Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Wybierz podkategorie:

Projekty

Erasmus + (edycja 2022)

PL_Współfinansowane_przez_Unię_Europejską_POS.jpg

 

Aktualności

Zapraszamy uczniów szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego z klas II-IV kształcących się w kierunkach:
- fryzjer,
- technik usług fryzjerskich,
- technik grafiki i poligrafii cyfrowej,
- technik transportu kolejowego.

Rekrutacja trwa do 7 października 2022r.

Szczegółowe informacje w sekretariatach szkół w Białymstoku, Ełku, Giżycku i Suwałkach.

 

O projekcie

 

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku w okresie 01.06.2022r. do 31.08.2023r.
realizuje projekt nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000063050:

finansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Erasmus+ Akcja 1. Mobilność Edukacyjna, 

który jest elementem realizacji Europejskiej Strategii Umiędzynarodowienia Szkół Zawodowych ZDZ w Białymstoku na lata 2020-2025

 

 

Projekt przyczyni się m.in. do:

 • przygotowania uczniów na krajowy i zagraniczny rynek pracy oraz rozwój kadry dydaktycznej zgodnie z założeniami europejskiej polityki edukacyjnej
 • rozwoju uczniów szkół ZDZ poprzez wzbogacenie kształcenia o zagraniczny staż zawodowy, prowadzący do zwiększenia szans zatrudnienia i wzrost umiejętności zawodowych uczniów
 • rozwoju nauczycieli szkół ZDZ

Grupa docelowa:

Projekt obejmuje wsparciem 30 uczniów kształcących się w zawodach: fryzjer, technik usług fryzjerskich, technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik transportu kolejowego w Technikach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku, funkcjonujących w Białymstoku, Ełku, Suwałkach i Giżycku oraz Szkole Branżowej I stopnia ZDZ oraz 4 nauczycieli zawodu. W projekcie mogą wziąć udział uczniowie klas II, III i IV w roku szkolnym 2020/2021.

Oferowane wsparcie:

 • Przygotowanie językowo - kulturowe do stażu zagranicznego (nauka języka angielskiego/hiszpańskiego, kultury i zwyczajów, 60 - godzinny kurs językowy przed wyjazdem, zakończony zaświadczeniem). Okres realizacji październik - listopad 2022
 • 2-tygodniowy staż w terminie (22.01.2023 – 04.02.2023r.) – praktyki zawodowe w Walencji (Hiszpania): w salonach i akademiach fryzjerskich i innych miejscach związanych z branżą fryzjersko – kosmetyczną, drukarniach i firmach zajmujących się grafiką komputerową, przedsiębiorstwach transportu kolejowego  
  Uczestnicy stażu czerpać będą wiedzę i umiejętności zawodowe oraz ćwiczyć umiejętności komunikacyjne, a także poznawać kulturę i obyczaje Hiszpanii i mieszkańców w trakcie uczestnictwa w wycieczkach. Otrzymają potwierdzenie odbytego przygotowania językowo- kulturowego, ocenę stażu oraz dokument Europass Mobilność, punkty ECVET potwierdzające nabyte kwalifikacje i umiejętności, zdobyte doświadczenie.
 • 4 nauczycieli przedmiotów zawodowych weźmie udział w 1-tygodniowych szkoleniach Job shadowing w szkołach, akademiach w Walencji.

 

Europejskie doświadczenie kluczem do Rozwoju

O projekcie

projekt erasmus Europejskie doświadczenie kluczem do rozwoju

W okresie 01.06.2020r – 31.05.2022r. ZDZ w Białymstoku realizuje projekt „Europejskie doświadczenie kluczem do rozwoju” nr 2020-1-PL01-KA116-081193 finansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Erasmus+ Akcja 1. Mobilność Edukacyjna, który jest elementem realizacji Europejskiej Strategii Umiędzynarodowienia Szkół Zawodowych ZDZ w Białymstoku na lata 2020-2025.

Projekt przyczyni się m.in. do:

 • przygotowania uczniów na krajowy i zagraniczny rynek pracy oraz rozwój kadry dydaktycznej zgodnie z założeniami europejskiej polityki edukacyjnej
 • rozwoju uczniów szkół ZDZ poprzez wzbogacenie kształcenia o zagraniczny staż zawodowy, prowadzący do zwiększenia szans zatrudnienia i wzrost umiejętności zawodowych uczniów
 • rozwoju nauczycieli szkół ZDZ

Grupa docelowa:

Projekt obejmuje wsparciem 60 uczniów kształcących się w zawodach: fryzjer, technik usług fryzjerskich, technik grafiki i poligrafii cyfrowej w Technikach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku, funkcjonujących w Białymstoku, Ełku, Suwałkach i Giżycku oraz Szkole Branżowej I stopnia ZDZ oraz 7 nauczycieli zawodu. W projekcie mogą wziąć udział uczniowie klas II, III i IV w roku szkolnym 2020/2021.

Oferowane wsparcie:

 • Przygotowanie językowo - kulturowe do stażu zagranicznego (nauka języka angielskiego/hiszpańskiego, kultury i zwyczajów, 60 - godzinny kurs językowy przed wyjazdem, zakończony zaświadczeniem). Okres realizacji wrzesień 2021 (I grupa, II grupa, ) oraz listopad – grudzień 2021 (III, IV grupa).
 • 2-tygodniowy staż – praktyki zawodowe w Rimini (Włochy): w salonach i akademiach fryzjerskich i innych miejscach związanych z branżą fryzjersko – kosmetyczną, drukarniach i firmach zajmujących się grafiką komputerową w terminie 16.10.2021 –30.10.2021r I grupa. Uczestnicy stażu czerpać będą wiedzę i umiejętności zawodowe oraz ćwiczyć umiejętności komunikacyjne, a także poznawać kulturę i obyczaje Włoch i mieszkańców w trakcie uczestnictwa w wycieczkach. Otrzymają potwierdzenie odbytego przygotowania językowo- kulturowego, ocenę stażu oraz dokument Europass Mobilność, punkty ECVET potwierdzające nabyte kwalifikacje i umiejętności, zdobyte doświadczenie.
 • 2-tygodniowy staż – praktyki zawodowe w Lizbonie (Portugalii): w salonach i akademiach fryzjerskich i innych miejscach związanych z branżą fryzjersko – kosmetyczną, drukarniach i firmach zajmujących się grafiką komputerową w terminie 17.10.2021 –30.10.2021r II grupa oraz 23.01.2021 – 05.02.20121r. – III grupa. Uczestnicy stażu czerpać będą wiedzę i umiejętności zawodowe oraz ćwiczyć umiejętności komunikacyjne, a także poznawać kulturę i obyczaje Portugalii i mieszkańców w trakcie uczestnictwa w wycieczkach. Otrzymają potwierdzenie odbytego przygotowania językowo- kulturowego, ocenę stażu oraz dokument Europass Mobilność, punkty ECVET potwierdzające nabyte kwalifikacje i umiejętności, zdobyte doświadczenie.
 • 2-tygodniowy staż – praktyki zawodowe w Walencji (Hiszpania): w salonach i akademiach fryzjerskich i innych miejscach związanych z branżą fryzjersko – kosmetyczną, drukarniach i firmach zajmujących się grafiką komputerową w terminie 23.01.2021 – 05.02.2021r - IV grupa. Uczestnicy stażu czerpać będą wiedzę i umiejętności zawodowe oraz ćwiczyć umiejętności komunikacyjne, a także poznawać kulturę i obyczaje Hiszpanii i mieszkańców w trakcie uczestnictwa w wycieczkach. Otrzymają potwierdzenie odbytego przygotowania językowo- kulturowego, ocenę stażu oraz dokument Europass Mobilność, punkty ECVET potwierdzające nabyte kwalifikacje i umiejętności, zdobyte doświadczenie.
 • 7 nauczycieli przedmiotów zawodowych weźmie udział w 1-tygodniowych szkoleniach job shadowing w szkołach, akademiach w Lizbonie i Walencji.

Aktualności

ZMIANA REGULAMINU REKRUTACJI

Informuję iż z dniem 24.08.02021 wprowadzono nowe zapisy w Regulaminie rekrutacji dotyczące szczepień, testów na COVID.

Zakres zmian, które zostały wprowadzone do  treści regulaminu:

- w &6 dodano pkt. 2

- w &6 dodano pkt. 3

Aktualny Regulamin rekrutacji dostępny w zakładce Do pobrania.

 

RODO

Informacja dla kandydata w związku z przetwarzaniem danych osobowych na potrzeby rekrutacji do projektu

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – RODO - informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku (kod 15-365) ul. Pogodna 63/1, daneosobowe@zdz.bialystok.pl

2) dane osobowe przetwarzane będą:

 1. w celu umożliwienia Pani/Panu udziału w procesie rekrutacji do „Europejskie doświadczenie kluczem do rozwoju” nr 2020-1-PL01-KA116-081193 na podstawie umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 2. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora takich jak dochodzenie roszczeń i obrona praw administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

3) dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat +1 od zakończenia realizacji projektu

4) administrator nie przetwarza podanych danych osobowych w sposób opierający się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu

5) administrator nie przekazuje Pani/Pana danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego

6) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

7) każdy uczestnik projektu posiada prawo do dostępu do danych osobowych, otrzymywania ich kopii oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa ich sprostowania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

8) uczestnik projektu ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

9) podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do realizacji celów do jakich zostały zebrane, brak podania danych osobowych uniemożliwi Pani/Panu udział w rekrutacji do projektu

 

Rezultaty

 • 58 uczniów z klas II – IV Techników Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku, funkcjonujących w Białymstoku, Ełku, Suwałkach i Giżycku oraz Szkoły Branżowej Ist. ZDZ w Białymstoku kształcących się w zawodach: fryzjer, technik usług fryzjerskich, technik grafiki i poligrafii cyfrowej odbyło 2- tygodniowe praktyki zawodowe w firmach w Rimini (Włochy), Lizbonie (Portugalia), Walencji (Hiszpania). Praktyki zawodowe odbywały się w prestiżowych salonach fryzjerskich, firmach z branży reklamowej, poligraficznej oraz drukarniach cyfrowych, gdzie uczniowie mieli możliwość w praktyce sprawdzić swoją wiedzę teoretyczną i jednocześnie zdobyć nowe doświadczenia, które w przyszłości wykorzystają w pracy zawodowej. Zdobyta podczas realizacji stażu wiedza i doświadczenie będą motywować uczniów do podnoszenia swoich kwalifikacji, inwestowania we własny rozwój, pozwolą kształtować postawy ułatwiające dostosowanie się do zmian na europejskim rynku pracy. Na potwierdzenie zdobytych umiejętności uczniowie otrzymali certyfikat od Partnera oraz został im wydany certyfikat Europass Mobilność, honorowany przez pracodawców w całej Unii Europejskiej.
 • 6 nauczycieli praktycznej nauki fryzjerstwa uczestniczyło w Job - shadowing w instytucjach związanych z kształceniem w zawodzie fryzjer.
 • przed wyjazdem na staż uczniowie oraz nauczyciele uczestniczyli w 60-godzinnym kursach językowym m.in.  w kursie języka angielskiego zawodowego, kursie z języka hiszpańskiego czy portugalskiego
 • Poza godzinami stażu i w weekendy uczniowie oraz nauczyciele poznawali kulturę i obyczaje Portugalii/Hiszpanii/Włoch w trakcie uczestnictwa w wycieczkach. Zwiedzili m.in. Lizbonę, Sintrę, Walencję, Benidorm, Altea, Cabo de Sant Antoni, Xñabia-Déniaej, Rimini, San Marino

Zapraszamy do obejrzenia relacji foto.

 

 

 

MŁODZI I AKTYWNI - kompleksowe wsparcie osób do 29 roku życia

Harmonogramy szkoleń:

 

Harmonogramy szkoleń zleconych:

 1. Prawo jazdy kat. C - pobierz
 2. Operator koparko-ładowarki kl. III - pobierz
 3. Operator koparko-ładowarki kl. III - pobierz
 4. Prawo jazdy kat. C+E - pobierz
 5. Sushi dla profesjonalnych kucharzy - pobierz
 6. Prawo jazdy kat. B - pobierz
 7. Kwalifikacja wstępna przyspieszona - pobierz
 8. Prawo jazdy kat. C,C+E wraz z kursem kwalifikacji wstępnej przyspieszonej - pobierz
 9. Kwalifikacja wstępna przyspieszona kat C - pobierz
 10. Prawo jazdy kat. B - pobierz
 11. Prawo jazdy kat. C - pobierz
 12. Szkolenie dla kandydata na prawo jazdy kat B - pobierz
 13. Szkolenie dla kandydata na prawo jazdy kat B - pobierz
 14. Prawo jazdy kat. C,C+E wraz z kursem kwalifikacji wstępnej przyspieszonej - pobierz
 15. Operator koparkoładowarki klasy III - pobierz
 16. Prawo jazdy kat. C - pobierz
 17. Podologia od podstaw (Ełk) - pobierz
 18. Podologia od podstaw (Pisz) - pobierz
 19. Operator koparko-ładowarki kl. III, wszystkie (Ełk) - pobierz
 20. Operator koparko-ładowarki kl III (Giżycko) - pobierz
 21. Kurs prawa jazdy kat. C (Giżycko) - pobierz
 22. Prawo jazdy kat C C+E (Olecko) - pobierz
 23. Prawo jazdy kat C+E (Węgorzewo) - pobierz

 

Pośrednictwo pracy:

 

Harmonogramy staży:

Przedsiębiorca z POWER-em

O projekcie

FE POWER poziom pl 1 rgb

 • Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku
 • w okresie 01.06.2021 – 30.09.2023
 • realizuje projekt:
 • "Przedsiębiorca z POWER-em"
 • współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 • Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020
 • Oś Priorytetowa – I Rynek pracy otwarty dla wszystkich
 • Działanie: 1.2
 • Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy
 • Poddziałanie: 1.2.1
 • Wsparcie Udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego młodych
 • Numer projektu:  POWR.01.02.01-20-0007/20

 

W ramach projektu zaplanowano następujące zadania:

1. Rekrutacja jest prowadzona w sposób ciągły do memntu zrekrutwania założonej w projekcie grupy docelowej (90 osób).

 • I etap - złożenie oraz ocena formularzy rekrutacyjnych (ok. 150)
 • II etap - indywidualne spotkanie z doradcą weryfikujące predyspozycje do prowadzenia działalności gospodarczej (2 godz./osobę)

2. Wsparcie szkoleniowe dla 90 os:

Grupowe szkolenia w zakresie podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej „ABC przedsiębiorczości - czyli jak założyć firmę” (9 grup * śr. 8 osób w grupie * 45 godzin)

Uwaga!!! W przypadku gdy do projektu zostaną zakwalifikowane osoby niepełnosprawne posiadające szczególne potrzeby dołożymy wszelkich starań aby ich udział w projekcie był pełnowartościowy.

3. Wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości:

 • dotacje na założenie działalności w wysokości 23 050,00 zł brutto dla 90 osób,
 • finansowe wsparcie pomostowe w wysokości 2 600,00 zł netto dla 90 osób przez okres pierwszych 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.

Celem projektu jest wzrost postaw i umiejętności przedsiębiorczych u 90 osób biernych zawodowo w wieku 18-29 lat, zamieszkujących lub uczących się w subregionie białostockim (powiaty: białostocki, m. Białystok, lub sokólski, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020, prowadzący do zwiększenia liczby przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku do końca czerwca 2023, prowadzący do zwiększenia liczby przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku, poprzez udzielenie wsparcia szkoleniowego oraz przekazanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie i prowadzenie własnej działalności gosp. dla 90 z nich.

Projekt skierowany jest do 90 osób biernych zawodowo (48 kobiet i 42 mężczyzn), spełniających wszystkie poniższe kryteria:

 • zamierzają rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terenie woj. podlaskiego,
 • są osobami w wieku 18-29 lat,
 • są osobami, które utraciły zatrudnienie w wyniku pandemii po 01.03.2020 (zatrudnienie w oparciu o umowy o pracę i cywilno-prawne),
 • zamieszkują lub uczą się na terenie powiatów objętych projektem tj.: białostocki, m. Białystok, sokólski,

w tym:

 • minimum 20% stanowią osoby pochodzące z miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze tj.: Sokółka (13 kobiet, 10 mężczyzn).

Uczestnikami projektu nie mogą być osoby należące do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w poddziałaniu 1.3.1 POWER, tj.:

1. Osoby młode, w tym niepełnosprawne, w wieku 15- 29 lat bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu - tzw. młodzież NEET z następujących grup docelowych:

 • osoby, które opuściły pieczę zastępczą (do 2 lat po opuszczeniu instytucję pieczy),
 • osoby, które opuściły młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii (do 2 lat po opuszczeniu),
 • osoby, które opuściły specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze i specjalne ośrodki wychowawcze (do roku po opuszczeniu),
 • osoby, które zakończyły naukę w szkole specjalnej (do 2 lat po zakończeniu nauki w szkole specjalnej),
 • matki przebywające w domach samotnej matki, osoby, które opuściły zakład karny lub areszt śledczy (do 2 lat po opuszczeniu),
 • osoby, które opuściły zakład poprawczy lub schronisko dla nieletnich (do 2 lat po opuszczeniu),
 • osoby, które opuściły zakłady pracy chronionej (do 2 lat po zakończeniu zatrudnienia w zakładzie)

2. Imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia), reemigranci, osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, tzw. ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych – wywodzący się z powyższych grup docelowych.

UWAGA: Wsparcie nie jest udzielane osobom, które posiadały wpis do rejestru CEIDG, były zarejestrowane w KRS lub prowadziły działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

Wsparcie nie jest udzielane osobom, które otrzymują jednocześnie wsparcia z innego projektu z zakresu aktywizacji zawodowej dofinansowanego ze środków EFS.

Osoby bierne zawodowo -  To osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne). Za biernych zawodowo uznaje się m.in. studentów studiów stacjonarnych. Osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), uznawane są za bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo). Osoby prowadzące działalność na własny rachunek (w tym bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność członek rodziny) nie są uznawane za bierne zawodowo. Dokumentem potwierdzającym kwalifikowalność uczestnika do projektu jest zaświadczenie z ZUS lub PUE ZUS wystawione nie wcześniej niż miesiąc przed rozpoczęciem udziału w projekcie.

Wartość projektu ogółem wynosi 3 500 798,95 zł w tym dofinasowanie z UE wynosi 3 466 831,50 zł.

 

Aktualności

30.11.2022

Wyniki oceny Biznes Planów osób, które uczestniczyły w szkoleniu "ABC Przedsiębiorczości - czyli jak założyć firmę" w Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Białymstoku w terminie 19.11.2022-26.11.2022 nr 152/22:

 

  GRUPA XII  
     
Numer
Biznes Planu
Ocena punktowa
Bizes Planu
Ocena
70/04/2022 93,5 pozytywna
71/04/2022 80 pozytywna
72/04/2022 79,5 pozytywna
73/04/2022 80 pozytywna
74/04/2022 78 pozytywna
75/04/2022 82,5 pozytywna
76/04/2022 92 pozytywna
77/04/2022 90,5 pozytywna
78/04/2022 75 pozytywna
brak środków
79/04/2022 74,5 pozytywna
brak środków

 

 


 

Wyniki oceny Biznes Planów osób, które uczestniczyły w szkoleniu "ABC Przedsiębiorczości - czyli jak założyć firmę" w Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Białymstoku w terminie 26.09.2022-30.09.2022:

  GRUPA XI  
     
Numer
Biznes Planu
Ocena punktowa
Bizes Planu
Ocena
67/04/2022 89 pozytywna
68/04/2022 80 pozytywna
69/04/2022 81,5 pozytywna
15/Sokółka/Dotacje21 74 pozytywna
16/Sokółka/Dotacje21 81 pozytywna
17/Sokółka/Dotacje21 81 pozytywna
18/Sokółka/Dotacje21 85 pozytywna
19/Sokółka/Dotacje21 70 pozytywna
20/Sokółka/Dotacje21 82,5 pozytywna
21/Sokółka/Dotacje21 72,5 pozytywna
22/Sokółka/Dotacje21 40 negatywna
23/Sokółka/Dotacje21 70 pozytywna
24/Sokółka/Dotacje21 39,5 negatywna
26/Sokółka/Dotacje21 44,5 negatywna
27/Sokółka/Dotacje21 79,5 pozytywna

 

 


29.09.2022

Wyniki oceny Biznes Planów osób, które uczestniczyły w szkoleniu "ABC Przedsiębiorczości - czyli jak założyć firmę" w Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Białymstoku w terminie 08.09.2022-14.09.2022:

  GRUPA X  
     
Numer
Biznes Planu
Ocena punktowa
Bizes Planu
Ocena
57/04/2022 45 negatywna
58/04/2022 87 pozytywna
59/04/2022 80 pozytywna
60/04/2022 82 pozytywna
61/04/2022 87,5 pozytywna
62/04/2022 54 negatywna
63/04/2022 81 pozytywna
64/04/2022 82,5 pozytywna
65/04/2022 76,5 pozytywna
66/04/2022 74,5 pozytywna
10/Sokółka/Doracje21 82 pozytywna
44/04/2022 35 negatywna

 


 

07.08.2022

Wyniki oceny Biznes Planów osób, które uczestniczyły w szkoleniu "ABC Przedsiębiorczości - czyli jak założyć firmę" w Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Białymstoku w terminie 17.08.2022-23.08.2022:

Numer
Biznes Planu
Ocena punktowa
Bizes Planu
Ocena
48/04/2022 96,5 pozytywna
49/04/2022 95,5 pozytywna
52/04/2022 94 pozytywna
46/04/2022 83 pozytywna
54/04/2022 72,5 pozytywna
53/04/2022 72,5 pozytywna
50/04/2022 71 pozytywna

 


 

 

28.07.2022

Wyniki oceny Biznes Planów osób, które uczestniczyły w szkoleniu "ABC Przedsiębiorczości - czyli jak założyć firmę" w Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Białymstoku w terminie 30.06.2022-08.07.2022:

Numer
Biznes Planu
Ocena punktowa
Bizes Planu
Ocena
33/04/2022 97 pozytywna
34/04/2022 93 pozytywna
37/04/2022 93 pozytywna
38/04/2022 90 pozytywna
45/04/2022 88 pozytywna
35/04/2022 86 pozytywna
39/04/2022 80,5 pozytywna
47/04/2022 72,5 pozytywna

 


28.07.2022

Wyniki oceny Biznes Planów osób, które uczestniczyły w szkoleniu "ABC Przedsiębiorczości - czyli jak założyć firmę" w Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Białymstoku w terminie 30.06.2022-11.07.2022:

Numer
Biznes Planu
Ocena punktowa
Bizes Planu
Ocena
32/04/2022 84,5 pozytywna
43/04/2022 83 pozytywna
41/04/2022 80,5 pozytywna
40/04/2022 79 pozytywna
42/04/2022 78 pozytywna
31/04/2022 74 pozytywna

 


Liczba udzielonych dotacji finansowych na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej zaktualizowana na dzień 23.05.2022

 

L.P. Numer dotacji NIP Nazwa firmy Adres firmy
1 12/04/2021 5423444416 Biuro Rachunkowe CODEX Ernest Anusiewicz woj. PODLASKIE, pow. Białystok, gm. Białystok, miejsc. Białystok, ul. Zwierzyniecka, nr 13, lok. 98, 15-312
2 1/04/2021 5432190501 „Wesoła Dżungla - Sala Zabaw” Dominika Szarko  woj. PODLASKIE, pow. Białystok, gm. Białystok, miejsc. Białystok, ul. gen. Władysława Andersa, nr 26, 15-124
3 10/04/2021 5423444787  JAKUB RATYŃSKI AUTODETAILING  woj. PODLASKIE, pow. Białystok, gm. Białystok, miejsc. Białystok, ul. Produkcyjna, nr 39, 15-680
4 3/04/2021 5423445137 MBeauty Secret Magdalena Kurza  woj. PODLASKIE, pow. Białystok, gm. Białystok, miejsc. Białystok, ul. Wierzbowa, nr 12, 15-743
5 7/04/2021 5423445002 Neuromedic Łukasz Magnuszewski  Łukasz Magnuszewski, woj. PODLASKIE, pow. Białystok, gm. Białystok, miejsc. Białystok, ul. Malinowa, nr 21, 15-803
6 8/04/2021 9662159678 Patryk Leonkiewicz Patryk Leonkiewicz, woj. PODLASKIE, pow. Białystok, gm. Białystok, miejsc. Białystok, ul. Mazowiecka, nr 37B, lok. 6, 15-301
7 3/Sokółka/Dotacje21 5451824651 Help-Bud Marek Kirpsza  Marek Kirpsza, woj. PODLASKIE, pow. sokólski, gm. Sokółka, miejsc. Sokółka, Ostrówek, nr 1, 16-100 
8 4/Sokółka/Dotacje21 5423445232 KaroLashes Karolina Kirpsza woj. PODLASKIE, pow. Białystok, gm. Białystok, miejsc. Białystok, ul. Transportowa, nr 3, lok. P1, 15-399
9 7/Sokółka/Dotacje21 5451824705 APS Anna Saniukiewicz  woj. PODLASKIE, pow. Białystok, gm. Białystok, miejsc. Białystok, ul. Ciesielska, nr 2, lok. 14, 15-542
10 5/Sokółka/Dotacje21 5451824680 FILIP CZYŻEWSKI  woj. PODLASKIE, pow. sokólski, gm. Sokółka, miejsc. Sokółka, ul. Kolejowa, nr 65, lok. 6, 16-100
11 6/04/2021 9662160144 Transport Jakub Andrzejuk  Jakub Andrzejuk, woj. PODLASKIE, pow. Białystok, gm. Białystok, miejsc. Białystok, ul. Jana III Sobieskiego, nr 4, lok. 5, 15-013
12 2/Sokółka/Dotacje21 5451824697 PART STUDIO PAULINA BIERKO woj. PODLASKIE, pow. sokólski, gm. Sokółka, miejsc. Sokółka, ul. Fabryczna, nr 15, 16-100
13 4/04/2021 5423445462 Katarzyna Matysiewicz Studio Urody Passiflora woj. PODLASKIE, pow. Białystok, gm. Białystok, miejsc. Białystok, ul. Białówny, nr 4, lok. 4, 15-437
14 1/Sokółka/Dotacje21 5451824674 Trening Koni Vanessa Lenkiewicz woj. PODLASKIE, pow. sokólski, gm. Kuźnica, miejsc. Łowczyki, nr 11, 16-123
15 2/04/2021 5423445611 BYŁO SOBIE ZDJĘCIE, FOTOGRAFIA - MAGDALENA KORNIEJCZYK woj. PODLASKIE, pow. Białystok, gm. Białystok, miejsc. Białystok, ul. Antoniukowska, nr 17B, lok. 21, 15-740
16 4/04/2022 9662161072 Make me color - Studio stylizacji paznokci Karolina Burzyńska  woj. PODLASKIE, pow. Białystok, gm. Białystok, miejsc. Białystok, ul. Fabryczna, nr 35, lok. U1, 15-369
17 7/04/2022 5423446013 Mobilna Kosmetyczka Klaudia Wielogórska  Klaudia Wielogórska, woj. PODLASKIE, pow. Białystok, gm. Białystok, miejsc. Białystok, ul. Pogodna, nr 11, lok. 22, 15-354 
18 8/04/2022 5423446473 Logobulans - Gabinet logopedyczny Dominika Danowska woj. PODLASKIE, pow. Białystok, gm. Białystok, miejsc. Białystok, ul. Aleja Solidarności, nr 9, 15-751
19 9/04/2022 5423446941 M.C.11 Biuro Rachunkowe Marlena Czajkowska  woj. PODLASKIE, pow. Białystok, gm. Białystok, miejsc. Białystok, ul. Upalna, nr 1A, lok. 49, 15-668
20 10/04/2022 5423446987 ANITA ŻMUDZIŃSKA  woj. PODLASKIE, pow. Białystok, gm. Białystok, miejsc. Białystok, ul. Upalna, nr 1A, lok. 12, 15-668
21 3/04/2022 5423445692 Glam Look Anna Krasowska woj. PODLASKIE, pow. Białystok, gm. Białystok, miejsc. Białystok, ul. Depowa 9D, nr -, lok. U5, 15-381
22 12/04/2022 9662161505 Wild West Barbershop Kamila Kędzierska  woj. PODLASKIE, pow. Białystok, gm. Białystok, miejsc. Białystok, ul. Warszawska, nr 44, lok. 2, 15-077
23 11/04/2022 9662161511 Agencja reklamowa "Artgrade" Jakub Łabanowski  woj. PODLASKIE, pow. białostocki, gm. Czarna Białostocka, miejsc. Czarna Białostocka, ul. Sokólska, nr 21, 16-020
24 20/04/2022 9662161853 Zrefleksowana Julia Wakulewska  woj. PODLASKIE, pow. białostocki, gm. Dobrzyniewo Duże, miejsc. Fasty, ul. Polonijna, nr 10, 15-694
25 2/04/2022 5423448503 Katarzyna Radziewicz PMU   Katarzyna Radziewicz, woj. PODLASKIE, pow. Białystok, gm. Białystok, miejsc. Białystok, ul. Częstochowska, nr 25, lok. 4, 15-459 
26 18/04/2022 9661996691 Kamil Chrzanowski Usługi remontowo-budowlane  Kamil Chrzanowski, woj. PODLASKIE, pow. Białystok, gm. Białystok, miejsc. Białystok, ul. Pułkowa, nr 3, lok. 42, 15-143 
27 17/04/2022 5423448414 K7 AUTO SERWIS MATEUSZ GODLEWSKI  woj. PODLASKIE, pow. Białystok, gm. Białystok, miejsc. Białystok, ul. Szkolna, nr 101, 15-640
28 16/04/2022 5423146819 MAKE DANCE EASIER Przemysław Wojszel  Przemysław Wojszel, woj. PODLASKIE, pow. Białystok, gm. Białystok, miejsc. Białystok, ul. Antoniukowska, nr 10A, lok. 71, 15-845
29 13/04/2022 9662035396 PRECYZJA MICHAŁ KACZANOWSKI MICHAŁ KACZANOWSKI, woj. PODLASKIE, pow. białostocki, gm. Supraśl, miejsc. Sobolewo, ul. RYBACKA, nr 26, 15-509

 

 


31.05.2022

Wyniki oceny Biznes Planów osób, które uczestniczyły w szkoleniu "ABC Przedsiębiorczości - czyli jak założyć firmę" w Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Białymstoku w terminie 05.05.2022 - 12.05.2022:

  GRUPA VI  
     
Numer
Biznes Planu
Ocena punktowa
Bizes Planu
Ocena
22/04/2022 79 pozytywna
15/04/2022 87,5 pozytywna
23/04/2022 79 pozytywna
25/04/2022 76,5 pozytywna
26/04/2022 95,5 pozytywna
27/04/2022 44,5 negatywna
28/04/2022 71 pozytywna
29/04/2022 73 pozytywna
30/04/2022 94 pozytywna

 


20.05.2022

Wyniki oceny Biznes Planów osób, które uczestniczyły w szkoleniu "ABC Przedsiębiorczości - czyli jak założyć firmę" w Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Białymstoku w terminie 21.04.2022 - 28.04.2022:

  GRUPA V  
Numer
Biznes Planu
Ocena punktowa
Bizes Planu
Ocena
9/Sokółka/Dotacje21 60 negatywna
11/Sokółka/Doracje21 71 pozytywna
12/Sokółka/Doracje21 74 pozytywna
13/Sokółka/Doracje21 75 pozytywna
14/Sokółka/Doracje21 82 pozytywna

 


25.03.2022

Wyniki oceny Biznes Planów osób, które uczestniczyły w szkoleniu "ABC Przedsiębiorczości - czyli jak założyć firmę" w Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Białymstoku w terminie 25.02.2022 - 07.03.2022:

GRUPA IV
Numer
Biznes Planu
Ocena punktowa
Bizes Planu
Ocena
13/04/2022 74,5 pozytywna
14/04/2022 45 negatywna
16/04/2022 92 pozytywna
17/04/2022 78 pozytywna
18/04/2022 73 pozytywna
19/04/2022 45 negatywna
20/04/2022 80 pozytywna

 


20.03.2022

Wyniki oceny Biznes Planów osób, które uczestniczyły w szkoleniu "ABC Przedsiębiorczości - czyli jak założyć firmę" w Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Białymstoku w terminie 14.03.2022 - 21.03.2022:

  GRUPA III  
     
Numer
Biznes Planu
Ocena punktowa
Bizes Planu
Ocena
8/04/2022 89,00 pozytywna
4/04/2022 87,00 pozytywna
7/04/2022 86,00 pozytywna
10/04/2022 85,00 pozytywna
12/04/2022 83,00 pozytywna
3/04/2022 82,00 pozytywna
9/04/2022 82,00 pozytywna
11/04/2022 81,00 pozytywna
2/04/2022 79,00 pozytywna

 

 


21.02.2022

Wyniki oceny Biznes Planów osób, które uczestniczyły w szkoleniu "ABC Przedsiębiorczości - czyli jak założyć firmę" w Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Sokółce w terminie 14.01.2022 - 24.01.2022:

                                                             GRUPA II

Numer
Biznes Planu
Ocena punktowa
Bizes Planu
Ocena
2/Sokółka/Dotacje21 94 pozytywna
4/Sokółka/Dotacje21 90,50 pozytywna
3/Sokółka/Dotacje21 82 pozytywna
7/Sokółka/Dotacje21 81 pozytywna
5/Sokółka/Dotacje21 75 pozytywna
1/Sokółka/Dotacje21 73 pozytywna

 


08.02.2022

Wyniki oceny Biznes Planów osób, które uczestniczyły w szkoleniu "ABC Przedsiębiorczości - czyli jak założyć firmę" w Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Białymstoku w terminie 13.12.2021 - 18.01.2022:

  GRUPA I  
     
Numer
Biznes Planu
Ocena punktowa
Bizes Planu
Ocena
1/04/2021 78 pozytywna
10/04/2021 84 pozytywna
12/04/2021 80 pozytywna
2/04/2021 80 pozytywna
3/04/2021 77 pozytywna
4/04/2021 87 pozytywna
5/04/2021 37 negatywna
6/04/2021 79 pozytywna
7/04/2021 88 pozytywna
8/04/2021 73 pozytywna
9/04/2021 46 negatywna

 

w dniu 09.02.2022 wysłane zostaną pisma informujące o wynikach oceny wraz z uzasadnieniem.

 


 

24.01.2022

Informuję, że termin składania biznesplanów dla grupy uczestniczącej w szkoleniu "ABC przedsiębiorczości - czyli jak założyć firmę" w terminie 14.01.2022 - 24.01.2022 (realizowane przez OKZ Sokółka) upływa w dniu 07.02.2022 r.

Biznesplany wraz z załącznikami można składać osobiście w Biurze Projektu: ul. Pogodna 63/1, 15-365 Białystok lub w formie elektronicznej na adres p.januszewski@zdz.bialystok.pl.

 


 

19.01.2022

Informuję, że termin składania biznesplanów dla grupy uczestniczącej w szkoleniu "ABC przedsiębiorczości - czyli jak założyć firmę" w terminie 13.12.2021 - 18.01.2022 upływa w dniu 25.01.2022 r.

Biznesplany wraz z załącznikami można składać osobiście w Biurze Projektu: ul. Pogodna 63/1, 15-365 Białystok lub w formie elektronicznej na adres p.januszewski@zdz.bialystok.pl.

 


17.01.2022

W dziale "do pobrania" zamieszczono aktualny wór biznesplanu wraz z załącznikami oraz zaktualizowany regulamin udzielania wsparcia finansowego

 


17.01.2022

Poniżej przedstawiam numery formularzy rekrutacyjnych, po ocenie formalnej i merytorycznej.

Numer formularza Data wpływu formularza Liczba punktów
Ocena merytoryczna
(max. 50 pkt.)
Rozmowa z doradcą
(max. 30 pkt.)
Łącznie
(max. 84 pkt.)
4/Sokółka/Dotacje21 02.12.2021 39 27 67
5/Sokółka/Dotacje21 09.12.2021 30 28 60
6/Sokółka/Dotacje21 09.12.2021 29 28 59
7/Sokółka/Dotacje21 28.12.2021 29 29 60
8/Sokółka/Dotacje21 10.01.2022 ocena negatywna

 


29.11.2021

Poniżej przedstawiam numer formularza rekrutacyjnego, który pozytywnie przeszedł etap oceny formalnej i merytorycznej.

  Liczba punktów
Numer formularza Ocena formalna Ocena merytoryczna Łącznie
1/Sokółka/Dotacje21 3 29 32

 

Informuję, że w przyszłym tygodniu zaplanowano spotkania z doradcą oceniającym Państwa predyspozycje do prowadzenia działalności gospodarczych.Celem umówienia dogodnego dla Państwa terminu i godziny spotkania, skontaktuje się z Państwem pracownik naszego Ośrodka.


19.11.2021

Poniżej przedstawiam listę osób, które pozytywnie przeszły etap oceny formalnej i merytorycznej formularzy rekrutacyjnych.

  Liczba punktów
Numer formularza Ocena formalna Ocena merytoryczna Łącznie
1/04/2021 2 35 37
2/04/2021 1 37 38
3/04/2021 1 38 39
4/04/2021 1 31 32
5/04/2021 0 35 35
6/04/2021 0 31 31
7/04/2021 0 41 41
8/04/2021 0 26 26
9/04/2021 1 29 30
10/04/2021 1 29 30
11/04/2021 1 32 33
12/04/2021 0 32 32
2/Sokółka/Dotacje21 2 29 31
3/Sokółka/Dotacje21 2 25 27

 

Informuję, że w przyszłym tygodniu zaplanowano spotkania z doradcą oceniającym Państwa predyspozycje do prowadzenia działalności gospodarczych.Celem umówienia dogodnego dla Państwa terminu i godziny spotkania, skontaktuje się z Państwem pracownik naszego Ośrodka.


Uprzejmie informujemy, że dnia 02.11.2021 zakończony zostanie etap rekrutacji. Dokumenty złożone do końca tego dnia zostaną przekazane do oceny formalnej i merytorycznej.


Informujemy, że w dalszym ciągu można składać Formularze zgłoszeniowe ponieważ limit miejsc w projekcie nie został wyczerpany.

Zapraszamy do udziału w projekcie !!!

Rekrutacja

Projekt skierowany jest do 73 osób biernych zawodowo (39 kobiet i 34 mężczyzn), spełniających wszystkie poniższe kryteria:

 • zamierzają rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terenie woj. podlaskiego,
 • są osobami w wieku 18-29 lat,
 • są osobami, które utraciły zatrudnienie w wyniku pandemii po 01.03.2020 (zatrudnienie w oparciu o umowy o pracę i cywilno-prawne),
 • zamieszkują lub uczą się na terenie powiatów objętych projektem tj.: białostocki, m. Białystok, sokólski,

w tym:

 • minimum 20% stanowią osoby pochodzące z miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze tj.: Sokółka (13 kobiet, 10 mężczyzn).

Uczestnikami projektu nie mogą być osoby należące do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w poddziałaniu 1.3.1 POWER, tj.:

1. Osoby młode, w tym niepełnosprawne, w wieku 15- 29 lat bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu - tzw. młodzież NEET z następujących grup docelowych:

 • osoby, które opuściły pieczę zastępczą (do 2 lat po opuszczeniu instytucję pieczy),
 • osoby, które opuściły młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii (do 2 lat po opuszczeniu),
 • osoby, które opuściły specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze i specjalne ośrodki wychowawcze (do roku po opuszczeniu),
 • osoby, które zakończyły naukę w szkole specjalnej (do 2 lat po zakończeniu nauki w szkole specjalnej),
 • matki przebywające w domach samotnej matki, osoby, które opuściły zakład karny lub areszt śledczy (do 2 lat po opuszczeniu),
 • osoby, które opuściły zakład poprawczy lub schronisko dla nieletnich (do 2 lat po opuszczeniu),
 • osoby, które opuściły zakłady pracy chronionej (do 2 lat po zakończeniu zatrudnienia w zakładzie)

2. Imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia), reemigranci, osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, tzw. ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych – wywodzący się z powyższych grup docelowych.

UWAGA: Wsparcie nie jest udzielane osobom, które posiadały wpis do rejestru CEIDG, były zarejestrowane w KRS lub prowadziły działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

Wsparcie nie jest udzielane osobom, które otrzymują jednocześnie wsparcia z innego projektu z zakresu aktywizacji zawodowej dofinansowanego ze środków EFS.

Osoby bierne zawodowo - To osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne). Za biernych zawodowo uznaje się m.in. studentów studiów stacjonarnych. Osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), uznawane są za bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo). Osoby prowadzące działalność na własny rachunek (w tym bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność członek rodziny) nie są uznawane za bierne zawodowo. Dokumentem potwierdzającym kwalifikowalność uczestnika do projektu jest zaświadczenie z ZUS lub PUE ZUS wystawione nie wcześniej niż miesiąc przed rozpoczęciem udziału w projekcie.

Rekrutacja będzie prowadzona do wyczerpania miejsc w projekcie.

UWAGA: Osoby zainteresowane udziałem w projekcie składają formularze zgłoszeniowe wraz z wymaganymi załącznikami osobiście (po uprzednim telefonicznym umówieniu daty i godziny), za pośrednictwem kuriera/poczty, mailem:

w jednym z Punktów Rekrutacyjno - Konsultacyjnych Beneficjenta

poniedziałek - piątek: 8.00 - 15.00

 • Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Białymstoku, ul. Sienkiewicza 77, 15-003 Białystok, (85) 675-25-17, bialystok@zdz.bialystok.pl
 • Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Sokółce, ul. Grodzieńska 76, 16-100 Sokółka, (85) 711-22-57, sokolka@zdz.bialystok.pl

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie oraz wzory dokumentów rekrutacyjnych dostępne będą wkrótce w zakładce Do pobrania.

Do pobrania

Regulamin:

Dokumenty rekrutacyjne:

WAŻNE: Kluczowy wpływ na zakwalifikowanie Państwa do projektu będzie miało to w jak szczegółowy i wyczerpujący sposób przedstawione zostaną w Formularzu rekrutacyjnym pomysł i koncepcja działalności gospodarczej, którą zamierzają Państwo założyć w ramach projektu.

Proszę o przedstawienie pomysłu na biznes w sposób jak najbardziej szczegółowy i wyczerpujący.

 

Dokumenty składane wraz z Biznesplanem oraz związane z jego oceną (dotyczy osób, które pozytywnie ukończyły szkolenie „ABC przedsiębiorczości - czyli jak założyć firmę”):

Wzór Umowy o Udzielenie Wsparcia Finansowego wraz z załącznikami:

Załączniki do powyższej Umowy:

Wzór Umowy o Udzielenie Wsparcia pomostowego wraz z załącznikami:

Rozliczenie wsparcia pomostowego - dokumenty:

Szczegółowe informacje na temat wnoszenia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o wspacie finansowe

Pytania i odpowiedzi

Odpowiedzi na formułowane przez Państwa pytania są zamieszczane na bieżąco.

Na podstawie jakich dokumentów powinno się dokumentować utratę pracy w wyniku pandemii po dniu 01.03.2020 r.? Czy oświadczenie uczestnika projektu jest wystarczającym dokumentem potwierdzającym kwalifikowalność w tym zakresie tj. oświadczenie uczestnika projektu dotyczące utraty zatrudnienia, rozwiązania dotychczasowego stosunku pracy bądź nieprzedłużenia stosunku pracy w wyniku stanu pandemii w kraju?

Spełnienie przez uczestnika warunków kwalifikowalności uprawniających do udziału w projekcie powinno być potwierdzone właściwym dokumentem, tj. oświadczeniem lub zaświadczeniem. We wszystkich sytuacjach, z uwagi na trudności w dokumentowaniu związku utraty zatrudnienia z sytuacją gospodarczą, wystarczające jest udowodnienie, że pracodawca daną umowę rozwiązał (niezależnie od powodu) lub nie przedłużył jej we wskazanym okresie. Zasadnym wydaje się tu zatem przedstawienie przez potencjalnego uczestnika dokumentu potwierdzającego powyższy fakt, tj. np. świadectwa pracy, zaświadczenia od pracodawcy itp.

Czy kwalifikują się do objęcia wsparciem w ramach niniejszego projektu osoby, które utraciły zatrudnienie na skutek pandemii zatrudnione wcześniej zarówno na podstawie umów o pracę jak i umów cywilno-prawnych?

Do grupy osób, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. w wyniku pandemii COVID-19 można zaliczyć wszystkie osoby młode pozostające bez pracy, które po 1 marca 2020 r. utraciły zatrudnienie/pracę z powodu rozwiązania czy nieprzedłużenia umowy (również poza terytorium Polski) z uwzględnieniem pozostałych kryteriów dotyczących grupy docelowej wynikających z Regulaminu. Do tej kategorii osób można zaliczyć zarówno osoby, które były zatrudnione na podstawie umowy o pracę, jak i osoby zatrudnione na podstawie umów cywilno-prawnych.

 

RODO

Informacja dla kandydata w związku z przetwarzaniem danych osobowych

na potrzeby działalności statutowej

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – RODO - informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku (kod 15-365) ul. Pogodna 63/1, daneosobowe@zdz.bialystok.pl

2) dane osobowe przetwarzane będą:

a. w celu umożliwienia Pani/Panu udziału w procesie rekrutacji do projektu „Przedsiębiorca z POWER-em” nr POWR.01.02.01-20-0007/20 na podstawie umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

b. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora takich jak dochodzenie roszczeń i obrona praw administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

3) dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat +1 od końca realizacji projektu jednak nie krócej niż do czasu akceptacji sprawozdania końcowego z realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 przez Komisję Europejską

4) administrator nie przetwarza podanych danych osobowych w sposób opierający się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu

5) administrator nie przekazuje Pani/Pana danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego

6) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

7) każdy uczestnik projektu posiada prawo do dostępu do danych osobowych, otrzymywania ich kopii oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa ich sprostowania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

8) uczestnik projektu ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

9) podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do realizacji celów do jakich zostały zebrane, brak podania danych osobowych uniemożliwi Pani/Panu udział w projekcie

Dotacje na Start - kompleksowe wsparcie w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej – III edycja (woj. warmińsko-mazurskie, powiaty: giżycki, piski, węgorzewski)

O projekcie

loga4x

 

Dotacje IIIed wizualizacja

 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

w okresie 01.03.2020 – 31.07.2022
realizuje projekt:

"Dotacje na start – kompleksowe wsparcie w zakresie zakładania
i prowadzenia działalności gospodarczej
III edycja"

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa X – Regionalny rynek pracy

Działanie 10.3 – Rozwój samozatrudnienia

 

W ramach projektu zaplanowano następujące zadania:

1. Rekrutacja uczestników proj.

I etap - złożenie oraz ocena formularzy rekrutacyjnych

II etap - indywidualne spotkanie z doradcą weryfikujące predyspozycje do prowadzenia działalności gospodarczej (1h/osobę)

2. Wsparcie szkoleniowe dla 102 os:

- grupowe szkolenia w zakresie podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej „ABC przedsiębiorczości” (7grup*śr.14-15osób*30h)

- indywidualne szkolenie specjalistyczne w zakresie przygotowania Wniosku o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego w postaci dotacji wraz z  biznesplanem i innymi załącznikami oraz Wniosku o przyznanie finans owego wsparcia pomostowego (3h/osobę)

Uwaga!!! W przypadku gdy do projektu zostaną zakwalifikowane osoby niepełnosprawne posiadające szczególne potrzeby dołożymy wszelkich starań aby ich udział w projekcie był pełnowartościowy.

3. Wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości:

 • dotacje na założenie działalności w wysokości 23 050,00 zł netto dla 70 osób,
 • finansowe wsparcie pomostowe w wysokości 900,00 zł netto dla 70 osób przez okres 12 m-cy.

 

Celem projektu jest wzrost postaw i umiejętności przedsiębiorczych u 70 osób niepracujących i 32 osób pracujących w wieku 30 lat i więcej, zamieszkujących powiaty: węgorzewski, giżycki lub piski do końca VII 2022r., prowadzący do zwiększenia liczby przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku, poprzez udzielenie wsparcia szkoleniowego oraz przekazanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie i prowadzenie własnej działalności gosp. dla 70 z nich.

Projekt skierowany jest do 102 osób (51 kobiet i 51 mężczyzn) w wieku 30+ zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób, które posiadały wpis do CEIDG/KRS/prowadziły działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu), zamieszkujących powiaty: węgorzewski, giżycki, piski tj. 48 os.bezrobotnych, 22 os.biernych zaw., 32 os.pracujące, w tym:
- 40 osób bezrobotne i 22 osób biernych zawodowo, w wieku 30lat i więcej, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj. spełniają jeden z poniższych warunków:

 •  są po 50 roku życia,
 •  kobiety,
 •  są osobami z niepełnosprawnościami,
 •  są długotrwale bezrobotne,
 •  są osobami o niskich kwalifikacjach,

-8 bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 lat, którzy nie należą do kategorii os. z niepełnosprawnościami, os. długotrwale bezrobotne lub os. o niskich kwalifikacjach

-32 osoby pracujące wieku 30lat i więcej tj.:

 • osoby pracujące, których zarobki w ujęciu miesięcznym nie przekraczają  minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto (2800,00zł) w miesiącu poprzedzajacym przystąpienie do projektu
 • osoby pracujące zamieszkujące w gospodarstwie domowym, w którym dochody (z wyłączeniem transferów socjalnych) na osobę nie przekraczają kwoty 528,00 zł brutto w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu
 • osoby zatrudnione na umowie/ umowach krótkoterminowych, których zarobki w ujęciu miesięcznym nie przekraczają 120% minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto (3360,00zł)  w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu
 • osoby pracujące w ramach umowy/ umów cywilno – prawnych, których zarobki w ujęciu miesięcznym nie przekraczają 120% minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto (3360,00zł)  w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu.

 

Wartość projektu ogółem wynosi 2 881 377,90 zł w tym dofinasowanie z UE wynosi 2 817 987,58 zł.

Aktualności

21.10.2021

Nie będzie dodatkowych środków na dotacje.

Wszystkim oczekujacym na informację dotyczącą dodatkowych środków na dotacje na założenie działalnosci gospodarczej dziękujęmy za cierpliwość.

W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy wiadomość, że Instytucja Pośrednicząca nie zwiększyła puli środków na Działanie 10.3. W związku z powyższym nie ma w tej chwili możliwości zwiększenia dofinansowania projektu.


11.08.2021

Zakończenie udziału w projekcie - najważniejsze informacje.

Niebawem minie rok odkąd w ramach projektu pierwsze osoby założyły swoje działalności gospodarcze. Często pojawia się pytanie jakie dokumenty należy dostarczyć po upływie tych 12 m-cy a my spieszymy rozwiać wszelkie wątpliwości.

Wymagane dokumenty po upływie 12 m-cy:

 • zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu
 • zaświadczenie w US o niezaleganiu
 • wydruk z CEiDG z aktywnym statusem działalności.

 

UWAGA 1! Jeżeli ktoś założył działalność w połowie miesiąca to powinien udać sie po zaświadczenia (zarówno do ZUS jak i US) po zakończeniu tego miesiąca a nie dzień po upływie 12m-cy. Urzędy wystawiają zaświadczenia za pełne miesiące. Przykład: Pan Zygmunt założył działalność gospodarczą dnia 18.08.2020r. 12m-cy prowadzenia działalności u Pana Zygmunta mija 17.08.2021. Pan Zygmunt pobiera zaświadczenia (z ZUS i US) we wrześniu 2021r.

UWAGA 2! Wydruk z CEiDG z aktywnym statusem działalności należy wygenerować najwczesniej w dniu, w którym upływa 12m-cy od założenia działalności gospodarczej.

 

Rozliczanie wsparcia pomostowego.

Wydatki w ramach wsparcia pomostowego można ponosić do dnia, w którym upływa 12 m-c prowadzenia działalności gospodarczej.

Suma poszczególnych rozliczeń netto powinna składać się na sumę otrzymanch środków w ramach wsparcia pomostowego. Nierozliczone środki podlegają zwrotowi.

Ostatnie rozliczenie składamy za cząstkę miesiąca, w którym rozpoczęliśmy prowadzenie działalności. Przykład: Pan Zygmunt założył działalność gospodarczą dnia 18.08.2020r. 12m-cy prowadzenia działalności u Pana Zygmunta mija 17.08.2021. Ostatnie rozliczenie wsparcia pomostowego składa za okres 1.08.2021-17.08.2021r.

 


09.07.2021

Wyniki weryfikacji Wniosków o uzyskanie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego Gr VII.

Lista rankinkingowa wniosków rekomendowanych do udzielenia dotacji Gr. VII

Jednocześnie informuję, że w ciągu 5 dni roboczych zostaną do Państwa przesłane listownie informacje dotyczące oceny wniosków oraz warunki i termin podpisania umowy.


23.06.2021

Informacja dla osób z GRUPY VII o sposobie składania wniosków o uzyskanie dotacji

Wnioski o uzyskanie dotacji wraz z załącznikami, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, należy złożyć najpóźniej dnia 28.06.2021 (poniedziałek) w godz. od 9:30 do godz. 13:00 we właściwym sobie Biurze Rekrutacyjno – Konsultacyjnym tj.

 • osoby z powiatu piskiego składają wnioski  w Ośrodku Kształcenia  Zawodowego w Piszu, ul. Rybacka 5;
 • osoby z powiatu giżyckiego składają wnioski  w Ośrodku Kształcenia  Zawodowego w Giżycku, ul. Kopernika 5
 • osoby z powiatu węgorzewskiego składają wnioski  w Ośrodku Kształcenia  Zawodowego w Węgorzewie, ul. Bolesława Prusa 8

Wniosek wraz z kompletem załączników powinien być trwale spięty. Tak przygotowane 2 egzemplarze dokumentów powinny zostać złożone w jednej zaklejonej kopercie.

Na komplet dokumentów składa się:

Załącznik nr. 5. Wzór Wniosku o udzielenie wsparcia finansowego i wsparcia pomostowego

Załącznik nr 5a. Wzór Biznes Planu

Załącznik nr 5b. Oświadczenie do wniosku o udzielenie wsparcia finansowego i pomostowego

Załącznik nr 5c. Oświadczenie o nieotrzymaniu-wysokości otrzymanej pomocy de minimis

Załącznik nr 5d. Wzór Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Uwaga! Należy wypełnić wszystkie rubryki biznesplanu. W przypadku, gdy któryś z jego punktów nie może być opisany należy wpisać „nie dotyczy”.

Osoby, które w ramach dotacji inwestycyjnej zamierzają zakupić auto powinny do biznesplanu załączyć kopię prawa jazdy (Regulamin §10 pkt 5a).

Poniżej zamieszczam link do odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Jedno znich dotyczy sposobu wypełnienia załącznika 5d.

https://zdz.bialystok.pl/projekty/projekty-realizowane/dotacje/1286-dotacje-na-start-kompleksowe-wsparcie-w-zakresie-zakladania-i-prowadzenia-dzialalnosci-gospodarczej-iii-edycja-woj-warminsko-mazurskie-powiaty-gizycki-piski-wegorzewski.html#pytania-i-odpowiedzi


09.06.2021

Informuję, że znamy już skład grupy VII i tym samym kończymy rekrutację do projektu.

Zapraszamy do zapoznania się z listą poniżej:

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie - Grupa VII

Szkolenie z zakresu ABC przedsiębiorczości dla osób z grupy VII rozpocznie się w dniu jutrzejszym (10.06.2021) o godz. 9:00. Szkolenie odbędzie się w Ośrodku ZDZ w Giżycku, ul. Kopernika 5. Poniżej szczegółowy hgarmonogram szkolenia.

ABC przedsiębiorczości - harmonogram szkolenia - gr VII


 28.05.2021

Wyniki weryfikacji Wniosków o uzyskanie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego Gr VI.

Lista_rankinkingowa_wniosków_rekomendowanych_do_udzielenia_dotacji_28.05.2021_dot._GR_VI

Jednocześnie informuję, że w ciągu 5 dni roboczych zostaną do Państwa przesłane listownie informacje dotyczące oceny wniosków oraz warunki i termin podpisania umowy.


19.05.2021

Poniżej publikuję listę wniosków osób z grupy V, które były oceniane w ramach procedury odwołania.

Lista rankinkingowa wniosków ocenianych w ramach procedury odwołania Gr. V

 


14.05.2021

Informacja dla osób z GRUPY VI o sposobie składania wniosków o uzyskanie dotacji

Wnioski o uzyskanie dotacji wraz z załącznikami, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, należy złożyć najpóźniej dnia 18.05.2021 (wtorek) do godz. 14:00 we właściwym sobie Biurze Rekrutacyjno – Konsultacyjnym tj.

 • osoby z powiatu piskiego składają wnioski  w Ośrodku Kształcenia  Zawodowego w Piszu, ul. Rybacka 5;
 • osoby z powiatu giżyckiego składają wnioski  w Ośrodku Kształcenia  Zawodowego w Giżycku, ul. Kopernika 5
 • osoby z powiatu węgorzewskiego składają wnioski  w Ośrodku Kształcenia  Zawodowego w Węgorzewie, ul. Bolesława Prusa 8

Wniosek wraz z kompletem załączników powinien być trwale spięty. Tak przygotowane 2 egzemplarze dokumentów powinny zostać złożone w jednej zaklejonej kopercie.

Na komplet dokumentów składa się:

Załącznik nr. 5. Wzór Wniosku o udzielenie wsparcia finansowego i wsparcia pomostowego

Załącznik nr 5a. Wzór Biznes Planu

Załącznik nr 5b. Oświadczenie do wniosku o udzielenie wsparcia finansowego i pomostowego

Załącznik nr 5c. Oświadczenie o nieotrzymaniu-wysokości otrzymanej pomocy de minimis

Załącznik nr 5d. Wzór Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Uwaga! Należy wypełnić wszystkie rubryki biznesplanu. W przypadku, gdy któryś z jego punktów nie może być opisany należy wpisać „nie dotyczy”.

Osoby, które w ramach dotacji inwestycyjnej zamierzają zakupić auto powinny do biznesplanu załączyć kopię prawa jazdy (Regulamin §10 pkt 5a).

Poniżej zamieszczam link do odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Jedno znich dotyczy sposobu wypełnienia załącznika 5d.

https://zdz.bialystok.pl/projekty/projekty-realizowane/dotacje/1286-dotacje-na-start-kompleksowe-wsparcie-w-zakresie-zakladania-i-prowadzenia-dzialalnosci-gospodarczej-iii-edycja-woj-warminsko-mazurskie-powiaty-gizycki-piski-wegorzewski.html#pytania-i-odpowiedzi


20.04.2021

Informuję, że znamy już skład grupy VI. W związku z tym witamy w projekcie kolejne 17 osób w tym 8 osób biernych i bezrobotnych w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy oraz 11 osób pracujących.

Zapraszamy do zapoznania się z listą poniżej:

Lista osób ostatecznie zakwalifikowanych do udziału w projekcie gr. VI.pdf

Rozpoczęcie szkolenia dla osób z grupy VI planowane jest na 22go kwietnia. Szkolenie odbędzie się w Ośrodku ZDZ w Giżycku, ul. Kopernika 5.

W projekcie nadal pozostają wolne miejsca dla 2 osób bezrobotnych oraz 8 osób biernych zawodowo w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (BLOK I w formularzu zgłoszeniowym), 2 bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 lat nie będących osobami z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnymi, o niskich kwalifikacjach (BLOK II) oraz 4 osób pracujacych (BLOK III).


16.04.2021

Wyniki weryfikacji Wniosków o uzyskanie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego Gr V.

Lista rankingowa wniosków rekomendowanych do uzyskania dotacji GR. V

Jednocześnie informuję, że w ciągu 5 dni roboczych zostaną do Państwa przesłane listownie informacje dotyczące oceny wniosków oraz warunki i termin podpisania umowy.


24.03.2021

Informacja dla osób z GRUPY V o sposobie składania wniosków o uzyskanie dotacji

Wnioski o uzyskanie dotacji wraz z załącznikami, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, należy złożyć najpóźniej dnia 31.03.2021 (środa) do godz. 10:00 we właściwym sobie Biurze Rekrutacyjno – Konsultacyjnym tj.

 • osoby z powiatu piskiego składają wnioski  w Ośrodku Kształcenia  Zawodowego w Piszu, ul. Rybacka 5;
 • osoby z powiatu giżyckiego składają wnioski  w Ośrodku Kształcenia  Zawodowego w Giżycku, ul. Kopernika 5
 • osoby z powiatu węgorzewskiego składają wnioski  w Ośrodku Kształcenia  Zawodowego w Węgorzewie, ul. Bolesława Prusa 8

Wniosek wraz z kompletem załączników powinien być trwale spięty. Tak przygotowane 2 egzemplarze dokumentów powinny zostać złożone w jednej zaklejonej kopercie.

Na komplet dokumentów składa się:

Załącznik nr. 5. Wzór Wniosku o udzielenie wsparcia finansowego i wsparcia pomostowego

Załącznik nr 5a. Wzór Biznes Planu

Załącznik nr 5b. Oświadczenie do wniosku o udzielenie wsparcia finansowego i pomostowego

Załącznik nr 5c. Oświadczenie o nieotrzymaniu-wysokości otrzymanej pomocy de minimis

Załącznik nr 5d. Wzór Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Uwaga! Należy wypełnić wszystkie rubryki biznesplanu. W przypadku, gdy któryś z jego punktów nie może być opisany należy wpisać „nie dotyczy”.

Osoby, które w ramach dotacji inwestycyjnej zamierzają zakupić auto powinny do biznesplanu załączyć kopię prawa jazdy (Regulamin §10 pkt 5a).

Poniżej zamieszczam link do odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Jedno znich dotyczy sposobu wypełnienia załącznika 5d.

https://zdz.bialystok.pl/projekty/projekty-realizowane/dotacje/1286-dotacje-na-start-kompleksowe-wsparcie-w-zakresie-zakladania-i-prowadzenia-dzialalnosci-gospodarczej-iii-edycja-woj-warminsko-mazurskie-powiaty-gizycki-piski-wegorzewski.html#pytania-i-odpowiedzi

 


18.03.2021

Z uwagi na duże zainteresowanie udziałem w projekcie oraz nieuchronnie zbliżający się koniec rekrutacji publikuję listę osób, które mają szansę znaleźć się w gr VII. Na chwilę obecną jest ich 6.

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie - Grupa VII

Pozostałym osobom, które złożyły formularze zgłoszeniowe do dnia 08.03.2021 sedecznie dziękujemy za zainteresowanie naszym projektem. Jenocześnie zapraszmy w przypadku gdy Państwa sytuacja na rynku pracy ulegnie zmianie i będą Państwo wpisywać się w jedną z poniższych grup. Do zakończenia rekrutacji potrzebujemy jeszcze 10 osób po 30 roku życia tj.:

 •  5 osób biernych zawodowo, które jednocześnie spełniają jeden z warunków tj.: są po 50 roku życia, są kobietą, są osobą z niepełnosprawnością, są długotrwale bezrobotne, mają niskie kwalifikacje;
 • 2 bezrobotnych mężczyzn niebędących w trudnej sytuacji na rynku pracy czyli takich, krórzy: nie ukończyli 50 roku życia, nie są osbą z niepełnosprawnością, nie są długotrwale bezrobotni, mają wykształcenie wyższe lub policealne;
 • 3 osoby pracujące, które:

                   - wpisują się w grupę tzw. ubogich pracujących[1],

                   - są zatrudnione na postawie umowy krótkoterminowej[2] lub w ramach umów cywilno – prawnych a ich miesięczne zarobki nie przekraczają 120% wysokości min. wynagrodzenia (tj. w 2021r 120% minimalnego wynagrodzenia wynosi 3360,00zł), w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu.

 

[1] Uboga pracująca:

- to osoba zamieszkująca w gospodarstwie domowym, w którym dochody (z wyłączeniem transferów socjalnych3), przypadające na jedną osobę nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej tj. 528,00zł w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu albo

- osoba, której zarobki w ujęciu miesięcznym nie przekraczają minimalnego wynagrodzenia za pracę tj. w 2021r. 2800,00 zł brutto (ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu) w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu.

[2] Osoba zatrudniona na podstawie umowy krótkoterminowej to osoba zatrudniana na umowę wskazującą na zawarcie stosunku pracy lub innej formy zatrudnienia, zawarta na czas określony, który upływa w okresie realizacji projektu lub trwa nie dłużej niż 6 miesięcy


17.03.2021

Poniżej publikujemy listę osób wstępnie zakwalifikowanych do grupy VI. Ostateczna kwalifikacja nastąpi po przeprowadzeniu II etapu rekrutacji jakim jest rozmowa z doradcą zawodowym. Z uwagi na sytuację epidemiczną na chwilę obecną nie podajemy konkretnych terminów spotkań z doradcą i prosimy o cierpliwość.

Lista osób wstępnie zakwalifikowanych do udziału w projekcie - Grupa VI


15.02.2021

Informuję, że znamy już skład grupy V. W związku z tym witamy w projekcie kolejne 14 osób w tym 11 osób biernych i bezrobotnych w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy oraz 2 osoby pracujące.

Zapraszamy do zapoznania się z listą poniżej:

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie - Grupa V

Rozpoczęcie szkolenia dla osób z grupy V planowane jest na 18go lutego. Szkolenie odbędzie się w Ośrodku ZDZ w Giżycku, ul. Kopernika 5.

W projekcie nadal pozostają wolne miejsca dla 10 osób biernych i 6 bezrobotnych w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (BLOK I w formularzu zgłoszeniowym), 3 bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 lat nie będących osobami z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnymi, o niskich kwalifikacjach (BLOK II) oraz 15 osób pracujacych (BLOK III).


02.02.2021

Informujemy, że w najbliższym czasie z osobami, które mają szansę znaleźć sie w gr. V skontaktują się niasi pracownicy. Osoby te zostaną poproszone o udział w spotkaniu z doradcą zawodowym. Po przeprowadzeniu wszytskich zaplanowanych spotkań zostanie opublikowana lista osób zakwalifikowanych do gupy V. Szkolenie z zakresu ABC przedsiębiorczości planujemy przeprowadzić w drugiej połowie lutego. Niestety utrzymujące się obostrzenia nie ułatwiają jego organizacji. Prosimy mieć na uwadze, że w przypadku utrzymania obowiązujących obostrzeń rozważamy mozliwość zorganizowania szkolenia on-line.


01.12.2020

Wyniki weryfikacji Wniosków o uzyskanie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego Gr IV.

Lista rankinkingowa wniosków rekomendowanych do uzyskania dotacji GR IV.

Jednocześnie informuję, że w ciągu 5 dni roboczych zostaną do Państwa przesłane listownie informacje dotyczące oceny wniosków oraz warunki i termin podpisania umowy.


26.11.2020

Poniżej publikuję listę wniosków osób z grupy III, które byłu oceniane w ramach procedury odwołania.

Lista rankinkingowa wniosków ocenianych w ramach procedury odwołania (Gr.III)


25.11.2020

Informacja dla zainteresowanych udziałem w projekcie.

Szanowi Państwo informujemy, że kolejna grupa zostanie zrekrutowana i rozpocznie szkolenie w styczniu 2021r.

Dobra wiadomość jest taka, że przyjmiemy do projeku jeszcze trzy grupy a nie jak zakładaliśmy jedną.

Szegóły niebawem w Regulaminie.


05.11.2020

Informacja dla osób z GRUPY IV o sposobie składania wniosków o uzyskanie dotacji

Wnioski o uzyskanie dotacji wraz z załącznikami, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, należy złożyć najpóźniej dnia 16.11.2020 (poniedziałek) do godz. 13:00 we właściwym sobie Biurze Rekrutacyjno – Konsultacyjnym tj.

 • osoby z powiatu piskiego składają wnioski  w Ośrodku Kształcenia  Zawodowego w Piszu, ul. Rybacka 5;
 • osoby z powiatu giżyckiego składają wnioski  w Ośrodku Kształcenia  Zawodowego w Giżycku, ul. Kopernika 5
 • osoby z powiatu węgorzewskiego składają wnioski  w Ośrodku Kształcenia  Zawodowego w Węgorzewie, ul. Bolesława Prusa 8

Wniosek wraz z kompletem załączników powinien być trwale spięty. Tak przygotowane 2 egzemplarze dokumentów powinny zostać złożone w jednej zaklejonej kopercie.

Na komplet dokumentów składa się:

Załącznik nr. 5. Wzór Wniosku o udzielenie wsparcia finansowego i wsparcia pomostowego

Załącznik nr 5a. Wzór Biznes Planu

Załącznik nr 5b. Oświadczenie do wniosku o udzielenie wsparcia finansowego i pomostowego

Załącznik nr 5c. Oświadczenie o nieotrzymaniu-wysokości otrzymanej pomocy de minimis

Załącznik nr 5d. Wzór Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Uwaga! Należy wypełnić wszystkie rubryki biznesplanu. W przypadku, gdy któryś z jego punktów nie może być opisany należy wpisać „nie dotyczy”.

Osoby, które w ramach dotacji inwestycyjnej zamierzają zakupić auto powinny do biznesplanu załączyć kopię prawa jazdy (Regulamin §10 pkt 5a).

Poniżej zamieszczam link do odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Jedno znich dotyczy sposobu wypełnienia załącznika 5d.

https://zdz.bialystok.pl/projekty/projekty-realizowane/dotacje/1286-dotacje-na-start-kompleksowe-wsparcie-w-zakresie-zakladania-i-prowadzenia-dzialalnosci-gospodarczej-iii-edycja-woj-warminsko-mazurskie-powiaty-gizycki-piski-wegorzewski.html#pytania-i-odpowiedzi


27.10.2020

Wyniki weryfikacji Wniosków o uzyskanie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego Gr III.

Lista_rankinkingowa_wniosków_rekomendowanych_do_uzyskanie_dotacji_Gr III.

Jednocześnie informuję, że w ciągu 5 dni roboczych zostaną do Państwa przesłane listownie informacje dotyczące oceny wniosków oraz warunki i termin podpisania umowy.


12.10.2020

Informuję, że znamy już skład grupy IV. W związku z tym witamy w projekcie kolejne 14 osób w tym 7 osób biernych i bezrobotnych w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy oraz 7 osóbę pracującą.

Zapraszamy do zapoznania się z listą poniżej:

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie - Grupa IV

Rozpoczęcie szkolenia dla osób z grupy IV planowane jest na 15go października.

W projekcie nadal pozostają wolne miejsca dla 5 osób biernych w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (BLOK I w formularzu zgłoszeniowym), 1 bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 lat nie będących osobami z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnymi, o niskich kwalifikacjach (BLOK II) oraz 8 osób pracujacych (BLOK III).


29.09.2020

Informacja dla osób z GRUPY III o sposobie składania wniosków o uzyskanie dotacji

Wnioski o uzyskanie dotacji wraz z załącznikami, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, należy złożyć najpóźniej dnia 12.10.2020 (poniedziałek) do godz. 13:00 we właściwym sobie Biurze Rekrutacyjno – Konsultacyjnym tj.

 • osoby z powiatu piskiego składają wnioski  w Ośrodku Kształcenia  Zawodowego w Piszu, ul. Rybacka 5;
 • osoby z powiatu giżyckiego składają wnioski  w Ośrodku Kształcenia  Zawodowego w Giżycku, ul. Kopernika 5
 • osoby z powiatu węgorzewskiego składają wnioski  w Ośrodku Kształcenia  Zawodowego w Węgorzewie, ul. Bolesława Prusa 8

Wniosek wraz z kompletem załączników powinien być trwale spięty. Tak przygotowane 2 egzemplarze dokumentów powinny zostać złożone w jednej zaklejonej kopercie.

Na komplet dokumentów składa się:

Załącznik nr. 5. Wzór Wniosku o udzielenie wsparcia finansowego i wsparcia pomostowego

Załącznik nr 5a. Wzór Biznes Planu

Załącznik nr 5b. Oświadczenie do wniosku o udzielenie wsparcia finansowego i pomostowego

Załącznik nr 5c. Oświadczenie o nieotrzymaniu-wysokości otrzymanej pomocy de minimis

Załącznik nr 5d. Wzór Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Uwaga! Należy wypełnić wszystkie rubryki biznesplanu. W przypadku, gdy któryś z jego punktów nie może być opisany należy wpisać „nie dotyczy”.

Osoby, które w ramach dotacji inwestycyjnej zamierzają zakupić auto powinny do biznesplanu załączyć kopię prawa jazdy (Regulamin §10 pkt 5a).

Poniżej zamieszczam link do odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Jedno znich dotyczy sposobu wypełnienia załącznika 5d.

https://zdz.bialystok.pl/projekty/projekty-realizowane/dotacje/1286-dotacje-na-start-kompleksowe-wsparcie-w-zakresie-zakladania-i-prowadzenia-dzialalnosci-gospodarczej-iii-edycja-woj-warminsko-mazurskie-powiaty-gizycki-piski-wegorzewski.html#pytania-i-odpowiedzi


09.09.2020

Informuję, że znamy już skład grupy III. W związku z tym witamy w projekcie kolejne 14 osób w tym 11 osób biernych i bezrobotnych w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, 2 bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 lat nie będących osobami z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnymi, o niskich kwalifikacjach oraz 1 osóbę pracującą.

Zapraszamy do zapoznania się z listą poniżej:

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie - Grupa III

Szkolenia dla osób z grupy II planowane są na połowę lipca.

W projekcie nadal pozostają wolne miejsca dla 10 osób biernych i bezrobotnych w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (BLOK I w formularzu zgłoszeniowym), 1 bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 lat nie będących osobami z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnymi, o niskich kwalifikacjach (BLOK II) oraz 16 osób pracujacych (BLOK III).


31.08.2020

Wyniki weryfikacji Wniosków o uzyskanie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego Gr II.

Lista rankinkingowa wniosków o udzielenie dotacji Gr. II

Jednocześnie informuję, że w ciągu 5 dni roboczych otrzymają Państwo listownie informacje dotyczące oceny wniosków wraz z informacją o warunkach i terminie podpisania umowy.


24.08.2020

Aktualizacja listy rankingowej publikowanej dnia 05.08.2020 (Grupa I)

Aktualizacja listy rankingowej


18.08.2020

Informacja dla osób przygotowujących się do podpisania Umów

Podpisanie Umów odbędzie się w Giżyckim Ośrodku ZDZ, ul. Kopernika 5. Konkretną datę oraz godzinę podpisania umowy nalezy ustalić telefonicznie. Wzory dokumentów, które nalezy przygotowac do podpisania umowy znajdują się w zakładce Do pobrania (https://zdz.bialystok.pl/projekty/projekty-realizowane/dotacje/1286-dotacje-na-start-kompleksowe-wsparcie-w-zakresie-zakladania-i-prowadzenia-dzialalnosci-gospodarczej-iii-edycja-woj-warminsko-mazurskie-powiaty-gizycki-piski-wegorzewski.html#do-pobrania).

Przypominam, że:

 • na umówiony termin podpisania Umowy stawia sie Benficjent wraz z żoną/ mężem (jeżeli pozostaje w związku małzeńskim i nie posiada rozdzielnosci majątkowej)
 • jeżeli jako jedną z form zabezpieczenia realizacji umowy wybrali Państwo poręczenie osoby fizycznej to na podpisanie umowy powinien się stawić poręczyciel wraz z małżonką/ małżonkiem (z wyłaczeniem osób, które posiadają rodzielność majątkową). Poręczyciel powinien posiadać dokument (np. zaświadczenie z zakładu pracy o uzyskiwanym dochochodzie oraz formie i okresie zatrudnienia)
 • w przypadku gdy jedną z form zabezpieczenia realizacjie umowy jest akt notarialny o poddaniu się egzekucji komorniczej Beneficjent z podpisaną przez obie strony (ZDZ i Beneficjent) udaje się do notariusza w celu sporządzenia ww. aktu notarialnego. Dotacja zostanie przekazana po dostarczeniu aktu notarialnego na adres ZDZ Białusytok, ul. Pogodna 63/1; 15-365 Białystok.

UWAGA!! Wszystkie osoby stawiajace się na podpisaniu umowy powinny posiadać przy sobie ważny dokuemt tożsamości.

 

07.08.2020

Informacja dla osób z GRUPY II o sposobie składania wniosków o uzyskanie dotacji

Wnioski o uzyskanie dotacji wraz z załącznikami, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, należy złożyć najpóźniej dnia 17.08.2020 (poniedziałek) do godz. 13:00 we właściwym sobie Biurze Rekrutacyjno – Konsultacyjnym tj.

 • osoby z powiatu piskiego składają wnioski  w Ośrodku Kształcenia  Zawodowego w Piszu, ul. Rybacka 5;
 • osoby z powiatu giżyckiego składają wnioski  w Ośrodku Kształcenia  Zawodowego w Giżycku, ul. Kopernika 5
 • osoby z powiatu węgorzewskiego składają wnioski  w Ośrodku Kształcenia  Zawodowego w Węgorzewie, ul. Bolesława Prusa 8

Wniosek wraz z kompletem załączników powinien być trwale spięty. Tak przygotowane 2 egzemplarze dokumentów powinny zostać złożone w jednej zaklejonej kopercie.

Na komplet dokumentów składa się:

Załącznik nr. 5. Wzór Wniosku o udzielenie wsparcia finansowego i wsparcia pomostowego

Załącznik nr 5a. Wzór Biznes Planu

Załącznik nr 5b. Oświadczenie do wniosku o udzielenie wsparcia finansowego i pomostowego

Załącznik nr 5c. Oświadczenie o nieotrzymaniu-wysokości otrzymanej pomocy de minimis

Załącznik nr 5d. Wzór Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Uwaga! Należy wypełnić wszystkie rubryki biznesplanu. W przypadku, gdy któryś z jego punktów nie może być opisany należy wpisać „nie dotyczy”.

Osoby, które w ramach dotacji inwestycyjnej zamierzają zakupić auto powinny do biznesplanu załączyć kopię prawa jazdy (Regulamin §10 pkt 5a).

Poniżej zamieszczam link do odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Jedno znich dotyczy sposobu wypełnienia załącznika 5d.

https://zdz.bialystok.pl/projekty/projekty-realizowane/dotacje/1286-dotacje-na-start-kompleksowe-wsparcie-w-zakresie-zakladania-i-prowadzenia-dzialalnosci-gospodarczej-iii-edycja-woj-warminsko-mazurskie-powiaty-gizycki-piski-wegorzewski.html#pytania-i-odpowiedzi


05.08.2020

Wyniki weryfikacji Wniosków o uzyskanie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego gr I

Lista_rankingowa_wniosków_Gr_I

Jednocześnie informuję, że w ciągu 5 dni roboczych otrzymają Państwo listownie szczegółowe informacje dotyczące oceny wniosków wraz z informacją o warunkach i terminie podpisania umowy.


08.07.2020

Informacja dla osób z GRUPY I o sposobie składania wniosków o uzyskanie dotacji

Wnioski o uzyskanie dotacji wraz z załącznikami, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, należy złożyć najpóźniej dnia 22.07.2020 (środa) do godz. 13:00 we właściwym sobie Biurze Rekrutacyjno – Konsultacyjnym tj.

- osoby z powiatu piskiego składają wnioski  w Ośrodku Kształcenia  Zawodowego w Piszu, ul. Rybacka 5;

- osoby z powiatu giżyckiego składają wnioski  w Ośrodku Kształcenia  Zawodowego w Giżycku, ul. Kopernika 5

Wniosek wraz z kompletem załączników powinien być trwale spięty. Tak przygotowane 2 egzemplarze dokumentów powinny zostać złożone w jednej zaklejonej kopercie.

Na komplet dokumentów składa się:

Załącznik nr. 5. Wzór Wniosku o udzielenie wsparcia finansowego i wsparcia pomostowego

Załącznik nr 5a. Wzór Biznes Planu

Załącznik nr 5b. Oświadczenie do wniosku o udzielenie wsparcia finansowego i pomostowego

Załącznik nr 5c. Oświadczenie o nieotrzymaniu-wysokości otrzymanej pomocy de minimis

Załącznik nr 5d. Wzór Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Uwaga! Należy wypełnić wszystkie rubryki biznesplanu. W przypadku, gdy któryś z jego punktów nie może być opisany należy wpisać „nie dotyczy”.

Poniżej zamieszczam link do odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Jedno znich dotyczy sposobu wypełnienia załącznika 5d.

https://zdz.bialystok.pl/projekty/projekty-realizowane/dotacje/1286-dotacje-na-start-kompleksowe-wsparcie-w-zakresie-zakladania-i-prowadzenia-dzialalnosci-gospodarczej-iii-edycja-woj-warminsko-mazurskie-powiaty-gizycki-piski-wegorzewski.html#pytania-i-odpowiedzi


Przyszedł czas aby powitać w projekcie kolejne osoby. W Grupie II jest 14 osób w tym 7 osób biernych i bezrobotnych w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, 2 bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 lat nie będących osobami z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnymi, o niskich kwalifikacjach oraz 5 osób pracująch.

Zapraszamy do zapoznania się z listą poniżej:

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie - Grupa II

Szkolenia dla osób z grupy II planowane są na połowę lipca.

W projekcie nadal pozostają wolne miejsca dla 21 osób biernych i bezrobotnych w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (BLOK I w formularzu zgłoszeniowym), 3 bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 lat nie będących osobami z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnymi, o niskich kwalifikacjach (BLOK II) oraz 17 osób pracujacych (BLOK III).


Witamy w projekcie pierwsze 15 osób. Szczegóły na liście poniżej:

Lista_osób_zakwalifikowanych_do_udziału_w_projekcie_-_Grupa_I

Jednocześnie informujemy że do projektu zakwalifikowanych zostało 14 osób należących do grupy osób biernych oraz bezrobotnych znajdujących sie w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy oraz 1 osoba pracująca.

Tym samym czekamy nadal na 28 osób biernych i bezrobotnych w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, 5 bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 lat nie będących osobami z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnymi, o niskich kwalifikacjach oraz 22 osoby pracujące.

Zajrzyj do zakładki Do pobrania aby dowiedzieć się więcej.

Zapraszamy!!!

 

Rekrutacja

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby, które mają więcej niż 30lat, zamierzają rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terenie woj. warmińsko - mazurskiego (z wyłączeniem osób, które posiadały wpis do CEIDG/KRS/prowadziły działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu), zamieszkują powiaty: węgorzewski, giżycki, piski, w tym:

- 23 osoby bezrobotne i 19 osób biernych zawodowo, w wieku 30lat i więcej, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj. spełniają jeden z poniższych warunków:

 •  są po 50 roku życia,
 •  kobiety,
 •  są osobami z niepełnosprawnościami,
 •  są długotrwale bezrobotne,
 •  są osobami o niskich kwalifikacjach,

-5 bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 lat, którzy nie należą do kategorii os. z niepełnosprawnościami, os. długotrwale bezrobotne lub os. o niskich kwalifikacjach

-23 osoby pracujące wieku 30lat i więcej tj.:

 • osoby pracujące, których zarobki w ujęciu miesięcznym nie przekraczają  minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto (2600,00zł) w miesiącu poprzedzajacym przystąpienie do projektu
 • osoby pracujące zamieszkujące w gospodarstwie domowym, w którym dochody (z wyłączeniem transferów socjalnych) na osobę nie przekraczają kwoty 528,00 zł brutto w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu
 • osoby zatrudnione na umowie/ umowach krótkoterminowych, których zarobki w ujęciu miesięcznym nie przekraczają 120% minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto (3120,00zł)  w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu
 • osoby pracujące w ramach umowy/ umów cywilno – prawnych, których zarobki w ujęciu miesięcznym nie przekraczają 120% minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto (3120,00zł)  w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu.

Rekrutacja będzie prowadzona do wyczerpania miejsc w projekcie.

UWAGA: Osoby zainteresowane udziałem w projekcie składają formularze zgłoszeniowe wraz z wymaganymi załącznikami osobiście (po uprzednim telefonicznym umówieniu daty i godziny), za pośrednictwem kuriera/poczty, mailem:

w jednym z Biur Rekrutacyjno-Konsultacyjnych Beneficjenta

poniedziałek: 12.00-17.00

wtorek - piątek: 9.00-16.00

Giżycko – ul. Kopernika 5, 11-500 Giżycko, Tel. 87 428-22-16, mail: gizycko@zdz.bialystok.pl

Pisz – ul. Rybacka 5, 12-200 Pisz, Tel. 87 423-27-45, mail: pisz@zdz.bialystok.pl

Węgorzewo – ul. B. Prusa 8, 11-600 Węgorzewo, Tel. 87 427-20-23, mail: wegorzewo@zdz.bialystok.pl

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie oraz wzory dokumentów rekrutacyjnych dostępne będą wkrótce w zakładce Do pobrania.

Do pobrania

Regulamin:

REGULAMIN_REKRUTACJI_I_PRZYZNAWANIA_ŚRODKÓW_FINANSOWYCH_NA_ROZWÓJ_PRZEDSIĘBIORCZOŚCI_z_dn._24.03.21.pdf

 

 

REGULAMIN_REKRUTACJI_I_PRZYZNAWANIA_ŚRODKÓW_FINANSOWYCH_NA_ROZWÓJ_PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Dokumenty rekrutacyjne:

Formularz rekrutacyjny wraz z oświadczeniami.docx

Formularz rekrutacyjny wraz z oświadczeniami.rtf

Dokumenty dot. szkolenia:

Załącznik nr 4. Wzór Umowy na świadczenie usług szkoleniowych

Dokumenty składane razem z Biznesplanem oraz związane z jego oceną:

Załącznik nr. 5. Wzór Wniosku o udzielenie wsparcia finansowego i wsparcia pomostowego

Załącznik nr 5a. Wzór Biznes Planu

Załącznik nr 5b. Oświadczenie do wniosku o udzielenie wsparcia finansowego i pomostowego

Załącznik nr 5c. Oświadczenie o nieotrzymaniu-wysokości otrzymanej pomocy de minimis

Załącznik nr 5d. Wzór Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Wzór Umowy o Udzielenie Wsparcia Finansowego wraz z załącznikami:

Wzór Umowy o udzielenie wsparcia finansowego i wsparcia pomostowego

Załączniki do powyższej Umowy:

Oświadczenie do wniosku o udzielenie wsparcia finansowego i pomostowego

Oświadczenia o nieotrzymaniu innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowalnych lub tego samego projektu

Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Oświadczenie o założeniu rachunku bankowego

Oświadczenie dot. braku podwójnego finansowania COVID-19

Rozliczenie wsparcia pomostowego - dokumenty:

Oświadczenie w sprawie wydatkowania środków ze wsparcia pomostowego

Szczegółowe zestawienie wydatków zrealizowanych w ramach wsparcia pomostowego

Oświadczenie dot. braku podwójnego finansowania COVID-19

Pytania i odpowiedzi

1. Czy do udziału w projekcie kwalifikuja się osoby na rencie/emeryturze/urlopie wychowawczym?

Odp. Osoby na rencie/emeryturze/urlopie wychowawczym wpisują się w definicję osoby biernej zawodowo i w zwiazku z tym kwalifikują się do udziału w projekcie.

2. Jak wypełnić załącznik 5d do wniosku o udzielenie wsparcia finansowego i wsparcia pomostowego?

Odp. Po kliknięciu w link będą mogli Państwo zapoznac się z wzorem wypełnionego załącznika 5d. Prosze jednak dostosowac go włsnej sytuacji. Wzór sporządzono przy założeniu, ze osoba ubiegajaca sie o dotację po raz pierwszy ubiega się o pomoc de minimis.

Wzór wypełnionego załącznika_5d do wniosku o udzielenie dotacji.

Wyższe kwalifikacje – lepsza praca - kompleksowy program wsparcia osób po 30 roku życia

O projekcie

loga4x

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku w okresie 01.03.2020 – 28.02.2022
realizuje projekt:

Wyższe kwalifikacje – lepsza praca - kompleksowy program wsparcia osób po 30 roku życia

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa – Regionalny rynek pracy

Działanie 10.2 – Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia

 

Celem projektu jest: aktywizacja zawodowa i poprawa sytuacji na rynku pracy 112 osób bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP lub biernych zawodowo w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy i 68 osób pracujących, w wieku 30 lat i więcej zamieszkujących subregion ełcki, której rezultatem będzie uzyskanie zatrudnienia przez minimum 52 osoby bezrobotne lub bierne zawodowo oraz poprawa warunków zatrudnienia przez minimum 22 osoby pracujące do II2022.

Projekt skierowany jest do osób zamieszkujących w subregionie ełckim tj. w powiatach: ełcki, giżycki, gołdapski, olecki, piski lub węgorzewski, w wieku 30 lat i więcej, należących do jednej z następujących grup:

1) 112 osób (66 kobiet i 46 mężczyzn) biernych zawodowo lub bezrobotnych niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy i jednocześnie znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj. spełniających co najmniej jeden z poniższych warunków:

 • osoby długotrwale bezrobotne (min. 18 osób),
 • powyżej 50 roku życia (min. 18 osób),
 • kobiety,
 • osoby o niskich kwalifikacjach (min. 56 osób),
 • osoby niepełnosprawne (min. 7 osób).

2) 68 osób (29 kobiet i 39 mężczyzn) pracujących i jednocześnie znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku, tj. spełniających co najmniej jeden z poniższych warunków:

 • osoba pracująca, której zarobki w ujęciu miesięcznym nie przekraczają  minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto (2600 zł)  w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu,
 • osoba pracująca zamieszkująca w gospodarstwie domowym, w którym dochody (z wyłączeniem transferów socjalnych) na osobę nie przekraczają kwoty 528 zł brutto w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu,
 • osoba zatrudniona na umowie/ umowach krótkoterminowych, której zarobki w ujęciu miesięcznym przekraczają minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto (2600 zł)  w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu,
 • osoba pracująca w ramach umowy/ umów cywilno – prawnych, której zarobki w ujęciu miesięcznym nie przekraczają minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto (2600 zł)  w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu.

W ramach projektu realizowana jest indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z grupy docelowej, poprzez organizację takich form wsparcia, jak:

I. Osoby bezrobotne niezarejestrowane w PUP lub bierne zawodowo w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy

 • Indywidualne doradztwo (2 godz./osobę) – mające na celu zidentyfikowanie potrzeb szkoleniowych i określenie Indywidualnego Planu Działań,
 • Indywidualne poradnictwo zawodowe – zajęcia indywidualne (2 godz./os.) – mające na celu planowanie rozwoju kariery zawodowej,
 • Warsztaty „Kreowanie własnego wizerunku”,
 • Mentoring (śr. 10 godz./os.)
 • Pośrednictwo pracy (do 2 godz./os.),
 • Szkolenia zawodowe dostosowane do potrzeb i predyspozycji uczestników projektu dla 92 osób (śr. 100 godzin/osoba),
 • średnio 3 - miesięczne staże u lokalnych przedsiębiorców dla 90 osób.

II. Osoby pracujące

 • Indywidualne doradztwo (2 godz./osobę) – mające na celu zidentyfikowanie potrzeb szkoleniowych i określenie Indywidualnego Planu Działań,
 • Indywidualne poradnictwo zawodowe – zajęcia indywidualne (3 godz./os.) – mające na celu planowanie rozwoju kariery zawodowej,
 • Warsztaty „Kreowanie własnego wizerunku”,
 • Mentoring (śr. 5 godz./os.)
 • Pośrednictwo pracy (do 2 godz./os.) dla 10 osób,
 • Szkolenia zawodowe dostosowane do potrzeb i predyspozycji uczestników projektu (śr. 100 godzin/osoba),

 oraz wsparcie towarzyszące:

 • Stypendia stażowe – 1 033,70 zł netto miesięcznie
 • Stypendium szkoleniowe – 8,84 zł brutto za każdą godzinę faktycznego uczestnictwa w szkoleniu zawodowym
 • Zwrot kosztów dojazdu
 • Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną w trakcie realizacji szkoleń zawodowych i staży
 • ubezpieczenie NNW

Dzięki realizacji projektu zostaną osiągnięte następujące rezultaty:

 • 180 osób nabędzie /podniesie umiejętności poruszania się po rynku pracy
 • 160 osób nabędzie kwalifikacje/kompetencje zawodowe
 • minimum 52 osoby znajdą zatrudnienie po zakończeniu udziału w projekcie
 • 90 osób  nabędzie doświadczenie zawodowe

Całkowita wartość projektu wynosi  1 757 952,60 zł w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego – 1 494 259,71 zł.

Rekrutacja

Zapraszamy do projektu osoby, które:

1) w chwili przystąpienia do projektu mają ukończone 30 lat
2) zamieszkują powiaty objęte projektem tj.: ełcki, giżycki, gołdapski, olecki, piski lub węgorzewski,
3) należą do jednej z następujących grup:

a) osoby bezrobotne niezarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy lub bierne zawodowo, które spełniają co najmniej jeden z poniższych warunków:

 • osoby długotrwale bezrobotne
 • kobiety
 • osoby niepełnosprawne
 • osoby o niskich kwalifikacjach (max. wykształcenie średnie)
 • osoby powyżej 50 roku życia

b) osoby pracujące spełniające co najmniej 1 z poniższych warunków:

 • osoba pracująca, której zarobki w ujęciu miesięcznym nie przekraczają  minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto (2600zł[1])  w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu
 • osoba pracująca zamieszkująca w gospodarstwie domowym, w którym dochody (z wyłączeniem transferów socjalnych)[2] na osobę nie przekraczają kwoty 528 zł brutto w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu
 • osoba zatrudniona na umowie/ umowach krótkoterminowych[3], której zarobki w ujęciu miesięcznym nie przekraczają minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto (2600 zł[1])  w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu
 • osoba pracująca w ramach umowy/ umów cywilno – prawnych, której zarobki w ujęciu miesięcznym nie przekraczają minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto (2600zł[1])  w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu
[1] Kwota podana w odniesieniu do minimalnego wynagrodzenia za pracę w roku 2020r.
[2] W ramach świadczeń społecznych można wyodrębnić następujące grupy: świadczenia dotyczące rodziny, dodatki mieszkaniowe, świadczenia dla bezrobotnych, świadczenia związane z wiekiem, renty rodzinne, świadczenia chorobowe, świadczenia dla osób z niepełnosprawnościami, stypendia, świadczenia dotyczące wykluczenia społecznego. 
[3] Stosunek pracy lub inna forma zatrudnienia, zawarty na czas określony, który upływa w okresie realizacji projektu (01.03.2020 – 28.02.2022) lub trwa nie dłużej niż 6 miesięcy.

W projekcie mogą wziąć udział  byli uczestnicy projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO, o ile spełniają wyżej określone kryteria grupy docelowej.

Rekrutacja odbywa się w terminie: 01.03.2020- 31.12.2021 r. lub do wyczerpania wolnych miejsc. 
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie szczegółowe informacje mogą uzyskać w Punktach Rekrutacyjnych znajdujących się w Ośrodkach Kształcenia Zawodowego ZDZ w:

 • Giżycko, ul. Kopernika 5, tel./fax 87 428 22 16,
 • Gołdap, ul. Mazurska 25, tel./fax. 87 615 11 57,
 • Ełk, ul. Armii Krajowej 43, tel/ fax. 87 620 26 10,
 • Olecko, ul. Armii Krajowej 22A, tel./fax 87 520 26 35,
 • Pisz, ul. Rybacka 5, tel./fax. 87 423 27 45,
 • Węgorzewo, ul. B.Prusa 8, tel./fax. 87 427 20 23.

Do projektu można zgłaszać się osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem poczty tradycyjnej oraz elektronicznej.

Pobierz dokumenty rekrutacyjne i złóż je w najbliższym Ośrodku ZDZ.

Do pobrania

- regulamin projketu - pobierz

- formularz zgłoszeniowy: osoby niepracujące - pobierz

- formularz zgłoszeniowy: osoby pracujące - pobierz

- Oświadczenie o statusie osoby długotrwale bezrobotnej niezarejestrowanej w PUP - pobierz