Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Projekty

Wybierz podkategorie:

Program aktywizacji osób po 30 roku życia

O projekcie

loga4x

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa – Regionalny rynek pracy  Działanie 10.2 – Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia

 

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku w okresie 01.01.2019 – 30.06.2020
realizuje projekty skierowane do osób po 30 roku zycia w tym biernych zawodowo, niepracujących lub bezrobotnych oraz osób pracujących.

 

 

Szczegółowe informacje na stronach poszczególnych projektów: 

- osoby zamieszkujące powiaty ełcki, gołdapski, olecki: Stawiam na aktywność - kompleksowy program aktywizacji osób po 30 roku życia

- osoby zamieszkujące powiaty giżycki, piski, węgorzewski: "Nowe kwalifikacje - Nowe perspektywy - kompleksowy program aktywizacji osób po 30 roku życia

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.