Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Strona główna

BEZPŁATNE SZKOLENIA w ramach nowego projektu dla osób bezrobotnych 30+

image

Bielski Ośrodek Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku prowadzi rekrutację do projektu:

„Kwalifikacje na start – kompleksowy program wsparcia osób niepracujących edycja II”

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Cel projektu: zwiększenie efektywności w poruszaniu się po rynku pracy 60 osób niepracujących po 30 roku życia z powiatów: bielskiego, hajnowskiego, siemiatyckiego, wysokomazowieckiego prowadzące do znalezienia zatrudnienia, poprzez realizację kompleksowego zindywidualizowanego wsparcia do 31.10.2018r.

Projekt skierowany jest do 60 osób (27 kobiet i 33 mężczyzn) w wieku 30+ zamieszkujących

 • powiat bielski (15 osób)
 • powiat hajnowski (15 osób)
 • powiat siemiatycki (15 osób)
 • powiat wysokomazowiecki (15 osób)

przy czym 31 osób będą to osoby długotrwale bezrobotne (min 12 miesięcy), w tym zarejestrowane jako osoby bezrobotne w PUP (należące do I lub II profilu pomocy) oraz 29 osób nieaktywnych/biernych zawodowo i jednocześnie znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku, tj. spełniają co najmniej jeden z poniższych warunków:

 • osoby powyżej 50 roku życia (min. 50% grupy docelowej - 31 osób)
 • kobiety
 • osoby niepełnosprawne
 • osoby długotrwale bezrobotne (min 50% - 31 osób)
 • osoby o niskich kwalifikacjach, tj. osoby posiadające wykształcenie co najwyżej średnie, (min. 50% grupy docelowej - 31 osób).

W ramach projektu oferujemy następujące formy wsparcia:

 • Doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy (60 osób)

- grupowe poradnictwo zawodowe (3 godz./gr.)  - doradztwo indywidualne (2 godz./os.) – mające na celu zidentyfikowanie potrzeb szkoleniowych i określenie IPD, - pośrednictwo pracy (2 godz./os.)

 • Szkolenia zawodowe dostosowane do potrzeb UP i regionalnego rynku pracy (60 osób)
 • Staże zawodowe w lokalnych przedsiębiorstwach (50 osób)

 oraz wsparcie towarzyszące:

- stypendia stażowe – 1 281,16 zł brutto miesięcznie - stypendium szkoleniowe – 8,54 zł brutto za każdą godzinę faktycznego uczestnictwa w szkoleniu zawodowym - zwrot kosztów dojazdu na szkolenie zawodowe i staż - zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną w czasie stażu - ubranie robocze na staż - ubezpieczenie NNW

 

 WIĘCEJ INFORMACJI:  KLIKNIJ TU

 

Czytaj więcej http://bielsk.zdz.bialystok.pl/aktualnosci/226-kwalifikacje-17.html