" POWR.01.02.01-20-0014/19

 1. Rozpoznanie_rynku z dn. 20.05.2020r._nr_1-03-20_na przeprowadzenie szkolenia prawo jazdy kat._C_C+E_kwalifikacja_wstępna.docx
 2. Rozpoznanie_rynku_z dn. 20.05.2020r. nr_2-03-20 na przeprowadzenie szkolenia_Operator_koparko_-_ładowarki_kl._III.docx

Projekt "Nowe kwalifikacje - Nowe Perspektywy – kompleksowy program aktywizacji osób po 30 roku życia" RPWM.10.02.00-28-0073/18

Zapraszamy do składania ofert na:

 1. Rozeznanie rynku z dn. 1.03.2021 nr 1/14/2021 na przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów na operatora koparko ładowarki kl. III i i koparki jednonaczyniowej kl III.
 2. Rozeznanie rynku z dn. 27.01.2021 nr 1/15/2021 na przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów na prawo jazdy kat. C, C+E + kwalifikacja wstępna przyspieszona dla 2 osób.
 3. Rozpoznanie rynku z dn.4.01.2021 nr 9/15/2020  na prawo jazdy B na przeprowadzenie szkolenia na prawo jazdy kat. B
 4. Rozeznanie rynku z dn. 8.06.2020 nr 1/Perspektywy/2020 na zakup i dostawę 10 laptopów i 10 tabletów. Oferty należy składać do dn 16.06.2020r.
  - rozeznanie nr 1/Perspektywy19/2020
  - formularz ofertowy do rozeznania nr 1/Perspektywy19/2020
   
 5. Rozeznanie rynku z dn.17.06.2020 nr 5/15/2020 na przeprowadzenie szkolenia na prawo jazdy kat. B. Oferty należy składać do dn. 22.06.2020
 6. Rozeznanie rynku z dn. 15.05.2020 nr 4/14/2020 na przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów na prawo jazdy kat. B. Oferty składać do 22.05.2020
 7. Rozeznanie rynku z dn. 27.04.2020 nr 4/15/2020 na przeprowadzenie szkolenia prawo jazdy kat. C, C+E, kwalifikacja wstępna przyspieszona. Oferty należy składać do dn 4.05.2020
 8. Rozeznanie rynku z dn. 18.02.2020 nr 3/14/2020 na przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów na operatora koparko ładowarki kl. III. Oferty składać do 21.02.2020
 9. Rozeznanie rynku z dn. 18.02.2020 nr 2/14/2020 na przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów na prawo jazdy kat. C, C+E + kwalifikacja wstępna przyspieszona dla 1 osoby. Oferty składać do 21.02.2020
 10. Rozeznanie rynku z dn. 14.02.2020 nr 1/14/2020 na przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów na prawo jazdy kat.”D + kwalifikacja wstępna przyspieszona dla 2 osób. Oferty składać do 19.02.2020
 11. Rozeznanie rynku z dn.28.01.2020 nr 3/15/2020 na przeprowadzenie szkolenia na prawo jazdy kat. B+E Oferty należy składać do dn. 4.02.2020
 12. Rozeznanie rynku z dn.28.01.2020 nr 2/15/2020 na przeprowadzenie szkolenia na prawo jazdy kat. B. Oferty należy składać do dn. 4.02.2020
 13. Rozeznanie rynku z dn. 15.01.2020 nr 1/15/2020 na przeprowadzenie szkolenia prawo jazdy kat. C, C+E, kwalifikacja wstępna przyspieszona. Oferty należy składać do dn 21.01.2020
 14. Rozeznanie rynku z dn. 18.10.2029 nr 2/14/2019 na przeprowadzenie szkolenia prawo jazdy kat. D + kwalifikacja wstępna przyspieszona. Oferty należy składać do dn. 25.10.2019
 15. Rozeznanie rynku z dn. 27.09.2019 nr 20/15/2019 na przeprowadzenie szkolenia na prawo jazdy kat. B. Oferty należy składać do dn. 4.10.2019
 16. Rozeznanie rynku z dn. 10.06.2019 nr 15/15/2019 na przeprowadzenie szkolenia prawo jazdy kat. C+E, kwalifikacja wstępna przyspieszona. Oferty należy składać do dn 24.06.2019
 17. Rozeznanie rynku z dn. 10.06.2019 nr 14/15/2019 na przeprowadzenie szkolenia prawo jazdy kat. C, C+E, kwalifikacja wstępna przyspieszona. Oferty należy składać do dn 24.06.2019
 18. Rozeznanie rynku z dn. 20.02.2019r. nr 2/PerspektywyWM19/2019 na dostawę do Ośrodka w Gizycku zestawów obiadowych dla uczestników projektu. Oferty należy składać do dn. 28.02.2019
 19. Rozeznanie rynku z dn. 20.02.2019r. nr 3/PerspektywyWM19/2019 na dostawę do Ośrodka w Piszu zestawów obiadowych dla uczestników projektu. Oferty należy składać do dn. 28.02.2019
 20. Rozeznanie rynku z dn. 20.02.2019r. nr 4/PerspektywyWM19/2019 na dostawę do Ośrodka w Węgorzewie zestawów obiadowych dla uczestników projektu. Oferty należy składać do dn. 28.02.2019
 21. Rozeznanie rynku z dn. 20.02.2019r. nr 5/PerspektywyWM19/2019 na dostawę artykułów spożywczych do Ośrodków ZDZ. Oferty należy składać do dn. 28.08.2019r.
 22. Rozeznanie rynku nr 1/PerspektywyWM19/2019 z dnia 8.02.2019 na opracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD)- przeprowadzenie identyfikacji potrzeb zawodowych oraz indywidualnego poradnictwa zawodowego.
     - rozeznanie rynku nr 1/PerspektywyWM19/2019
     - formularz ofertowy do rozeznania rynku nr 1/PerspektywyWM19/2019
     Oferty należy składać do dn 22.02.2019r.

Projekt "Stawiam na aktywność – kompleksowy program aktywizacji osób po 30 roku życia" RPWM.10.02.00-28-0077/18

Zapraszamy do składania ofert na:

 1. Rozpoznanie rynku z dnia 25.01.2021r. nr 1/11/AktywnośćWM19/2021 na przeprowadzenie szkolenia Rusztowania budowlano-montażowe metalowe - montaż i demontaż. Oferty składać do 02.02.2021
 2. Rozpoznanie rynku z dnia 23.10.2020r. nr 1/12/2020/AktywnośćWM19 na przeprowadzenie szkolenia Prawo jazdy kat. C, C+E, kwalifikacja wstępna przyspieszona. Oferty składać do 27.10.2020
 3. Rozpoznanie rynku z dnia 24.08.2020r. nr 7/11/AktywnośćWM19/2020 na przeprowadzenie szkolenia Operator koparko ładowarki kl III. Oferty składać do 30.08.2020
 4. Rozpoznanie rynku z dnia 6.03.2020r. nr 5/11/AktywnośćWM19/2020 na przeprowadzenie szkolenia Strzyżenie damskie, formy masywne. Oferty składać do 16.03.2020
 5. Rozpoznanie rynku z dnia 27.01.2020r. nr 4/11/AktywnośćWM19/2020 na przeprowadzenie szkolenia w zakresie potrącenia z wynagrodzeń, zasiłków i umów cywilnoprawnych zaistniałych w różnych sytuacjach według zmian w przepisach na 2020. Oferty należy składać do 3.02.2020
 6. Rozpoznanie rynku z dn. 27.01.2020r. nr 3/11/AktywnośćWM19/2020 na przeprowadzenie szkolenia Rozliczenia VAT, najczęściej popełniane błędy i interpretacje. Oferty należy składać do dn 3.02.2020
 7. Rozpoznanie rynku z dn. 27.01.2020r. nr 2/11/AktywnośćWM19/2020 na przeprowadzenie szkolenia Kuchnia śródziemnomorska. Oferty należy składać do dn 31.01.2020
 8. Rozpoznanie rynku z dn. 03.01.2020r. nr 1/11/AktywnośćWM19/2020 na przeprowadzenie szkolenia operator koparko ładowarki kl III. Oferty należy składać do dn 10.01.2020
 9. Rozpoznanie rynku z dn. 21.10.2019r. nr 2/11/AktywnośćWM19/2019 na przeprwadzenie szkolenia Narzędzia, formularze, procedury, raporty, strategie w HR. Oferty składać do dnia 28.10.2019
 10. Rozpoznanie rynku z dn. 12.08.2019r. nr 1/11/AktywnośćWM19/2019 na przeprowadzenie szkolenia Terapia zajęciowa. Oferty należy składać do dn 19.08.2019
 11. Rozpoznanie rynku z dn. 20.02.2019r. nr 2/AktywnośćWM19/2019 na dostawę do Ośrodka w Olecku zestawów obiadowych dla uczestników projektu. Oferty należy składać do dn. 28.02.2019
 12. Rozpoznanie rynku z dn. 20.02.2019r. nr 3/AktywnośćWM19/2019 na dostawę do Ośrodka w Gołdapi zestawów obiadowych dla uczestników projektu. Oferty należy składać do dn. 28.02.2019
 13. Rozpoznanie rynku z dn. 20.02.2019r. nr 4/AktywnośćWM19/2019 na dostawę do Ośrodka w Ełku zestawów obiadowych dla uczestników projektu. Oferty należy składać do dn. 28.02.2019
 14. Rozpoznanie rynku z dn. 20.02.2019r. nr 5/AktywnośćWM19/2019 na dostawę artykułów spożywczych do Ośrodków ZDZ. Oferty należy składać do dn. 28.08.2019r.
 15. Rozeznanie rynku nr 1/AktywnośćWM19/2019 z dnia 8.02.2019 na opracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD)- przeprowadzenie identyfikacji potrzeb zawodowych oraz indywidualnego poradnictwa zawodowego.
     - rozeznanie rynku nr 1/AktywnośćWM19/2019
     - formularz ofertowy do rozeznania rynku nr 1/AktywnośćWM19/2019
     Oferty należy składać do dn 22.02.2019r.

 

Projekt "MŁODZI I AKTYWNI – kompleksowe wsparcie osób biernych zawodowo do 29 roku życia – II Edycja" POWR.01.02.01-28-0069/18

 Zapraszamy do składania ofert na:

 

 1. Rozpoznanie rynku z dn.28.01.2019 nr 6/2019 na przeprowadzenie szkolenia Operator koparko - ładowarki kl. III. Oferty należy skłądać do dn. 08.02.2019 do godz. 10:00
 2. Rozpoznanie rynku z dn. 31.01.2019 nr 4/2019 na prowadzenie szkolenia Manicure Tytanowy LART Kolor + French. Oferty należy składać do dn. 08.02.2019 do godz. 10:00.
 3. Rozpoznanie rynku z dn. 31.01.2019 nr 3/2019 na prowadzenie szkolenia stylizacja rzęs metodą 1:1. Oferty należy składać do dn. 08.02.2019 do godz. 10:00.
 4. Rozpoznanie rynku z dn. 08.02.2019 nr 01/15/2019 na przeprowadzenie szkolenia prawo jazdy kat. C, C+E, kwalifikacja wstępna przyspieszona. Oferty należy składać do dn 15.02.2019, do godz. 10:00.
 5. Rozpoznanie rynku z dn. 18.02.2019 nr 10/2019 na prowadzenie szkolenia dla kandydatów na kierowców prawa jazdy kat. B. Oferty nalezy składać do dn. 01.03.2019 do godz. 10:00
 6. Rozpoznanie rynku z dn. 14.03.2019 nr 11/2019 na prowadzenie szkolenia dla kandydatów na prawo jazdy kat. B. Oferty należy składać do dn. 22.03.2019 do godz. 10:00.
 7. Rozpoznanie rynku z dn. 20.03.2019 nr 9/2019 na prowadzenie szkolenia prawo jazdy kat. C, C+E, wraz z kursem kwalifikacji wstępnej przyspieszonej. Oferty należy składać do dn. 29.03.2019 do godz. 10:00
 8. Rozpoznanie rynku z dn. 05.04.2019 nr 5/2019 na prowadzenie szkolenia operator koparko – ładowarki kl. III. Oferty należy składać do dn. 15.04.2019 do godz. 10:00.
 9. Rozpoznanie rynku z dn. 02.05.2019 nr 12/2019 na prowadzenie szkolenia AutoCAD. Oferty należy składać do dn. 13.05.2019 do godz. 10:00.
 10. Rozpoznanie rynku z dn. 06.05.2019 nr 8/2019 na prowadzenie szkolenia prawo jazdy kat. C. Oferty należy składać do dn. 14.05.2019 do godz. 10:00
 11. Rozpoznanie rynku z dn. 06.05.2019 nr 7/2019 na prowadzenie szkolenia kwalifikacja wstępna przyspieszona. Oferty należy składać do dn. 14.05.2019 do godz. 10:00

 

Wyższe Kwalifikacje - Większe Możliwości - kompleksowy program wsparcia osób pracujących

 Logo

O projekcie

wizualizacja

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku w okresie 01.09.2019 – 31.12.2020
będzie realizował projekt:

Wyższe Kwalifikacje - Większe Możliwości - kompleksowy program wsparcia osób pracujących

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa – Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa

Działanie 2.1 – Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy, przy wykorzystywaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy

Dofinansowanie projektu z UE: 598 332,00 zł

Cel projektu: nabycie kwalifikacji lub kompetencji zawodowych przez 100 osób (44K i 56M) pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy od 30 roku życia, zamieszkujących/pracujących na terenie powiatów: białostockiego, sokólskiego lub m. Białystok,  prowadzące do poprawy warunków zatrudnienia przez min. 27 z nich do XII 2020r.

Projekt skierowany jest do 100 osób pracujących w wieku 30+ zamieszkujących jeden z powiatów:

 • białostocki,
 • sokólski
 • lub m. Białystok

i jednocześnie znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku, tj. spełniających co najmniej jeden z poniższych warunków:

 • tzw. ubodzy pracujący,
 • osoby zatrudnione na umowy krótkoterminowych,
 • osoby zatrudnione w ramach umów cywilnoprawnych,

których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia, w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu

 

W ramach projektu realizowana jest indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z grupy docelowej, poprzez organizację takich form wsparcia, jak:

    1)  Indywidualny Plan Działania - zidentyfikowanie potrzeb szkoleniowych i określenie Indywidualnego Planu Działań (100 osób, 4 godz./osobę) 

    2) Poradnictwo zawodowe
        - zajęcia indywidualne mające na celu planowanie rozwoju kariery zawodowej (100 osób, 2 godz./os.),
        - Warsztaty „Kreowanie własnego wizerunku” 8godz./20grup

    3) Szkolenia zawodowe - dostosowane do potrzeb i predyspozycji uczestników projektu (100 osób, śr. 120 godz. /osobę)

    4) Pośrednictwo pracy (do 4 godz./osobę)

 

oraz wsparcie towarzyszące:

     - stypendium szkoleniowe – 8,69 zł brutto za każdą godzinę faktycznego uczestnictwa w szkoleniu zawodowym
     - zwrot kosztów dojazdu
     - zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną w trakcie realizacji szkoleń zawodowych i staży
     - ubezpieczenie NNW

 

Dzięki realizacji projektu zostaną osiągnięte następujące rezultaty:

     - 100 osób nabędzie /podniesie umiejętności poruszania się po rynku pracy
     - 100 osób nabędzie kwalifikacje/kompetencje zawodowe
     - 27 osób znajdzie zatrudnienie po zakończeniu udziału w projekcie

Rekrutacja

Zapraszamy do projektu osoby, które:

 • w chwili przystąpienia do projektu mają ukończone 30 lat
 • zamieszkują powiaty objęte projektem tj.: białostocki, sokólski lub m. Białystok,
 • są pracujące i należą do jednej z następujących grup:

          - osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia, w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu
          - osoby zatrudnione w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia, w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu
          - osoby ubogie pracujące tj. osoby, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia lub osoby zamieszkujące           w gospodarstwie domowym, w którym dochody (z wyłączeniem transferów socjalnych), przypadające na jedną osobę, nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu.

Uczestnikami projektu mogą być byli uczestnicy projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPOWP.

Rekrutacja odbywa się w terminie: 01.09.2019- 30.09.2020 r. lub do wyczerpania wolnych miejsc. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie szczegółowe informacje mogą uzyskać w Punktach Rekrutacyjnych znajdujących się w Ośrodkach Kształcenia Zawodowego ZDZ w:

 • Białystok, ul. Sienkiewicza 77, tel./fax. 85 675-25-17,
 • Sokółka ul. Grodzieńska 76, tel./fax. 85 711 22 57.

Do projektu można zgłaszać się osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem poczty tradycyjnej oraz elektronicznej.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne wkrótce w zakładce do Pobrania.

 

RODO

Informacja dla kandydata w związku z przetwarzaniem danych osobowych na potrzeby rekrutacji do projektu

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – RODO - informuję, iż:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku
  (kod 15-365) ul. Pogodna 63/1, daneosobowe@zdz.bialystok.pl
 • dane osobowe przetwarzane będą:
  1. w celu umożliwienia Pani/Panu udziału w procesie rekrutacji do projektu „Wyższe Kwalifikacje - Większe Możliwości - kompleksowy program wsparcia osób pracujących”  na podstawie umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  2. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora takich jak dochodzenie roszczeń i obrona praw administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 • dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat +1 od zakończenia realizacji projektu
 • administrator nie przetwarza podanych danych osobowych w sposób opierający się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu
 • administrator nie przekazuje Pani/Pana danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
 • każdy uczestnik projektu posiada prawo do dostępu do danych osobowych, otrzymywania ich kopii oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa ich sprostowania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
 • uczestnik projektu ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

MŁODZI I AKTYWNI - kompleksowe wsparcie osób do 29 roku życia

O projekcie

loga x3

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku w okresie 01.05.2020 – 31.12.2022
realizuje projekt:

MŁODZI I AKTYWNI - kompleksowe wsparcie osób do 29 roku życia

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Oś priorytetowa I – Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Działanie 1.2 – Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe

Poddziałanie 1.2.1 – Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Celem głównym projektu jest: aktywizacja zawodowa i poprawa sytuacji na rynku pracy 120 osób bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP lub biernych zawodowo, w tym osoby z niepełnoprawnościami i 60 osób pracujących, w wieku 15-29 lat zamieszkujących subregion ełcki, której rezultatem będzie uzyskanie zatrudnienia przez min. 55 osób bezrobotnych lub biernych zawodowo oraz poprawa warunków zatrudnienia przez min.17osób pracujących do XII2022.

Projekt skierowany jest  do osób zamieszkujących/pracujących na terenie subregionu ełckiego tj. w powiatach: ełcki, giżycki, gołdapski, olecki, piski lub węgorzewski, w wieku 15-29 lat, należących do jednej z następujących grup:

 1. osoby bierne zawodowo lub bezrobotne niezarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy,  w tym w szczególności tzw. młodzież NEET
 2. osoby pracujące (tzw. ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowy krótkoterminowe oraz w ramach umów cywilnoprawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia).

W ramach projektu realizowana jest indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z grupy docelowej, poprzez organizację takich form wsparcia, jak:

I. Osoby bezrobotne niezarejestrowanych w PUP lub bierne zawodowo w szczególności tzw. młodzież NEET

 • Indywidualne doradztwo (4 godz./osobę) – mające na celu zidentyfikowanie potrzeb szkoleniowych i określenie Indywidualnego Planu Działań,
 • Indywidualne poradnictwo zawodowe – zajęcia indywidualne (3 godz./os.) – mające na celu planowanie rozwoju kariery zawodowej,
 • Warsztaty „Kreowanie własnego wizerunku”
 • Pośrednictwo pracy (do 2 godz./osobę)
 • Szkolenia zawodowe dostosowane do potrzeb i predyspozycji uczestników projektu dla 100 osób (śr. 100 godzin / osoba)
 • 3 - miesięczne staże u lokalnych przedsiębiorców dla 70 osób

II. Osoby pracujące,

 • Indywidualne doradztwo (4 godz./osobę) – mające na celu zidentyfikowanie potrzeb szkoleniowych i określenie Indywidualnego Planu Działań,
 • Indywidualne poradnictwo zawodowe – zajęcia indywidualne (3 godz./os.) – mające na celu planowanie rozwoju kariery zawodowej,
 • Warsztaty „Kreowanie własnego wizerunku”,
 • Pośrednictwo pracy (do 2 godz./osobę) dla 20 osób,
 • Szkolenia zawodowe dostosowane do potrzeb i predyspozycji uczestników projektu (śr. 100 godzin / osoba)

 oraz wsparcie towarzyszące:

 • Stypendia stażowe – 1 033,70 zł netto miesięcznie
 • Stypendium szkoleniowe – 8,84 zł brutto za każdą godzinę faktycznego uczestnictwa w szkoleniu zawodowym
 • Zwrot kosztów dojazdu
 • Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną w trakcie realizacji szkoleń zawodowych i staży
 • ubezpieczenie NNW

Dzięki realizacji projektu zostaną osiągnięte następujące rezultaty:

 • 180 osób nabędzie /podniesie umiejętności poruszania się po rynku pracy
 • 160 osób nabędzie kwalifikacje/kompetencje zawodowe
 • 55 osób znajdzie zatrudnienie po zakończeniu udziału w projekcie
 • 17 osób poprawi swoją sytuację na rynku pracy
 • 70 osób  nabędzie doświadczenie zawodowe

Całkowita wartość projektu wynosi 1 573 717,56 zł w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego – 1 326 329,15zł.

Harmonogram realizacji projektu

1) Promocja i rekrutacja uczestników do projektu (maj 2020 – sierpień 2022)

2) Realizacja poradnictwa zawodowego (maj 2020 – wrzesień 2022)

3) Realizacja pośrednictwa pracy (czerwiec 2020 – grudzień 2022)

4) Realizacja szkoleń zawodowych (czerwiec 2020 – grudzień 2022)

5) Realizacja staży zawodowych (maj 2020 – grudzień 2022)

Rekrutacja

Zapraszamy do projektu osoby, które:

1) w chwili przystąpienia do projektu nie mają skończonych 30 lat,
2) zamieszkują na terenie powiatów objętych projektem tj.: ełcki, giżycki, gołdapski, olecki, piski lub węgorzewski,
3) należą do jednej z następujących grup:

a) osoby bierne zawodowo lub bezrobotne niezarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy, w szczególności tzw. młodzież NEET

b) osoby pracujące:

 • osoba pracująca, której zarobki w ujęciu miesięcznym nie przekraczają  minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto (3010 zł)  w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu
 • osoba pracująca zamieszkująca w gospodarstwie domowym, w którym dochody (z wyłączeniem transferów socjalnych) na osobę nie przekraczają kwoty 528 zł brutto w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu
 • osoba zatrudniona na umowie/ umowach krótkoterminowych, której zarobki w ujęciu miesięcznym nie przekraczają 120% minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto (3612zł)  w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu
 • osoba pracująca w ramach umowy/ umów cywilno – prawnych, której zarobki w ujęciu miesięcznym nie przekraczają 120% minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto (3612 zł)  w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu

W projekcie mogą wziąć udział  byli uczestnicy projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO, o ile spełniają określone w kryteria dotyczące grupy docelowej.

Z udziału w projekcie wyłączone są:

1) młodzież z pieczy zastępczej opuszczająca pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy) ze szczególnym uwzględnieniem:

 • wychowanków pieczy zastępczej powyżej 15 roku życia, którzy po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej powrócili do rodzin naturalnych,
 • wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy założyli własne gospodarstwo domowe,
 • wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy usamodzielniają się i mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia po zakończeniu pobytu  w instytucjach pieczy zastępczej.

2) matki opuszczające pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy)

3) absolwenci młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (do roku po opuszczeniu)

4) absolwenci specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodków wychowawczych (do roku po opuszczeniu)

5) matki przebywające w domach samotnej matki,

6) osoby młode opuszczające zakłady karne lub areszty śledcze (do roku po opuszczeniu).

Rekrutacja odbywa się w terminie: 01.05.2020- 31.08.2022 r. lub do wyczerpania wolnych miejsc. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie szczegółowe informacje mogą uzyskać w Punktach Rekrutacyjnych znajdujących się w Ośrodkach Kształcenia Zawodowego ZDZ w:

 • Giżycko, ul. Kopernika 5, tel./fax 87 428 22 16,
 • Gołdap, ul. Mazurska 25, tel./fax. 87 615 11 57,
 • Ełk, ul. Armii Krajowej 43, tel/ fax. 87 620 26 10,
 • Olecko, ul. Armii Krajowej 22A, tel./fax 87 520 26 35,
 • Pisz, ul. Rybacka 5, tel./fax. 87 423 27 45,
 • Węgorzewo, ul. Teatralna 5, tel./fax. 87 427 20 23.

Do projektu można zgłaszać się osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem poczty tradycyjnej oraz elektronicznej.

Pobierz dokumenty rekrutacyjne i złóż je w najbliższym Ośrodku ZDZ.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne wkrótce w zakładce Do pobrania.

Czas na rozwój zawodowy - bezpłatne szkolenia dla osób pracujących do 29 roku życia

O projekcie

loga x3

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku w okresie 01.02.2020 – 31.10.2022
realizuje projekt:

„Czas na rozwój zawodowy - bezpłatne szkolenia dla osób pracujących do 29 roku życia”

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Oś priorytetowa I – Osoby młode na rynku pracy

Działanie 1.2 – Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe

Poddziałanie 1.2.1 – Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Celem głównym projektu jest: nabycie kwalifikacji lub kompetencji zawodowych przez 88 osób (34Ki54M) pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, w wieku 15-29 lat, zamieszkujących/pracujących na terenie powiatu: m. Łomża, łomżyńskim, kolneńskim lub zambrowskim, prowadzące do poprawy warunków zatrudnienia przez min. 22 z nich do X2022r.

Projekt skierowany jest  do osób pracujących tzw. ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowy krótkoterminowe oraz w ramach umów cywilnoprawnych zamieszkujących/ pracujących na terenie powiatu m. Łomża, łomżyńskiego, kolneńskiego lub zambrowskiego w wieku 15-29 lat.

Grupę docelową w projekcie stanowić będą:

 1. osoby o niskich kwalifikacjach tj. osoby posiadające wykształcenie co najwyżej średnie (min. 40% grupy docelowej)
 2. osoby pochodzące z miast średnich, w tym miast tracących funkcje społeczno - gospodarcze tj. Łomża, Zambrów min. 20% grupy docelowej

 W ramach projektu realizowana jest indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z grupy docelowej, poprzez organizację takich form wsparcia, jak:

 • IPD (4 godz./osobę) – mające na celu zidentyfikowanie potrzeb szkoleniowych i określenie IPD oraz monitoring realziacji IPD (88osób)
 • poradnictwo zawodowe – zajęcia indywidualne (2 godz./osobę) – mające na celu planowanie rozwoju kariery zawodowej (88osób)
 • warsztat kreowania wizerunku (8godz./ grupa) (88osób)
 • pośrednictwo pracy (śr. 4h/osobę) (opcjonalnie dla 36 osób)
 • szkolenia zawodowe (śr. 50 - 120godz.) (88osób)

 oraz wsparcie towarzyszące:

 • Stypendium szkoleniowe – 8,69 zł brutto za każdą godzinę faktycznego uczestnictwa w szkoleniu zawodowym
 • Zwrot kosztów dojazdu
 • Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną

Dzięki realizacji projektu zostaną osiągnięte następujące rezultaty:

 • 88 osobom zostanie opracowane Indywidualne Plany Działania
 • 88 osób nabędzie kwalifikacje/kompetencje zawodowe
 • 24 osoby pracujące poprawi warunki zatrudnienia

Całkowita wartość projektu wynosi 474 707,00 zł w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego – 400 083,05 zł.

Harmonogram realizacji projektu

1) Promocja i rekrutacja uczestników do projektu (luty 2020 – wrzesień 2022)

2) Realizacja poradnictwa zawodowego (marzec 2020 – październik 2022)

3) Realizacja pośrednictwa pracy (marzec 2020 – październik 2022)

4) Realizacja szkoleń zawodowych (marzec 2020 – październik 2022)

Rekrutacja

Zapraszamy do projektu osoby, które:

1) w chwili przystąpienia do projektu mają nie więcej niż 29 lat,

2) zamieszkują lub pracują na terenie powiatu objętego projektem tj.: m. Łomża, łomżyńskiego, kolneńskiego lub zambrowskiego,

3) osoby pracujące spełniające co najmniej 1 z poniższych warunków:

 • osoba pracująca, której zarobki w ujęciu miesięcznym nie przekraczają  minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto (3010zł[1])  w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu
 • osoba pracująca zamieszkująca w gospodarstwie domowym, w którym dochody (z wyłączeniem transferów socjalnych)[2] na osobę nie przekraczają kwoty 528 zł brutto w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu
 • osoba zatrudniona na umowie/ umowach krótkoterminowych[3], której zarobki w ujęciu miesięcznym nie przekraczają minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto (3010zł[1])  w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu
 • osoba pracująca w ramach umowy/ umów cywilno – prawnych, której zarobki w ujęciu miesięcznym nie przekraczają minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto (3010zł[1])  w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu
[1] Kwota podana w odniesieniu do minimalnego wynagrodzenia za pracę w roku 2022r.
[2] W ramach świadczeń społecznych można wyodrębnić następujące grupy: świadczenia dotyczące rodziny, dodatki mieszkaniowe, świadczenia dla bezrobotnych, świadczenia związane z wiekiem, renty rodzinne, świadczenia chorobowe, świadczenia dla osób z niepełnosprawnościami, stypendia, świadczenia dotyczące wykluczenia społecznego. 
[3] Stosunek pracy lub inna forma zatrudnienia, zawarty na czas określony, który upływa w okresie realizacji projektu (01.02.2020 – 31.10.2022) lub trwa nie dłużej niż 6 miesięcy.

4) Uczestnikami projektu mogą być byli uczestnicy projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPOWP.

 

Z udziału w projekcie wyłączone są osoby kwalifikujące się do objęcia wsparciem w ramach Poddziałania 1.3.1POWER, w tym z następujących grup:
a) tzw. ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych – wywodzący się z poniższych grup docelowych:

 • osoby, które opuściły pieczę zastępczą (do 2 lat po opuszczeniu instytucji pieczy)
 • osoby, które opuściły młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii (do 2 lat po opuszczeniu),
 • osoby, które opuściły specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze i specjalne ośrodki wychowawcze(do 2 lat po opuszczeniu),
 • osoby, które zakończyły naukę w szkole specjalnej (do 2 lat po zakończeniu nauki w szkole specjalnej),
 • matki przebywające w domach samotnej matki,
 • osoby, które opuściły zakład karny lub areszt śledczy (do 2 lat po opuszczeniu)
 • osoby, które opuściły zakład poprawczy lub schronisko dla nieletnich (do 2 lat po opuszczeniu),
 • osoby, które opuściły zakłady pracy chronionej (do 2 lat po zakończeniu zatrudnienia w zakładzie).

 

Rekrutacja odbywa się w terminie: 01.02.2020- 30.09.2022 r. lub do wyczerpania wolnych miejsc. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie szczegółowe informacje mogą uzyskać w Punkcie Rekrutacyjnym znajdującymsię w Ośrodku Kształcenia Zawodowego ZDZ w:

 • Zambrowie, al. Wojska Polskiego 5, 18-300 Zambrów, tel./fax. 86 271 42 11

Do projektu można zgłaszać się osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem poczty tradycyjnej oraz elektronicznej.

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie oraz wzory dokumentów rekrutacyjnych dostępne wkrótce będą w zakładce Do pobrania.

Przedsiębiorca z POWER-em

O projekcie

FE POWER poziom pl 1 rgb

 • Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku
 • w okresie 01.06.2021 – 30.09.2023
 • realizuje projekt:
 • "Przedsiębiorca z POWER-em"
 • współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 • Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020
 • Oś Priorytetowa – I Rynek pracy otwarty dla wszystkich
 • Działanie: 1.2
 • Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy
 • Poddziałanie: 1.2.1
 • Wsparcie Udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego młodych
 • Numer projektu:  POWR.01.02.01-20-0007/20

 

W ramach projektu zaplanowano następujące zadania:

1. Rekrutacja jest prowadzona w sposób ciągły do memntu zrekrutwania założonej w projekcie grupy docelowej (90 osób).

 • I etap - złożenie oraz ocena formularzy rekrutacyjnych (ok. 150)
 • II etap - indywidualne spotkanie z doradcą weryfikujące predyspozycje do prowadzenia działalności gospodarczej (2 godz./osobę)

2. Wsparcie szkoleniowe dla 90 os:

Grupowe szkolenia w zakresie podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej „ABC przedsiębiorczości - czyli jak założyć firmę” (9 grup * śr. 8 osób w grupie * 45 godzin)

Uwaga!!! W przypadku gdy do projektu zostaną zakwalifikowane osoby niepełnosprawne posiadające szczególne potrzeby dołożymy wszelkich starań aby ich udział w projekcie był pełnowartościowy.

3. Wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości:

 • dotacje na założenie działalności w wysokości 23 050,00 zł brutto dla 90 osób,
 • finansowe wsparcie pomostowe w wysokości 2 600,00 zł netto dla 90 osób przez okres pierwszych 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.

Celem projektu jest wzrost postaw i umiejętności przedsiębiorczych u 90 osób biernych zawodowo w wieku 18-29 lat, zamieszkujących lub uczących się w subregionie białostockim (powiaty: białostocki, m. Białystok, lub sokólski, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020, prowadzący do zwiększenia liczby przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku do końca czerwca 2023, prowadzący do zwiększenia liczby przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku, poprzez udzielenie wsparcia szkoleniowego oraz przekazanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie i prowadzenie własnej działalności gosp. dla 90 z nich.

Projekt skierowany jest do 90 osób biernych zawodowo (48 kobiet i 42 mężczyzn), spełniających wszystkie poniższe kryteria:

 • zamierzają rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terenie woj. podlaskiego,
 • są osobami w wieku 18-29 lat,
 • są osobami, które utraciły zatrudnienie w wyniku pandemii po 01.03.2020 (zatrudnienie w oparciu o umowy o pracę i cywilno-prawne),
 • zamieszkują lub uczą się na terenie powiatów objętych projektem tj.: białostocki, m. Białystok, sokólski,

w tym:

 • minimum 20% stanowią osoby pochodzące z miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze tj.: Sokółka (13 kobiet, 10 mężczyzn).

Uczestnikami projektu nie mogą być osoby należące do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w poddziałaniu 1.3.1 POWER, tj.:

1. Osoby młode, w tym niepełnosprawne, w wieku 15- 29 lat bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu - tzw. młodzież NEET z następujących grup docelowych:

 • osoby, które opuściły pieczę zastępczą (do 2 lat po opuszczeniu instytucję pieczy),
 • osoby, które opuściły młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii (do 2 lat po opuszczeniu),
 • osoby, które opuściły specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze i specjalne ośrodki wychowawcze (do roku po opuszczeniu),
 • osoby, które zakończyły naukę w szkole specjalnej (do 2 lat po zakończeniu nauki w szkole specjalnej),
 • matki przebywające w domach samotnej matki, osoby, które opuściły zakład karny lub areszt śledczy (do 2 lat po opuszczeniu),
 • osoby, które opuściły zakład poprawczy lub schronisko dla nieletnich (do 2 lat po opuszczeniu),
 • osoby, które opuściły zakłady pracy chronionej (do 2 lat po zakończeniu zatrudnienia w zakładzie)

2. Imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia), reemigranci, osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, tzw. ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych – wywodzący się z powyższych grup docelowych.

UWAGA: Wsparcie nie jest udzielane osobom, które posiadały wpis do rejestru CEIDG, były zarejestrowane w KRS lub prowadziły działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

Wsparcie nie jest udzielane osobom, które otrzymują jednocześnie wsparcia z innego projektu z zakresu aktywizacji zawodowej dofinansowanego ze środków EFS.

Osoby bierne zawodowo -  To osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne). Za biernych zawodowo uznaje się m.in. studentów studiów stacjonarnych. Osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), uznawane są za bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo). Osoby prowadzące działalność na własny rachunek (w tym bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność członek rodziny) nie są uznawane za bierne zawodowo. Dokumentem potwierdzającym kwalifikowalność uczestnika do projektu jest zaświadczenie z ZUS lub PUE ZUS wystawione nie wcześniej niż miesiąc przed rozpoczęciem udziału w projekcie.

Wartość projektu ogółem wynosi 4 322 551,00 zł w tym dofinasowanie z UE wynosi 4 280 348,45 zł.

 

Aktualności

Lista udzielonych dotacji finansowych na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej zaktualizowana na dzień 15.03.2023

L.P. Numer dotacji NIP Nazwa firmy Adres firmy
1 12/04/2021 5423444416 Biuro Rachunkowe CODEX Ernest Anusiewicz woj. PODLASKIE, pow. Białystok, gm. Białystok, miejsc. Białystok, ul. Zwierzyniecka, nr 13, lok. 98, 15-312
2 1/04/2021 5432190501 „Wesoła Dżungla - Sala Zabaw” Dominika Szarko  woj. PODLASKIE, pow. Białystok, gm. Białystok, miejsc. Białystok, ul. gen. Władysława Andersa, nr 26, 15-124
3 10/04/2021 5423444787  JAKUB RATYŃSKI AUTODETAILING  woj. PODLASKIE, pow. Białystok, gm. Białystok, miejsc. Białystok, ul. Produkcyjna, nr 39, 15-680
4 3/04/2021 5423445137 MBeauty Secret Magdalena Kurza  woj. PODLASKIE, pow. Białystok, gm. Białystok, miejsc. Białystok, ul. Wierzbowa, nr 12, 15-743
5 7/04/2021 5423445002 Neuromedic Łukasz Magnuszewski  Łukasz Magnuszewski, woj. PODLASKIE, pow. Białystok, gm. Białystok, miejsc. Białystok, ul. Malinowa, nr 21, 15-803
6 8/04/2021 9662159678 Patryk Leonkiewicz Patryk Leonkiewicz, woj. PODLASKIE, pow. Białystok, gm. Białystok, miejsc. Białystok, ul. Mazowiecka, nr 37B, lok. 6, 15-301
7 3/Sokółka/Dotacje21 5451824651 Help-Bud Marek Kirpsza  Marek Kirpsza, woj. PODLASKIE, pow. sokólski, gm. Sokółka, miejsc. Sokółka, Ostrówek, nr 1, 16-100 
8 4/Sokółka/Dotacje21 5423445232 KaroLashes Karolina Kirpsza woj. PODLASKIE, pow. Białystok, gm. Białystok, miejsc. Białystok, ul. Transportowa, nr 3, lok. P1, 15-399
9 7/Sokółka/Dotacje21 5451824705 APS Anna Saniukiewicz  woj. PODLASKIE, pow. Białystok, gm. Białystok, miejsc. Białystok, ul. Ciesielska, nr 2, lok. 14, 15-542
10 5/Sokółka/Dotacje21 5451824680 FILIP CZYŻEWSKI  woj. PODLASKIE, pow. sokólski, gm. Sokółka, miejsc. Sokółka, ul. Kolejowa, nr 65, lok. 6, 16-100
11 6/04/2021 9662160144 Transport Jakub Andrzejuk  Jakub Andrzejuk, woj. PODLASKIE, pow. Białystok, gm. Białystok, miejsc. Białystok, ul. Jana III Sobieskiego, nr 4, lok. 5, 15-013
12 2/Sokółka/Dotacje21 5451824697 PART STUDIO PAULINA BIERKO woj. PODLASKIE, pow. sokólski, gm. Sokółka, miejsc. Sokółka, ul. Fabryczna, nr 15, 16-100
13 4/04/2021 5423445462 Katarzyna Matysiewicz Studio Urody Passiflora woj. PODLASKIE, pow. Białystok, gm. Białystok, miejsc. Białystok, ul. Białówny, nr 4, lok. 4, 15-437
14 1/Sokółka/Dotacje21 5451824674 Trening Koni Vanessa Lenkiewicz woj. PODLASKIE, pow. sokólski, gm. Kuźnica, miejsc. Łowczyki, nr 11, 16-123
15 2/04/2021 5423445611 BYŁO SOBIE ZDJĘCIE, FOTOGRAFIA - MAGDALENA KORNIEJCZYK woj. PODLASKIE, pow. Białystok, gm. Białystok, miejsc. Białystok, ul. Antoniukowska, nr 17B, lok. 21, 15-740
16 4/04/2022 9662161072 Make me color - Studio stylizacji paznokci Karolina Burzyńska  woj. PODLASKIE, pow. Białystok, gm. Białystok, miejsc. Białystok, ul. Fabryczna, nr 35, lok. U1, 15-369
17 7/04/2022 5423446013 Mobilna Kosmetyczka Klaudia Wielogórska  Klaudia Wielogórska, woj. PODLASKIE, pow. Białystok, gm. Białystok, miejsc. Białystok, ul. Pogodna, nr 11, lok. 22, 15-354 
18 8/04/2022 5423446473 Logobulans - Gabinet logopedyczny Dominika Danowska woj. PODLASKIE, pow. Białystok, gm. Białystok, miejsc. Białystok, ul. Aleja Solidarności, nr 9, 15-751
19 9/04/2022 5423446941 M.C.11 Biuro Rachunkowe Marlena Czajkowska  woj. PODLASKIE, pow. Białystok, gm. Białystok, miejsc. Białystok, ul. Upalna, nr 1A, lok. 49, 15-668
20 10/04/2022 5423446987 ANITA ŻMUDZIŃSKA  woj. PODLASKIE, pow. Białystok, gm. Białystok, miejsc. Białystok, ul. Upalna, nr 1A, lok. 12, 15-668
21 3/04/2022 5423445692 Glam Look Anna Krasowska woj. PODLASKIE, pow. Białystok, gm. Białystok, miejsc. Białystok, ul. Depowa 9D, nr -, lok. U5, 15-381
22 12/04/2022 9662161505 Wild West Barbershop Kamila Kędzierska  woj. PODLASKIE, pow. Białystok, gm. Białystok, miejsc. Białystok, ul. Warszawska, nr 44, lok. 2, 15-077
23 11/04/2022 9662161511 Agencja reklamowa "Artgrade" Jakub Łabanowski  woj. PODLASKIE, pow. białostocki, gm. Czarna Białostocka, miejsc. Czarna Białostocka, ul. Sokólska, nr 21, 16-020
24 20/04/2022 9662161853 Zrefleksowana Julia Wakulewska  woj. PODLASKIE, pow. białostocki, gm. Dobrzyniewo Duże, miejsc. Fasty, ul. Polonijna, nr 10, 15-694
25 2/04/2022 5423448503 Katarzyna Radziewicz PMU   Katarzyna Radziewicz, woj. PODLASKIE, pow. Białystok, gm. Białystok, miejsc. Białystok, ul. Częstochowska, nr 25, lok. 4, 15-459 
26 18/04/2022 9661996691 Kamil Chrzanowski Usługi remontowo-budowlane  Kamil Chrzanowski, woj. PODLASKIE, pow. Białystok, gm. Białystok, miejsc. Białystok, ul. Pułkowa, nr 3, lok. 42, 15-143 
27 17/04/2022 5423448414 K7 AUTO SERWIS MATEUSZ GODLEWSKI  woj. PODLASKIE, pow. Białystok, gm. Białystok, miejsc. Białystok, ul. Szkolna, nr 101, 15-640
28 16/04/2022 5423146819 MAKE DANCE EASIER Przemysław Wojszel  Przemysław Wojszel, woj. PODLASKIE, pow. Białystok, gm. Białystok, miejsc. Białystok, ul. Antoniukowska, nr 10A, lok. 71, 15-845
29 13/04/2022 9662035396 PRECYZJA MICHAŁ KACZANOWSKI MICHAŁ KACZANOWSKI, woj. PODLASKIE, pow. białostocki, gm. Supraśl, miejsc. Sobolewo, ul. RYBACKA, nr 26, 15-509
30 12/Sokółka/Dotacje21  5451825219 Pożycz Bańkę Piotr Bienasz woj. PODLASKIE, pow. sokólski, gm. Korycin, miejsc. Kumiała, nr 51, 16140
31 13/Sokółka/Doracje21 5451825254 Chwytaj chwilę Sebastian Bienasz woj. PODLASKIE, pow. sokólski, gm. Korycin, miejsc. Korycin, Kumiała, nr 51, 16-140
Dane dodatkowe
Data rozpoczęcia
32 11/Sokółka/Doracje21 5451825194 „Witamina z Korycina” Sebastian Szeląg ul. Knyszyńska 21, 16-140 Korycin
33 14/Sokółka/Doracje21 5451825165 „LUX Kamila Kondrat” ul. 1 Maja, nr 1, 16-000 Sokółka
34 22/04/2022 5423449862 „RehaKids – Marta Gładyszewska Fizjoterapia dzieci i niemowląt” ul. Narewska 2a m 59, 15-840 Białystok
35 15/04/2022 5423450517 „GabIVet Gabriela Piaścik" ul. Szarych Szeregów 13/30, 15-666 Białystok
36 23/04/2022 9662163852 „OST Sport Dawid Ostaszewski” ul. Łąkowa 15/1 m 16, 15-017 Białystok
37 25/04/2022 5423452947 „Rafał Drobniuch” ul. Armii Krajowej, nr 30, lok. 13, 15-661 Białystok
38 26/04/2022 5423450457 „Gabinet kosmetologii i masażu "Collagen" Katarzyna Janucik” ul. Brukowa 28B/10, 15-889 Białystok
39 28/04/2022 5423450411 „MSMS Łukasz Dawidziuk” ul. Jana Heweliusza 2, 15-682 Białystok
40 29/04/2022 9662164024 „Mk2 Projekt Michał Fiłonowicz” ul. Jodłowa 77, 15-523 Grabówka
41 30/04/2022 9662164171 „Centrum Edukacji Szachowej - Kacper Widelski” ul. Kościelna 65a lok. 8, 16-010 Wasilków
42 37/04/2022 9662166313 „Biuro Kadr i Płac – Ewa Chomaniuk” ul. Antoniuk Fabryczny 11/1, 15-762 Białystok
43 35/04/2022 9662166218 „ATHLETE TRAINING STUDIO "ATS" Bartosz Jurczak” woj. PODLASKIE, pow. Białystok, gm. Białystok, miejsc. Białystok, ul. Zapiecek, nr 5, 15-342
44 39/04/2022
    5423455288 
„Beauty on Natalia Leszczyńska” woj. PODLASKIE, pow. Białystok, gm. Białystok, miejsc. Białystok, ul. Zapiecek, nr 5, 15-342
45 33/04/2022 5423453361 „Usługi Księgowe Justyna Łukaszewicz " ul. Al. Solidarności 2 m. 73 w Białymstoku, kod 15-751
46 47/04/2022
    5423453585 
HM Garden Hubert Misiejuk woj. PODLASKIE, pow. Białystok, gm. Białystok, miejsc. Białystok, ul. Jurowiecka, nr 19, lok. 160, 15-101 
47 45/04/2022 5423453467 „Biuro Rachunkowe Weronika Perkowska” woj. PODLASKIE, pow. Białystok, gm. Białystok, miejsc. Białystok, ul. Wiadukt, nr 5B, lok. 89, 15-327
48 38/04/2022 5423453711 „Biuro Rachunkowe AGAR Agnieszka Rudnik " woj. PODLASKIE, pow. Białystok, gm. Białystok, miejsc. Białystok, ul. Sudecka, nr 8, lok. 27, 15-552
49 34/04/2022 9662166230 „Usługi Księgowe Paula Siegieńczuk" ul. Stawowa, nr 22, 16-010 Nowodworce
50 43/04/2022 9662166201 „Mobilny Salon Kosmetyczny Karolina Ambrożewska” woj. PODLASKIE, pow. Białystok, gm. Białystok, miejsc. Białystok, ul. Wasilkowska, nr 45, lok. 30, 15-117
51 31/04/2022 9662166201 „BrumBrum Karol Choiński” woj. PODLASKIE, pow. Białystok, gm. Białystok, miejsc. Białystok, ul. Wasilkowska, nr 45, lok. 30, 15-117
52 41/04/2022 9662166201 „Estetica Kosmetologia Estetyczna mgr Katarzyna Kubiś” woj. PODLASKIE, pow. Białystok, gm. Białystok, miejsc. Białystok, ul. Wasilkowska, nr 45, lok. 30, 15-117
53 40/04/2022 5423453993 Bartłomiej Piłat usługi psychologiczne "Chwila.” woj. PODLASKIE, pow. Białystok, gm. Białystok, miejsc. Białystok, ul. Fabryczna, nr 4, lok. 4E, 15-483
54 42/04/2022 5451825484 „Usługi Informatyczne Przemysław Skok” Olsza 5, 16-200 Dąbrowa Białostocka
55 32/04/2022 9662109864 „Patryk Turliński” Porosły – Kolonia 7, 16-070 Choroszcz
56 48/04/2022 5423194304 „Usługi Księgowe Martyna Sarosiek” woj. PODLASKIE, pow. Białystok, gm. Białystok, miejsc. Białystok, ul. Kombatantów, nr 18, lok. 38, 15-110
57 49/04/2022 9662167525 „KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT Dajana Kmieć” woj. podlaskie, pow. Białystok, gm. Białystok, miejsc. BIAŁYSTOK, MŁYNOWA, nr 46, lok. U13, 15-404
58 46/04/2022 9662167726 „Siciliada Gabriela Grygoruk” woj. PODLASKIE, pow. Białystok, gm. Białystok, miejsc. Białystok, ul. Młynowa, nr 46, lok. U9, 15-404
59 50/04/2022 9662168016 „D.W.S. Natalia Lewczuk” woj. PODLASKIE, pow. Białystok, gm. Białystok, miejsc. Białystok, ul. Wojciecha Drzymały, nr 37, 15-199
60 52/04/2022 5423455762 „Mobilny logopeda - Joanna Aleksiejuk” woj. PODLASKIE, pow. Białystok, gm. Białystok, miejsc. Białystok, ul. Elektryczna, nr 4, lok. 4, 15-080
61 53/04/2022 5423455443 „Słodki Wóz Kamila Pietroczuk” woj. PODLASKIE, pow. Białystok, gm. Białystok, miejsc. Białystok, ul. Białoruska, nr 34, lok. A, 15-628
62 54/04/2022 5423456158 "BSHOP Filip Kraszyński” woj. PODLASKIE, pow. Białystok, gm. Białystok, miejsc. Białystok, ul. Aleja Józefa Piłsudskiego, nr 38, lok. 20, 15-446
63 58/04/2022 5423456425 "Tu FOMA" Tomasz Muśko woj. PODLASKIE, pow. Białystok, gm. Białystok, miejsc. Białystok, ul. Zielonogórska, nr 9, lok. 22, 15-674
64 59/04/2022 5423456537 „Paulina Woźniewska” woj. PODLASKIE, pow. Białystok, gm. Białystok, miejsc. Białystok, ul. Al. 1000-lecia Państwa Polskiego, nr 14, 15-111
65 60/04/2022 5423456508 „SKIN POINT AGATA KORNYSZKO” woj. PODLASKIE, pow. Białystok, gm. Białystok, miejsc. Białystok, ul. Warmińska, nr 27, lok. 5, 15-553
66 61/04/2022 5423456709 BLU Detailing Mateusz Kirejczyk woj. PODLASKIE, pow. BIAŁYSTOK, gm. BIAŁYSTOK, miejsc. BIAŁYSTOK, Wrocławska, nr 49F, lok. 11, 15-644
67 63/04/2022 9662168619 „Natalia Ościłowska Architektura Krajobrazu” Natalia Ościłowska, woj. PODLASKIE, pow. białostocki, gm. Dobrzyniewo Duże, miejsc. Fasty, ul. Szosa Knyszyńska, nr 158, 15-694
68 64/04/2022 5423284906 Karol Stec Stilo Haft woj. PODLASKIE, pow. białostocki, gm. Łapy, miejsc. Łapy, ul. Boczna, nr 24, 18-100
69 65/04/2022 9662168849 "DANIKO Biuro Projektowe Daniel Szymański" woj. PODLASKIE, pow. Białystok, gm. Białystok, miejsc. Białystok, ul. Piastowska, nr 3b, lok. 84, 15-207
70 66/04/2022 5423456690 "Szalunki Kamil Roszkowski" woj. PODLASKIE, pow. Białystok, gm. Białystok, miejsc. Białystok, ul. Transportowa, nr 2D, lok. 17, 15-399
71 10/Sokółka/Doracje21 5451825751 Dawid Ostapkiewicz - Fotografia woj. PODLASKIE, pow. sokólski, gm. Sokółka, miejsc. Sokółka, ul. Broniewskiego, nr 24, lok. 18, 16-100
72 67/04/2022 5423458128 "Fizjoterapia - Szymon Gładyszewski" woj. PODLASKIE, pow. Białystok, gm. Białystok, miejsc. Białystok, ul. Narewska, nr 2A, lok. 59, 15-840
73 68/04/2022 5423123267 „Aleksiejuk Design – Dekoracyjne Wykończenia Wnętrz Krystian Aleksiejuk" woj. PODLASKIE, pow. Białystok, gm. Białystok, miejsc. Białystok, ul. Michała Pietkiewicza, nr 4B, lok. 30, 15-689
74 69/04/2022 5423458022 „Mobilny Masaż ZolaMed Emilia Aleksiejuk woj. PODLASKIE, pow. Białystok, gm. Białystok, miejsc. Białystok, ul. Michała Pietkiewicza, nr 4B, lok. 30, 15-689
75 15/Sokółka/Dotacje21 5451814629 „Secret Style Zuzanna Balicka” woj. PODLASKIE, pow. Białystok, gm. Białystok, miejsc. Białystok, al. Jana Pawła II, nr 59h, lok. 97, 15-704
76 16/Sokółka/Dotacje21 5451825969 „Shine Visual Tuning Dominika Sadkowska” woj. PODLASKIE, pow. sokólski, gm. Sokółka, miejsc. Sokółka, ul. Bohaterów Monte Cassino, nr 12A, lok. 4, 16-100
77 17/Sokółka/Dotacje21 5451825946 „MARTI Martyna Świerszczewska” woj. PODLASKIE, pow. Białystok, gm. Białystok, miejsc. Białystok, ul. Makowa, nr 30, 15-189
78 18/Sokółka/Dotacje21 5451825923 USŁUGI LEŚNE MARCIN REĆKO woj. PODLASKIE, pow. sokólski, gm. Sokółka, miejsc. Sokółka, ul. Jodłowa, nr 15, 16-100
79 20/Sokółka/Dotacje21 5451825952 „HelloEnglish Nauka języka Julia Sikorska” woj. PODLASKIE, pow. sokólski, gm. Sokółka, miejsc. Sokółka, ul. Lotników Lewoniewskich, nr 1C, 16-100
80 21/Sokółka/Dotacje21 5451811714 „Procent Całodobowy sklep monopolowy Marlena Michalczyk" woj. PODLASKIE, pow. sokólski, gm. Sokółka, miejsc. Sokółka, ul. Osiedle zielone, nr 9, lok. 37, 16-100
81 23/Sokółka/Dotacje21 5451825975 "Zielono Paweł Piwowarczyk " woj. PODLASKIE, pow. sokólski, gm. Sokółka, miejsc. Sokółka, ul. Dobrzańskiego Hubala, nr 7, 16-100
82 27/Sokółka/Dotacje21 5451825998 „J&W Visuals Julia Maria Wysocka” woj. PODLASKIE, pow. Białystok, gm. Białystok, miejsc. Białystok, ul. Jurowiecka, nr 19, lok. 111, 15-101
83 70/04/2022 9662171165 „MY.Lab.Cosmetology Yuliya Miksha” woj. PODLASKIE, pow. Białystok, gm. Białystok, miejsc. Białystok, ul. Łąkowa, nr 7, lok. 7, 15-017
84 71/04/2022 9662171159 „People & Pets Cab Patrycja Gulewicz” woj. PODLASKIE, pow. Białystok, gm. Białystok, miejsc. Białystok, ul. Mieszka I, nr 15, lok. 44, 15-054
85 72/04/2022 5423459719 „Sassy.Piercing Małgorzata Borowska” woj. PODLASKIE, pow. Białystok, gm. Białystok, miejsc. Białystok, ul. Komisji Edukacji Narodowej, nr 38, lok. 28, 15-687
86 73/04/2022 9662171171 „MTransport Michał Tarasiewicz” woj. PODLASKIE, pow. Białystok, gm. Białystok, miejsc. Białystok, ul. Piastowska, nr 13A, lok. 23, 15-207
87 74/04/2022 5423459694 „Gabriela Bałakier Make Up” woj. PODLASKIE, pow. Białystok, gm. Białystok, miejsc. Białystok, ul. Jarzębinowa, nr 14, lok. 1A, 15-793
88 75/04/2022 9662171082 „eOutlet Maja Szpuda” woj. PODLASKIE, pow. białostocki, gm. Juchnowiec Kościelny, miejsc. Solniczki, ul. Klonowa, nr 16, 15-605,
89 76/04/2022 5423459688 „AGATA SAWICKA FOTOGRAFIA” woj. PODLASKIE, pow. Białystok, gm. Białystok, miejsc. Białystok, ul. Armii Krajowej, nr 9, lok. 24, 15-661
90 77/04/2022 5423459702 „DOMINACJA PIĘKNA DOMINIKA BOĆKOWSKA” woj. PODLASKIE, pow. Białystok, gm. Białystok, miejsc. Białystok, ul. Ludwika Mierosławskiego, nr 15, lok. 22, 15-145

 


30.11.2022

Wyniki oceny Biznes Planów osób, które uczestniczyły w szkoleniu "ABC Przedsiębiorczości - czyli jak założyć firmę" w Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Białymstoku w terminie 19.11.2022-26.11.2022 nr 152/22:

 

  GRUPA XII  
     
Numer
Biznes Planu
Ocena punktowa
Bizes Planu
Ocena
70/04/2022 93,5 pozytywna
71/04/2022 80 pozytywna
72/04/2022 79,5 pozytywna
73/04/2022 80 pozytywna
74/04/2022 78 pozytywna
75/04/2022 82,5 pozytywna
76/04/2022 92 pozytywna
77/04/2022 89,5 pozytywna
78/04/2022 75 pozytywna
brak środków
79/04/2022 74,5 pozytywna
brak środków

 

 


 

Wyniki oceny Biznes Planów osób, które uczestniczyły w szkoleniu "ABC Przedsiębiorczości - czyli jak założyć firmę" w Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Białymstoku w terminie 26.09.2022-30.09.2022:

  GRUPA XI  
     
Numer
Biznes Planu
Ocena punktowa
Bizes Planu
Ocena
67/04/2022 89 pozytywna
68/04/2022 80 pozytywna
69/04/2022 81,5 pozytywna
15/Sokółka/Dotacje21 74 pozytywna
16/Sokółka/Dotacje21 81 pozytywna
17/Sokółka/Dotacje21 81 pozytywna
18/Sokółka/Dotacje21 85 pozytywna
19/Sokółka/Dotacje21 70 pozytywna
20/Sokółka/Dotacje21 82,5 pozytywna
21/Sokółka/Dotacje21 72,5 pozytywna
22/Sokółka/Dotacje21 40 negatywna
23/Sokółka/Dotacje21 70 pozytywna
24/Sokółka/Dotacje21 39,5 negatywna
26/Sokółka/Dotacje21 44,5 negatywna
27/Sokółka/Dotacje21 79,5 pozytywna

 

 


29.09.2022

Wyniki oceny Biznes Planów osób, które uczestniczyły w szkoleniu "ABC Przedsiębiorczości - czyli jak założyć firmę" w Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Białymstoku w terminie 08.09.2022-14.09.2022:

  GRUPA X  
     
Numer
Biznes Planu
Ocena punktowa
Bizes Planu
Ocena
57/04/2022 45 negatywna
58/04/2022 87 pozytywna
59/04/2022 80 pozytywna
60/04/2022 82 pozytywna
61/04/2022 87,5 pozytywna
62/04/2022 54 negatywna
63/04/2022 81 pozytywna
64/04/2022 82,5 pozytywna
65/04/2022 76,5 pozytywna
66/04/2022 74,5 pozytywna
10/Sokółka/Doracje21 82 pozytywna
44/04/2022 35 negatywna

 


 

07.08.2022

Wyniki oceny Biznes Planów osób, które uczestniczyły w szkoleniu "ABC Przedsiębiorczości - czyli jak założyć firmę" w Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Białymstoku w terminie 17.08.2022-23.08.2022:

Numer
Biznes Planu
Ocena punktowa
Bizes Planu
Ocena
48/04/2022 96,5 pozytywna
49/04/2022 95,5 pozytywna
52/04/2022 94 pozytywna
46/04/2022 83 pozytywna
54/04/2022 72,5 pozytywna
53/04/2022 72,5 pozytywna
50/04/2022 71 pozytywna

 


 

 

28.07.2022

Wyniki oceny Biznes Planów osób, które uczestniczyły w szkoleniu "ABC Przedsiębiorczości - czyli jak założyć firmę" w Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Białymstoku w terminie 30.06.2022-08.07.2022:

Numer
Biznes Planu
Ocena punktowa
Bizes Planu
Ocena
33/04/2022 97 pozytywna
34/04/2022 93 pozytywna
37/04/2022 93 pozytywna
38/04/2022 90 pozytywna
45/04/2022 88 pozytywna
35/04/2022 86 pozytywna
39/04/2022 80,5 pozytywna
47/04/2022 72,5 pozytywna

 


28.07.2022

Wyniki oceny Biznes Planów osób, które uczestniczyły w szkoleniu "ABC Przedsiębiorczości - czyli jak założyć firmę" w Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Białymstoku w terminie 30.06.2022-11.07.2022:

Numer
Biznes Planu
Ocena punktowa
Bizes Planu
Ocena
32/04/2022 84,5 pozytywna
43/04/2022 83 pozytywna
41/04/2022 80,5 pozytywna
40/04/2022 79 pozytywna
42/04/2022 78 pozytywna
31/04/2022 74 pozytywna

 


31.05.2022

Wyniki oceny Biznes Planów osób, które uczestniczyły w szkoleniu "ABC Przedsiębiorczości - czyli jak założyć firmę" w Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Białymstoku w terminie 05.05.2022 - 12.05.2022:

  GRUPA VI  
     
Numer
Biznes Planu
Ocena punktowa
Bizes Planu
Ocena
22/04/2022 79 pozytywna
15/04/2022 87,5 pozytywna
23/04/2022 79 pozytywna
25/04/2022 76,5 pozytywna
26/04/2022 95,5 pozytywna
27/04/2022 44,5 negatywna
28/04/2022 71 pozytywna
29/04/2022 73 pozytywna
30/04/2022 94 pozytywna

 


20.05.2022

Wyniki oceny Biznes Planów osób, które uczestniczyły w szkoleniu "ABC Przedsiębiorczości - czyli jak założyć firmę" w Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Białymstoku w terminie 21.04.2022 - 28.04.2022:

  GRUPA V  
Numer
Biznes Planu
Ocena punktowa
Bizes Planu
Ocena
9/Sokółka/Dotacje21 60 negatywna
11/Sokółka/Doracje21 71 pozytywna
12/Sokółka/Doracje21 74 pozytywna
13/Sokółka/Doracje21 75 pozytywna
14/Sokółka/Doracje21 82 pozytywna

 


25.03.2022

Wyniki oceny Biznes Planów osób, które uczestniczyły w szkoleniu "ABC Przedsiębiorczości - czyli jak założyć firmę" w Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Białymstoku w terminie 25.02.2022 - 07.03.2022:

GRUPA IV
Numer
Biznes Planu
Ocena punktowa
Bizes Planu
Ocena
13/04/2022 74,5 pozytywna
14/04/2022 45 negatywna
16/04/2022 92 pozytywna
17/04/2022 78 pozytywna
18/04/2022 73 pozytywna
19/04/2022 45 negatywna
20/04/2022 80 pozytywna

 


20.03.2022

Wyniki oceny Biznes Planów osób, które uczestniczyły w szkoleniu "ABC Przedsiębiorczości - czyli jak założyć firmę" w Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Białymstoku w terminie 14.03.2022 - 21.03.2022:

  GRUPA III  
     
Numer
Biznes Planu
Ocena punktowa
Bizes Planu
Ocena
8/04/2022 89,00 pozytywna
4/04/2022 87,00 pozytywna
7/04/2022 86,00 pozytywna
10/04/2022 85,00 pozytywna
12/04/2022 83,00 pozytywna
3/04/2022 82,00 pozytywna
9/04/2022 82,00 pozytywna
11/04/2022 81,00 pozytywna
2/04/2022 79,00 pozytywna

 

 


21.02.2022

Wyniki oceny Biznes Planów osób, które uczestniczyły w szkoleniu "ABC Przedsiębiorczości - czyli jak założyć firmę" w Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Sokółce w terminie 14.01.2022 - 24.01.2022:

                                                             GRUPA II

Numer
Biznes Planu
Ocena punktowa
Bizes Planu
Ocena
2/Sokółka/Dotacje21 94 pozytywna
4/Sokółka/Dotacje21 90,50 pozytywna
3/Sokółka/Dotacje21 82 pozytywna
7/Sokółka/Dotacje21 81 pozytywna
5/Sokółka/Dotacje21 75 pozytywna
1/Sokółka/Dotacje21 73 pozytywna

 


08.02.2022

Wyniki oceny Biznes Planów osób, które uczestniczyły w szkoleniu "ABC Przedsiębiorczości - czyli jak założyć firmę" w Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Białymstoku w terminie 13.12.2021 - 18.01.2022:

  GRUPA I  
     
Numer
Biznes Planu
Ocena punktowa
Bizes Planu
Ocena
1/04/2021 78 pozytywna
10/04/2021 84 pozytywna
12/04/2021 80 pozytywna
2/04/2021 80 pozytywna
3/04/2021 77 pozytywna
4/04/2021 87 pozytywna
5/04/2021 37 negatywna
6/04/2021 79 pozytywna
7/04/2021 88 pozytywna
8/04/2021 73 pozytywna
9/04/2021 46 negatywna

 

w dniu 09.02.2022 wysłane zostaną pisma informujące o wynikach oceny wraz z uzasadnieniem.

 


 

24.01.2022

Informuję, że termin składania biznesplanów dla grupy uczestniczącej w szkoleniu "ABC przedsiębiorczości - czyli jak założyć firmę" w terminie 14.01.2022 - 24.01.2022 (realizowane przez OKZ Sokółka) upływa w dniu 07.02.2022 r.

Biznesplany wraz z załącznikami można składać osobiście w Biurze Projektu: ul. Pogodna 63/1, 15-365 Białystok lub w formie elektronicznej na adres p.januszewski@zdz.bialystok.pl.

 


 

19.01.2022

Informuję, że termin składania biznesplanów dla grupy uczestniczącej w szkoleniu "ABC przedsiębiorczości - czyli jak założyć firmę" w terminie 13.12.2021 - 18.01.2022 upływa w dniu 25.01.2022 r.

Biznesplany wraz z załącznikami można składać osobiście w Biurze Projektu: ul. Pogodna 63/1, 15-365 Białystok lub w formie elektronicznej na adres p.januszewski@zdz.bialystok.pl.

 


17.01.2022

W dziale "do pobrania" zamieszczono aktualny wór biznesplanu wraz z załącznikami oraz zaktualizowany regulamin udzielania wsparcia finansowego

 


17.01.2022

Poniżej przedstawiam numery formularzy rekrutacyjnych, po ocenie formalnej i merytorycznej.

Numer formularza Data wpływu formularza Liczba punktów
Ocena merytoryczna
(max. 50 pkt.)
Rozmowa z doradcą
(max. 30 pkt.)
Łącznie
(max. 84 pkt.)
4/Sokółka/Dotacje21 02.12.2021 39 27 67
5/Sokółka/Dotacje21 09.12.2021 30 28 60
6/Sokółka/Dotacje21 09.12.2021 29 28 59
7/Sokółka/Dotacje21 28.12.2021 29 29 60
8/Sokółka/Dotacje21 10.01.2022 ocena negatywna

 


29.11.2021

Poniżej przedstawiam numer formularza rekrutacyjnego, który pozytywnie przeszedł etap oceny formalnej i merytorycznej.

  Liczba punktów
Numer formularza Ocena formalna Ocena merytoryczna Łącznie
1/Sokółka/Dotacje21 3 29 32

 

Informuję, że w przyszłym tygodniu zaplanowano spotkania z doradcą oceniającym Państwa predyspozycje do prowadzenia działalności gospodarczych.Celem umówienia dogodnego dla Państwa terminu i godziny spotkania, skontaktuje się z Państwem pracownik naszego Ośrodka.


19.11.2021

Poniżej przedstawiam listę osób, które pozytywnie przeszły etap oceny formalnej i merytorycznej formularzy rekrutacyjnych.

  Liczba punktów
Numer formularza Ocena formalna Ocena merytoryczna Łącznie
1/04/2021 2 35 37
2/04/2021 1 37 38
3/04/2021 1 38 39
4/04/2021 1 31 32
5/04/2021 0 35 35
6/04/2021 0 31 31
7/04/2021 0 41 41
8/04/2021 0 26 26
9/04/2021 1 29 30
10/04/2021 1 29 30
11/04/2021 1 32 33
12/04/2021 0 32 32
2/Sokółka/Dotacje21 2 29 31
3/Sokółka/Dotacje21 2 25 27

 

Informuję, że w przyszłym tygodniu zaplanowano spotkania z doradcą oceniającym Państwa predyspozycje do prowadzenia działalności gospodarczych.Celem umówienia dogodnego dla Państwa terminu i godziny spotkania, skontaktuje się z Państwem pracownik naszego Ośrodka.


Uprzejmie informujemy, że dnia 02.11.2021 zakończony zostanie etap rekrutacji. Dokumenty złożone do końca tego dnia zostaną przekazane do oceny formalnej i merytorycznej.


Informujemy, że w dalszym ciągu można składać Formularze zgłoszeniowe ponieważ limit miejsc w projekcie nie został wyczerpany.

Zapraszamy do udziału w projekcie !!!

Rekrutacja

Projekt skierowany jest do 73 osób biernych zawodowo (39 kobiet i 34 mężczyzn), spełniających wszystkie poniższe kryteria:

 • zamierzają rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terenie woj. podlaskiego,
 • są osobami w wieku 18-29 lat,
 • są osobami, które utraciły zatrudnienie w wyniku pandemii po 01.03.2020 (zatrudnienie w oparciu o umowy o pracę i cywilno-prawne),
 • zamieszkują lub uczą się na terenie powiatów objętych projektem tj.: białostocki, m. Białystok, sokólski,

w tym:

 • minimum 20% stanowią osoby pochodzące z miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze tj.: Sokółka (13 kobiet, 10 mężczyzn).

Uczestnikami projektu nie mogą być osoby należące do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w poddziałaniu 1.3.1 POWER, tj.:

1. Osoby młode, w tym niepełnosprawne, w wieku 15- 29 lat bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu - tzw. młodzież NEET z następujących grup docelowych:

 • osoby, które opuściły pieczę zastępczą (do 2 lat po opuszczeniu instytucję pieczy),
 • osoby, które opuściły młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii (do 2 lat po opuszczeniu),
 • osoby, które opuściły specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze i specjalne ośrodki wychowawcze (do roku po opuszczeniu),
 • osoby, które zakończyły naukę w szkole specjalnej (do 2 lat po zakończeniu nauki w szkole specjalnej),
 • matki przebywające w domach samotnej matki, osoby, które opuściły zakład karny lub areszt śledczy (do 2 lat po opuszczeniu),
 • osoby, które opuściły zakład poprawczy lub schronisko dla nieletnich (do 2 lat po opuszczeniu),
 • osoby, które opuściły zakłady pracy chronionej (do 2 lat po zakończeniu zatrudnienia w zakładzie)

2. Imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia), reemigranci, osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, tzw. ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych – wywodzący się z powyższych grup docelowych.

UWAGA: Wsparcie nie jest udzielane osobom, które posiadały wpis do rejestru CEIDG, były zarejestrowane w KRS lub prowadziły działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

Wsparcie nie jest udzielane osobom, które otrzymują jednocześnie wsparcia z innego projektu z zakresu aktywizacji zawodowej dofinansowanego ze środków EFS.

Osoby bierne zawodowo - To osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne). Za biernych zawodowo uznaje się m.in. studentów studiów stacjonarnych. Osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), uznawane są za bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo). Osoby prowadzące działalność na własny rachunek (w tym bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność członek rodziny) nie są uznawane za bierne zawodowo. Dokumentem potwierdzającym kwalifikowalność uczestnika do projektu jest zaświadczenie z ZUS lub PUE ZUS wystawione nie wcześniej niż miesiąc przed rozpoczęciem udziału w projekcie.

Rekrutacja będzie prowadzona do wyczerpania miejsc w projekcie.

UWAGA: Osoby zainteresowane udziałem w projekcie składają formularze zgłoszeniowe wraz z wymaganymi załącznikami osobiście (po uprzednim telefonicznym umówieniu daty i godziny), za pośrednictwem kuriera/poczty, mailem:

w jednym z Punktów Rekrutacyjno - Konsultacyjnych Beneficjenta

poniedziałek - piątek: 8.00 - 15.00

 • Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Białymstoku, ul. Sienkiewicza 77, 15-003 Białystok, (85) 675-25-17, bialystok@zdz.bialystok.pl
 • Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Sokółce, ul. Grodzieńska 76, 16-100 Sokółka, (85) 711-22-57, sokolka@zdz.bialystok.pl

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie oraz wzory dokumentów rekrutacyjnych dostępne będą wkrótce w zakładce Do pobrania.

Do pobrania

Regulamin:

Dokumenty rekrutacyjne:

WAŻNE: Kluczowy wpływ na zakwalifikowanie Państwa do projektu będzie miało to w jak szczegółowy i wyczerpujący sposób przedstawione zostaną w Formularzu rekrutacyjnym pomysł i koncepcja działalności gospodarczej, którą zamierzają Państwo założyć w ramach projektu.

Proszę o przedstawienie pomysłu na biznes w sposób jak najbardziej szczegółowy i wyczerpujący.

 

Dokumenty składane wraz z Biznesplanem oraz związane z jego oceną (dotyczy osób, które pozytywnie ukończyły szkolenie „ABC przedsiębiorczości - czyli jak założyć firmę”):

Wzór Umowy o Udzielenie Wsparcia Finansowego wraz z załącznikami:

Załączniki do powyższej Umowy:

Wzór Umowy o Udzielenie Wsparcia pomostowego wraz z załącznikami:

Rozliczenie wsparcia pomostowego - dokumenty:

Szczegółowe informacje na temat wnoszenia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o wspacie finansowe

Pytania i odpowiedzi

Odpowiedzi na formułowane przez Państwa pytania są zamieszczane na bieżąco.

Na podstawie jakich dokumentów powinno się dokumentować utratę pracy w wyniku pandemii po dniu 01.03.2020 r.? Czy oświadczenie uczestnika projektu jest wystarczającym dokumentem potwierdzającym kwalifikowalność w tym zakresie tj. oświadczenie uczestnika projektu dotyczące utraty zatrudnienia, rozwiązania dotychczasowego stosunku pracy bądź nieprzedłużenia stosunku pracy w wyniku stanu pandemii w kraju?

Spełnienie przez uczestnika warunków kwalifikowalności uprawniających do udziału w projekcie powinno być potwierdzone właściwym dokumentem, tj. oświadczeniem lub zaświadczeniem. We wszystkich sytuacjach, z uwagi na trudności w dokumentowaniu związku utraty zatrudnienia z sytuacją gospodarczą, wystarczające jest udowodnienie, że pracodawca daną umowę rozwiązał (niezależnie od powodu) lub nie przedłużył jej we wskazanym okresie. Zasadnym wydaje się tu zatem przedstawienie przez potencjalnego uczestnika dokumentu potwierdzającego powyższy fakt, tj. np. świadectwa pracy, zaświadczenia od pracodawcy itp.

Czy kwalifikują się do objęcia wsparciem w ramach niniejszego projektu osoby, które utraciły zatrudnienie na skutek pandemii zatrudnione wcześniej zarówno na podstawie umów o pracę jak i umów cywilno-prawnych?

Do grupy osób, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. w wyniku pandemii COVID-19 można zaliczyć wszystkie osoby młode pozostające bez pracy, które po 1 marca 2020 r. utraciły zatrudnienie/pracę z powodu rozwiązania czy nieprzedłużenia umowy (również poza terytorium Polski) z uwzględnieniem pozostałych kryteriów dotyczących grupy docelowej wynikających z Regulaminu. Do tej kategorii osób można zaliczyć zarówno osoby, które były zatrudnione na podstawie umowy o pracę, jak i osoby zatrudnione na podstawie umów cywilno-prawnych.

 

RODO

Informacja dla kandydata w związku z przetwarzaniem danych osobowych

na potrzeby działalności statutowej

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – RODO - informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku (kod 15-365) ul. Pogodna 63/1, daneosobowe@zdz.bialystok.pl

2) dane osobowe przetwarzane będą:

a. w celu umożliwienia Pani/Panu udziału w procesie rekrutacji do projektu „Przedsiębiorca z POWER-em” nr POWR.01.02.01-20-0007/20 na podstawie umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

b. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora takich jak dochodzenie roszczeń i obrona praw administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

3) dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat +1 od końca realizacji projektu jednak nie krócej niż do czasu akceptacji sprawozdania końcowego z realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 przez Komisję Europejską

4) administrator nie przetwarza podanych danych osobowych w sposób opierający się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu

5) administrator nie przekazuje Pani/Pana danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego

6) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

7) każdy uczestnik projektu posiada prawo do dostępu do danych osobowych, otrzymywania ich kopii oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa ich sprostowania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

8) uczestnik projektu ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

9) podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do realizacji celów do jakich zostały zebrane, brak podania danych osobowych uniemożliwi Pani/Panu udział w projekcie