Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Strona główna

Pomagamy zwalnianym

image Bielski Ośrodek ZDZ w Białymstoku realizuje projekt:

"POMAGAMY ZWALNIANYM- kompleksowe wsparcie outplacementowe"

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa – Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa

Działanie 2.4 – Adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian

 Skorzystaj z szansy!!!  Weź udział w projekcie i wróć z nowymi umiejętnościami na rynek pracy!!!

Celem  projektu  jest podtrzymanie aktywności zawodowej 40 kobiet i 45 mężczyzn zagrożonych zwolnieniem, przewidzianych do zwolnienia lub zwolnionych z przyczyn zakładu pracy z woj. podlaskiego poprzez kompleksowe wsparcie outplacementowe do 31.03.2018r.

 

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby, które:

  • są na wypowiedzeniu, zagrożone zwolnieniem lub straciły pracę z przyczyn zakładu pracyw okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu
  • zamieszkują województwo podlaskie

W ramach projektu oferujemy następujące formy wsparcia:

 
Ścieżka szkoleniowa (DLA 82 OSÓB):
  • Doradztwo zawodowe (5h/os. w tym opracowanie IPD)
  • Poradnictwo psychologiczne (16h/gr): warsztat „gotowość do zmian”, wzmacnianie wiary w siebie, odbudowanie motywacji do podjęcia zatrudnienia. Dodatkowo opieka mentorska uczestników w trakcie udziału w projekcie (śr. 4h/os.)
  • Szkolenia zawodowe - przeciętnie 120 godz. szkolenia/os. realizowane w 5-6 os. grupach. Nie narzucamy tematyki szkoleń zawodowych, wybór szkolenia powinien wynikać z Indywidualnego Planu Działania (IPD) stworzonego w trakcie doradztwa zawodowego. W trakcie szkoleń zawodowych przysługuje stypendium szkoleniowew wysokości 5 zł za każdą godzinę szkolenia.
  • 3-miesięczne staże zawodowe (w czasie stażu przysługuje stypendium stażowe w wysokości 997,40 zł/m-c).
Ścieżka dotacyjna (przewidziana dla 3 osób)
  • Doradztwo zawodowe (5h/os. w tym opracowanie IPD)
  • Poradnictwo psychologiczne (16h/gr)
  • Usługa doradczo-szkoleniowa przed rozpoczęciem działalności "ABC Przedsiębiorczości" (40h/gr. + 5h/os.)
  • Udzielenie jednorazowej dotacji na rozpoczęcie działalności dla 63 osób w maksymalnej wysokości 23 000 zł.

 

Formularz_zgłoszeniowy-staż

 

 

Szczegółowe informacje w punkcie rekrutacyjnym:

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Bielsku Podlaskim

ul. Kryniczna 22

17-100 Bielsk Podlaski

tel.: 85 730 24  49

e-mail: bielsk@zdz.bialystok.pl

Zapraszamy od pon. do pt. w godz.: 8.00-17.00

 

 

 

 

 

Czytaj więcej http://bielsk.zdz.bialystok.pl/aktualnosci/208-pomagamy-zwalnianym.html