Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Projekty

Rozwój z POWERem - kompleksowy program aktywizacji osób młodych do 30 roku życia

O projekcie

loga x3

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku w okresie 01.01.2019 – 30.09.2020
realizuje projekt:

„Rozwój z POWERem - kompleksowy program aktywizacji osób młodych do 30 roku życia”

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Oś priorytetowa I – Osoby młode na rynku pracy

Działanie 1.2 – Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe

Poddziałanie 1.2.1 – Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Celem głównym projektu jest: zniwelowanie barier skutecznej integracji z rynkiem pracy prowadzące do otrzymania zatrudnienia bądź poprawy warunków zatrudnienia przez 52 osoby bierne zawodowo lub bezrobotne niezarejestrowane w PUP z grupy NEET oraz 28 osób pracujących w wieku 15-29 lat do IX2020 z powiatu bielskiego, hajnowskiego, siemiatyckiego, wysokomazowieckiego poprzez realizację kompleksowego, zindywidualizowanego wsparcia w postaci określenia ścieżki rozwoju zawodowego, nabyciu nowych kwalifikacji oraz zdobyciu doświadczenia zawodowego.

Projekt skierowany jest do osób zamieszkujących/pracujących na terenie powiatu bielskiego, hajnowskiego, siemiatyckiego, wysokomazowieckiego w wieku 15-29 lat, należących do jednej z następujących grup:

1) osoby bierne zawodowo lub bezrobotne niezarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET

2) osoby pracujące (tzw. ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowy krótkoterminowe oraz w ramach umów cywilnoprawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia).

Grupę docelową w projekcie stanowić będą:

1) osoby bierne zawodowo lub bezrobotne niezarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy należące do grupy NEET (min. 60% grupy docelowej) przy czym w grupie tej co najmniej 70% stanowiły będą osoby bierne zawodowo

2) osoby o niskich kwalifikacjach tj. osoby posiadające wykształcenie co najwyżej średnie (min. 30% grupy docelowej).

3) osoby pochodzące z miast średnich w tym miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze tj. Hajnówka, Bielsk Podlaski (min. 20% grupy docelowej).

W ramach projektu realizowana jest indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z grupy docelowej, poprzez organizację takich form wsparcia, jak:

I. Wsparcie osób pracujących (28 osób)

 • doradztwo indywidualne (4 godz./osobę) – mające na celu zidentyfikowanie potrzeb szkoleniowych i określenie IPD,
 • poradnictwo zawodowe – zajęcia indywidualne(4 godz./osobę) – mające na celu planowanie rozwoju kariery zawodowej,
 • pośrednictwo pracy (śr. 3h/osobę),
 • szkolenia zawodowe (śr. 50-100 godzin / osobę)

II. Wsparcie osób pozostających bez pracy (52 osoby)

 • doradztwo indywidualne (4 godz./osobę) – mające na celu zidentyfikowanie potrzeb szkoleniowych i określenie IPD,
 • poradnictwo zawodowe – zajęcia indywidualne (4 godz./osobę) – mające na celu planowanie rozwoju kariery zawodowej,
 • szkolenia zawodowe (46 osób) (śr. 50-100 godzin / osobę),
 • 3- miesięczne staże u lokalnych przedsiębiorców

 oraz wsparcie towarzyszące:

 • Stypendia stażowe – 1 017,40 zł netto miesięcznie
 • Stypendium szkoleniowe – 8,69 zł brutto za każdą godzinę faktycznego uczestnictwa w szkoleniu zawodowym
 • Zwrot kosztów dojazdu
 • Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną

Dzięki realizacji projektu zostaną osiągnięte następujące rezultaty:

 • 80 osób nabędzie /podniesie umiejętności poruszania się po rynku pracy
 • 74 osób nabędzie kwalifikacje/kompetencje zawodowe
 • 26 osób znajdzie zatrudnienie po zakończeniu udziału w projekcie
 • 46 osób nabędzie doświadczenie zawodowe

Całkowita wartość projektu wynosi 918 050,00 zł w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego – 773 732,54 zł.

Harmonogram realizacji projektu

1) Promocja i rekrutacja uczestników do projektu (styczeń – sierpień 2020)

2) Realizacja poradnictwa zawodowego (luty 2019 – wrzesień 2020)

3) Realizacja pośrednictwa pracy (luty 2019 – wrzesień 2020)

4) Realizacja szkoleń zawodowych (luty 2019 – wrzesień 2020)

5) Realizacja staży zawodowych (marzec 2019 – wrzesień 2020)

Rekrutacja

Zapraszamy do projektu osoby, które:

1) w chwili przystąpienia do projektu nie mają skończonych 30 lat,
2) zamieszkują na terenie powiatów objętych projektem tj.: powiatu bielskiego, hajnowskiego, siemiatyckiego lub wysokomazowieckiego,
3) należą do jednej z następujących grup:

a) osoby bierne zawodowo lub bezrobotne niezarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy, które nie uczestniczą w kształceniu (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym) i szkoleniu (tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy) – tzw. młodzież NEET

b) osoby pracujące spełniające co najmniej 1 z poniższych warunków:

 • osoba pracująca, której zarobki w ujęciu miesięcznym nie przekraczają  minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto (2600zł[1])  w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu
 • osoba pracująca zamieszkująca w gospodarstwie domowym, w którym dochody (z wyłączeniem transferów socjalnych)[2] na osobę nie przekraczają kwoty 528 zł brutto w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu
 • osoba zatrudniona na umowie/ umowach krótkoterminowych[3], której zarobki w ujęciu miesięcznym nie przekraczają minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto (2600zł[1])  w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu
 • osoba pracująca w ramach umowy/ umów cywilno – prawnych, której zarobki w ujęciu miesięcznym nie przekraczają minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto (2600zł[1])  w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu
[1] Kwota podana w odniesieniu do minimalnego wynagrodzenia za pracę w roku 2020r.
[2] W ramach świadczeń społecznych można wyodrębnić następujące grupy: świadczenia dotyczące rodziny, dodatki mieszkaniowe, świadczenia dla bezrobotnych, świadczenia związane z wiekiem, renty rodzinne, świadczenia chorobowe, świadczenia dla osób z niepełnosprawnościami, stypendia, świadczenia dotyczące wykluczenia społecznego. 
[3] Stosunek pracy lub inna forma zatrudnienia, zawarty na czas określony, który upływa w okresie realizacji projektu (01.01.2019 – 30.06.2020) lub trwa nie dłużej niż 6 miesięcy.

Z udziału w projekcie wyłączone są:

1) młodzież z pieczy zastępczej opuszczająca pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy) ze szczególnym uwzględnieniem:

 • wychowanków pieczy zastępczej powyżej 15 roku życia, którzy po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej powrócili do rodzin naturalnych,
 • wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy założyli własne gospodarstwo domowe,
 • wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy usamodzielniają się i mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia po zakończeniu pobytu  w instytucjach pieczy zastępczej.

2) matki opuszczające pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy)

3) absolwenci młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (do roku po opuszczeniu)

4) absolwenci specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodków wychowawczych (do roku po opuszczeniu)

5) matki przebywające w domach samotnej matki,

6) osoby młode opuszczające zakłady karne lub areszty śledcze (do roku po opuszczeniu).

Rekrutacja odbywa się w terminie: 01.01.2019- 31.08.2020 r. lub do wyczerpania wolnych miejsc. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie szczegółowe informacje mogą uzyskać w Punktach Rekrutacyjnych znajdujących się w Ośrodkach Kształcenia Zawodowego ZDZ w:

 • Bielsk Podlaski, ul. Kryniczna 22, tel./fax. 85 730-24-49,
 • Hajnówka, ul. Armii Krajowej 52, tel./fax. 85 682-24-85,
 • Siemiatycze, ul. Pałacowa 24, tel./fax. 85 655-21-43,
 • Białystok, ul. Sienkiewicza 77, tel./fax. 85 675-25-17 (powiat wysokomazowiecki).

Do projektu można zgłaszać się osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem poczty tradycyjnej oraz elektronicznej.

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie oraz wzory dokumentów rekrutacyjnych są dostępne w zakładce Do pobrania.