Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Strona główna

Informacje o szkoleniach BHP w bielskim Ośrodku ZDZ

image Pracodawco! Sprawdź, czy w Twojej firmie wszyscy pracownicy mają aktualne szkolenia bhp.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (na podstawie art. 237 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.)

§2.1. Pracodawca zapewnia pracownikowi odbycie, odpowiedniego do rodzaju  wykonywanej pracy, szkolenia, w tym przekazanie mu informacji i instrukcji dotyczących zajmowanego stanowiska pracy lub wykonywanej pracy.

§4.1. Szkolenie może być organizowane i prowadzone przez pracodawców lub, na ich zlecenie, przez jednostki organizacyjne uprawnione do prowadzenia działalności szkoleniowej w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy na podstawie przepisów o systemie oświaty.

 §14.2. Szkolenie okresowe odbywają:

  1. osoby będące pracodawcami oraz inne osoby kierujące pracownikami, w szczególności kierownicy, mistrzowie i brygadziści
  2. pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych;
  3. pracownicy inżynieryjno-techniczni, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji;
  4. pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy i inne osoby wykonujące zadania tej służby;
  5. pracownicy administracyjno-biurowi i inni niewymienieni w pkt. 1-4, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

 Na podstawie §15.ust.1.:

  • Szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadza się w formie instruktażu, nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach robotniczych, na których występują szczególnie duże zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia pracowników, nie rzadziej niż raz w roku.
  • Szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych przeprowadza się w formie seminarium, nie rzadziej niż raz na 5 lat,
  • Szkolenia okresowe w dziedzinie BHP dla pracodawców oraz innych osób kierujących pracownikami przeprowadza się w formie seminarium, nie rzadziej niż raz na 5 lat.

 Na podstawie § 15 ust.4.

  • Pierwsze szkolenie okresowe pracodawców oraz innych osób kierujących pracownikami (w szczególności kierownicy, mistrzowie i brygadziści) przeprowadza się w okresie do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach,
  • Pierwsze szkolenie okresowe osób zatrudnionych na pozostałych stanowiskach przeprowadza się w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach.

 

Szkolenia organizujemy w bielskim Ośrodku ZDZ, ul. Kryniczna 22

Istnieje także możliwość zorganizowania szkolenia w siedzibie pracodawcy. 

 

Szczegółowe INFORMACJE I ZGŁOSZENIA:

 

 

Czytaj więcej http://bielsk.zdz.bialystok.pl/aktualnosci/202-informacje-o-szkoleniach-bhp-w-bielskim-osrodku-zdz.html