Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Aktualności

Wybierz miasto:

Bezpłatne szkolenia i staże za granicą

image

Portugalia, Hiszpania czy Szwecja?

Chcesz zdobyć miedzynarodowe doświadczenie w branżach:

gastronomiczno - hotelarskiej. turystycznej, fryzjersko - kosmetycznej, opieki osobami zależnymi?

                                  Ten staż jest dla Ciebie!

 

Nabór trwa do końca kwietnia br.


Projekt: „Szerokie horyzonty – mobilność międzynarodowa na rzecz aktywizacji młodych bezrobotnych”dofinansowany jest z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie: 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej.

 

Uczestnikiem Projektu może byćosoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

 

a) jest w wieku 18-25 lat,

b) zamieszkuje na terenie województwa podlaskiego lub warmińsko - mazurskiego (podregionu ełckiego),

c) należy do grupy NEET (Not in Education, Employment, or Training),tj. spełniająłącznie warunki:

 • nie pracuje
 • nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym, nie szkoli się(nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy). Studenci studiów zaocznych kwalifikująsiędo projektu.

d) jest długotrwale bezrobotna wg POWER, tj.:

 • osoba, która pozostaje bez pracy, jest gotowa do podjecia pracy  i aktywnie poszukuje zatrudnienia. Kwalifikująsię osoby zarejestrowane jako bezrobotne w PUP, jak też niezarejestrowane
 • osoba bezrobotna nieprzerwanie przez okres ponad 6-miesięcy (>6 miesięcy)

e) osoba, która kształciła sięw jednej z branż: gastronomicznej i hotelarskiej, fryzjerskiej i kosmetycznej lub opieki nad osobami zależnymi.

Okres realizacji projektu: od 01.02.2016 do 31.10.2017r.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Oferujemy:

 • 2 - miesięczne staże zawodowe w zagranicznych firmach
 • Kursy językowe i przygotowawcze do wyjazdu
 • Indywidualne szkolenia zawodowe w przedsiębiorstwach
 • Wsparcie i opiekę w trakcie całego projektu i wyjazdu
 • Dla najlepszych gwarancja zatrudnienia po powrocie do Polski!

Zapewniamy:

 • Bezpłatny udział w projekcie
 • Organizację i pokrycie kosztów stażu zagranicznego, w tym: miejsca stażu, transport, zakwaterowanie, wyżywienie i kieszonkowe
 • Atrakcyjne warsztaty i indywidualne szkolenia zawodowe
 • Stypendia szkoleniowe
 • Zwrot kosztów dojazdu

 

Szczegółowe informacje w Ośrodku ZDZ w Olecku ul. Armii Krajowej 22A, tel. 87 520 26 35

 

Do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin udziału w projekcie

 

Nie zwlekaj, zapisz się już dziś!

Liczba miejsc ograniczona. Liczy sie kolejność zgłoszeń.

 

Czytaj więcej http://olecko.zdz.bialystok.pl/aktualnosci/184-bezplatne-szkolenia-i-staze-za-granica.html