Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Sokółce

Celem szkolenia jest nabycie oraz aktualizacja wiedzy i umiejętności z zakresu przestrzegania przepisów BHP oraz postępowania w razie wypadku oraz w sytuacji zagrożeń.
Szkolenie jest przeznaczone dla
- pracowników administracyjno-biurowych, w tym zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych,
- pracowników placówek służby zdrowia, szkół i innych placówek oświatowych, jednostek naukowo-badawczych,
Absolwent kursu:
- zna podstawowe regulacje prawne dotyczące prawa pracy,
- ma wiedzę na temat   postępu w zakresie oceny  zagrożeń  czynnikami występującymi  w procesach pracy,  metody  ochrony   zdrowia   i życia pracowników przed zagrożeniami
- jest  świadomy problemów związanych z organizacją stanowisk pracy biurowej
- zna zasady postępowania w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń
- zna zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku
Egzamin w formie testu. Po zdobyciu min. 80% pozytywnych odpowiedzi słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy na podstawie § 16 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860, z późn. zm.).
Szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno-biurowych, powinno być przeprowadzane nie rzadziej niż raz na 6 lat.