DOBRY START – aktywizacja zawodowa osób niepracujących II edycja (woj. podlaskie)

O projekcie

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku w dniu 30.05.2014r. podpisał umowę z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Białymstoku (nr umowy UDA-POKL.06.01.01-20-126/13-00) na podstawie której w okresie 01.04.2014 – 30.06.2015 realizuje projekt „DOBRY START – aktywizacja zawodowa osób niepracujących – II Edycja". Jest to pomoc świadczona w ramach poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest zwiększenie efektywności w poruszaniu się po rynku pracy 56 kobiet i 64 mężczyzn niepracujących przed 30 rokiem życia i po 50 roku życia prowadzące do znalezienia zatrudnienia, poprzez realizację kompleksowego zindywidualizowanego wsparcia do VI.2015r.

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku, zmierzając do osiągnięcia ww. celu, zorganizuje i zrealizuje wsparcie szkoleniowo – doradcze, w wyniku którego osoby niepracujące nabędą umiejętności niezbędne do efektywnego poszukiwania zatrudnienia. Oferowane wsparcie szkoleniowe przyczyni się do zdobycia przez nich umiejętności zawodowych zgodnych z potrzebami lokalnego rynku pracy.

Osobom niepracującym, zamieszkującym na terenie miasta Suwałki, powiatu suwalskiego, augustowskiego, monieckiego, grajewskiego i sejneńskiego oferujemy:

Wsparcie doradcze i pośrednictwo pracy:

 • doradztwo grupowe (3godz.) i indywidualne (3 godz.) – mające na celu zidentyfikowanie potrzeb szkoleniowych i określenie IPD,
 • pośrednictwo pracy – dyżur pośrednika pracy przez okres 4 miesięcy – wsparcie mające na celu wsparcie beneficjentów w aktywnym poszukiwaniu zatrudniania

Szkolenia zawodowe: indywidualne szkolenia dopasowane przez doradcę zgodnie z predyspozycjami i wymaganiami rynku pracy (średnio 100 godz./osoba)

Staże u lokalnych przedsiębiorców: 5- miesięczne, płatne staże w przedsiębiorstwach

oraz wsparcie towarzyszące:

 • Stypendia szkoleniowe
 • Stypendium stażowe
 • Zwrot kosztów dojazdu na szkolenia

Rekrutacja

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby niepracujące mieszkające na terenie miasta Suwałki, powiatu suwalskiego, augustowskiego, monieckiego, grajewskiego i sejneńskiego, które nie ukończyły 30 roku życia lub mają skończone 50 lat. W grupie osób zakwalifikowanych do projektu min. 30% będą stanowiły osoby z terenów wiejskich.
Jeżeli spełniasz poniższe warunki, wypełnij formularz zgłoszeniowy i złóż go w Punkcie Rekrutacyjnym jak najszybciej.

REKRUTACJA TRWA TYLKO DO 31 LIPCA!

Do projektu rekrutujemy osoby, które spełniają poniższe warunki:

 • w chwili przystąpienia do projektu mają skończone 50 lat lub nie mają skończonych 30 lat,
 • zamieszkują na terenie powiatów objętych projektem tj.: miasto Suwałki, powiat suwalski, augustowski, moniecki, grajewski, sejneński
 • są osobami pozostającymi bez zatrudnienia oraz są zdolne i gotowe do podjęcia zatrudnienia w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy
 • nie prowadzą działalności gospodarczej
 • nie są rolnikami/domownikami ubezpieczonymi w KRUS
 • nie są uczniami/słuchaczami szkół dziennych oraz studentami studiów dziennych
 • Kolejnym zgłaszającym się osobom przyznajemy punkty zgodnie z poniższym:

- wykształcenie maksymalnie średnie ogólne – 1 punkt
- okres pozostawania bez zatrudnienia ponad 12 miesięcy – 1 punkt


Do projektu można zgłaszać się osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem poczty tradycyjnej oraz elektronicznej.
Formularze zgłoszeniowe dostępne w zakładce Do pobrania.

PUNKTY REKRUTACYJNE:
PUP w Suwałkach, ul. Tadeusza Kościuszki 71a, 16-400 Suwałki, tel. 87 565 26 50, fax. 87 565 26 89, pokój nr 20
PUP w Augustowie, ul. Mickiewicza 2, 16-300 Augustów, tel. 87 644 49 00, fax. 87 644 77 08,
PUP w Grajewie, ul. Strażacka 6a, 19-200 Grajewo, tel. 86 261 30 11, fax. 86 272 36 05
PUP w Mońkach, ul. Wyzwolenia 22, 19-100 Mońki, tel. 85727 87 10, fax. 85 727 87 10
PUP w Sejnach, ul. Łąkowa 26, 16-500 Sejny, tel. 87 516 39 70, fax. 87 516 33 75

Do pobrania

POPRAWIĆ LINKI

Formularz zgłoszeniowy Augustów

Formularz zgłoszeniowy Suwałki

Formularz zgłoszeniowy Grajewo

Formularz zgłoszeniowy Mońki

Formularz zgłoszeniowy Sejny

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie