Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Strona główna

Pomagamy zwalnianym

Siemiatycki Ośrodek ZDZ zaprasza do udziału w projekcie:
 
image „POMAGAMY zwalnianym – kompleksowe wsparcie outplacementowe”

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa – Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa

Działanie 2.4 – Adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian

 

Celem projektu jest podtrzymanie aktywności zawodowej 44 kobiet i 36 mężczyzn zagrożonych zwolnieniem, przewidzianych do zwolnienia lub zwolnionych z przyczyn zakładu pracy z woj. podlaskiego poprzez kompleksowe wsparcie outplacementowe do 28.02.2018r.

 

Projekt skierowany jest do 80 osób zagrożonych zwolnieniem, przewidzianych do zwolnienia lub zwolnionych z przyczyn zakładu pracy z województwa podlaskiego.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby które:

- są na wypowiedzeniu, zagrożone zwolnieniem lub straciły pracę z przyczyn zakładu pracy w przeciągu 6 miesięcy

- zamieszkują województwo podlaskie

W ramach projektu zapewniamy
 • Bezpłatny udział w projekcie
 • Doradztwo zawodowe (5hh/os. w tym opracowanie IPD)
 • Poradnictwo psychologiczne (16h/gr): warsztat „gotowość do zmian”, wzmacnianie wiary w siebie, odbudowanie motywacji do podjęcia zatrudnienia. Dodatkowo opieka mentorska uczestników w trakcie udziału w projekcie (śr. 4h/os.)
 • Szkolenia zawodowe - przeciętnie 120 godz. szkolenia/os. realizowane w 5-6 os. grupach. Nie narzucamy tematyki szkoleń zawodowych, wybór szkolenia powinien wynikać z Indywidualnego Planu Działania (IPD) stworzonego w trakcie doradztwa zawodowego. W trakcie szkoleń zawodowych przysługuje stypendium szkoleniowew wysokości 5 zł za każdą godzinę szkolenia.
 • 3-miesięczne staże zawodowe (w czasie stażu przysługuje stypendium stażowe w wysokości 997,40 zł/m-c).
 • Zwrot kosztów dojazdu na szkolenia.
Ścieżka dotacyjna (przewidziana dla 6 osób)
 • Doradztwo zawodowe (5h/os. w tym opracowanie IPD)
 • Poradnictwo psychologiczne - Warsztaty "Gotowość do zmian" (16h.)
 • Szkolenie: "ABC Przedsiębiorczości" (40h.)
 • Doradztwo biznesowe (5 godz./os.)
 • Udzielenie jednorazowej dotacji na rozpoczęcie działalności dla 6 osób w maksymalnej wysokości 23 000 zł.

Załącznik_5._Regulamin_udziału_w_projekcie.pdf

Załącznik_nr_1a._Formularz_zgłoszeniowy-staż-1.doc

oświadczenie_pracodawcy_3-1.doc

 

Szczegółowe informacje w punkcie rekrutacyjnym:

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Siemiatyczach

ul. Pałacowa 24

17-300 Siemiatycze

tel.: 85 655 21 43

e-mail: siemiatycze@zdz.bialystok.pl

Zapraszamy od pon. do pt. w godz.: 8.00-17.00

Czytaj więcej http://siemiatycze.zdz.bialystok.pl/aktualnosci/172-pomagamy-zwalnianym.html