Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Projekty

Wybierz podkategorie:

Dotacje na Start- kompleksowe wsparcie w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej (woj. warmińsko-mazurskie, powiaty: węgorzewski, giżycki, piski)

Aktualności

19 kwietnia 2017r.

ROZLICZENIE DOTACJI

Zgodnie z Regulaminem Rekrutacji i Przyznawania Środków Finansowych Na Rozwój Przedsiębiorczości § 10 pkt. 12 Beneficjent pomocy zobowiązany jest ponieśćwydatki inwestycyjne w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia rozpoczęcia realizacji inwestycji, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym inwestycji. W terminie 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia rzeczowego terminu realizacji inwestycji, określonego w Umowie, zobowiązany jest przedstawić Zakładowi Doskonalenia Zawodowemu w Białymstoku szczegółowy wykaz poniesionych wydatków (Załącznik nr 10b. Wzór Szczegółowego zestawienia zakupionych towarów i lub usług) wraz z oświadczeniem o dokonaniu zakupu towarów lub usług zgodnie z biznesplanem.


19 kwietnia 2017r.

PODPISANIE UMÓW

(dotyczy wniosków wskazanych na liście rankingowej opublikowanej dnia 7.04.2017).

Informujemy, że podpisanie Umowy o Udzielenie Wsparcia Finansowego i Wsparcia Pomostowego nastąpi w terminie 20-21.04.2017r w godz. 8:00-15:00 w Biurze Projektu (Giżycki Ośrodek ZDZ, ul. Kopernika 5, 11-500 Giżycko). Uwaga! W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość ustalenia indywidualnego terminu podpisania umowy.

W związku z powyższym, zwracam się z prośbą o zarejestrowanie działalności gospodarczej zgodnie ze złożonym i ocenionym wnioskiem oraz o przygotowanie następujących dokumentów:

 • Zaktualizowany Biznes Plan oraz zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy wydatkowania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości. (Oryginały) (dotyczy tych beneficjentów, którym zmniejszono kwotę dofinansowania lub rekomendowano inne zmiany wymagające aktualizacji dokumentu).
 • Kopia dokumentu poświadczającego zarejestrowanie działalności gospodarczej (wydruk z CEiDG).
 • Kopia dokumentu poświadczającego zgłoszenie w ZUS (ZUA, ZUS ZFA/ZPA)/KRUS prowadzonej działalności gospodarczej.
 • Zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy wydatkowania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.
 • Oświadczenie o nieotrzymaniu innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowalnych lub tego samego projektu, na realizację którego udzielana jest pomoc de minimis. (załącznik Nr 10a Regulaminu) (oryginał)
 • Zobowiązanie do przeznaczenia całej kwoty środków uzyskanej w wyniku zwrotu zapłaconego podatku VAT na prowadzoną działalnością gospodarczą - jeśli dotyczy (załącznik Nr 10c Regulaminu) (oryginał)
 • Zabezpieczenia zwrotu otrzymanego wsparcia (zgodnie z § 4 ust. 2 pkt. b)
 • Zaktualizowane oświadczenie o kwalifikowalności VAT (załącznik Nr 5e Regulaminu) (oryginał)
 • Zaktualizowany Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (załącznik Nr 5f Regulaminu) (oryginał)

Powyższe dokumenty należy złożyć w 2 egzeplarzach. Kopie dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem wraz z podaniem daty potwierdzenia. Ponadto uczestnik projektu przedkłada oryginały dokumentów do wglądu.

W przypadku pytań lub wątpliwości proszę o kontakt pod nr telefonu 87 428 22 16 (Giżycko).


7 kwietnia 2017r.

Lista rankingowa wniosków rekomendowanych do uzyskania dotacji na załozenia działalności gospodarczej.

Lista rankingowa

17 marca 2017r.

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA FINASOWEGO (DOTACJI)
i nne terminy z tym związane

Uwaga!!! Termin naboru wniosków o udzielenie wsparcia finansowego i wsparcia pomostowego upływa dnia 24 marca 2017r. Komplet dokumentów należy złożyć w dwóch egzemplarzach, w formie papierowej do do godz. 12:00 w Biurze projektu tj. w Ośrodku Kształcenia Zawodowego, ul. Kopernika 5, 11-500 Giżycko.

Na Komplet dokumentów składa się:

Wnioski można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej. W przypadku wniosków przesyłanych pocztą decyduje data wpływu.

Proszę zwrócic uwagę, że zgodnie z regulaminem należy wypełnić wszystkie rubryki biznesplanu. W przypadku, gdy któryś z jego punktów nie może być opisany należy wpisać „nie dotyczy”.

Złożone wnioski zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni tj. do 7 kwietnia 2017r. O wynikach oceny zostaną Państwo poinformowani listownie. Ponadto na stronie internetowej projektu w zakładce AKTUALNOŚCI zostanie opublikowana Lista rankingowa.


27 lutego 2017r.

UWAGA!!! Rekrutacja do projektu nadal trwa! Miejsca wręcz topnieją - jak to na wiosnę :) Zostało ich już tylko 7!

W pierwszej kolejności przyjmowane będą zgłoszenia osób biernych zawodowo.


08 marca 2017

Wszystkich zainteresowanych informujemy, że już jest lista kolejnych osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie. Grono uczestników projektu tym samym powiększyło się o koljne 16 osób. Witamy w projekcie!!!

Lista rankingowa.pdf

W najbliższym czasie zostaną Państwo poinformowani o terminie szkolenia ABC przedsiębiorczości - czyli jak założyć własna firmę.


24 lutego 2017

Osoby, które zaostały zakwalifikowane do II etapu rekrutacji zgodnie z lista rankingową opublikowaną dnia 17.02.2017r. zapraszamy na rozmowy z doradcą zawodowym. Harmonogramy oraz miejsca spotkań znajdą państwo klikając link poniżej

II_etap_rekrutacji_-_harmonogram.pdf


17 lutego 2017r.

Poniżej prezentujemy listę formularzy zgłoszeniowych ocenionych pozytywnie. Ich autorów zapraszamy do II etapu rekrutacji jakim jest rozmowa z doradcą zawodowym. O jej terminie zostaną Państwo poinformowani telefonicznie przez naszego pracownaika. Proszę czekać na kontakt z naszej strony. Do usłyszenia :)

Lista_rankingowa_kwalifikująca_do_II_etapu_rekrutacji.pdf


23 stycznia 2017r.

UWAGA!!! Poniżej prezentujemy listę rankingową wniosków, które zostały rekomendowane do uzyskania wsparcia finansowego i wparcia pomostowego.

lista_rankingowa_wniosków_rekomendowanych_do_udzielenia_dotacji.pdf

 

 

 


logo RPOWM

20 grudnia 2016r.

WAŻNE INFORMACJE I TERMINY

Uwaga!!! Termin naboru wniosków o udzielenie wsparcia finansowego i wsparcia pomostowego upływa dnia 9 stycznia 2017r. Wniosek wraz z załącznikami (w tym biznesplan) należy złożyć w dwóch egzemplarzach, w formie papierowej do Biura projektu mieszczącego się w Ośrodku Kształcenia Zawodowego, ul. Kopernika 5, 11-500 Giżycko.

Wnioski można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej. W przypadku wniosków przesyłanych pocztą decyduje data wpływu.

Uwaga!

Należy wypełnić wszystkie rubryki biznesplanu. W przypadku, gdy któryś z jego punktów nie może być opisany należy wpisać „nie dotyczy”.

Złożone wnioski zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni tj. do 23 stycznia 2016r. Lista rankingowa zostanie opublikowana na stronie internetowej projektu w zakładce AKTUALNOŚCI.

W terminie 14 dni od otrzymania pisemnej informacji o możliwości przyznania dofinansowania, Beneficjenci są zobowiązani do złożenia w Biurze projektu dokumentów wskazanych w załączniku nr 10 do Regulaminu rekrutacji. Jest to warunkiem podpisania umowy o udzielenie dofinansowania.

Po spełnieniu wszystkich warunków umowy, wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej, wypłacane będzie jednorazowo w ciągu 7 dni roboczych od dnia podpisania Umowy (z zastrzeżeniem §9 ust.4 Regulaminu rekrutacji i przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości).

Beneficjent pomocy zobowiązany jest ponieść wydatki inwestycyjne w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia rozpoczęcia realizacji inwestycji, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym inwestycji.

W terminie 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia rzeczowego terminu realizacji inwestycji, określonego w Umowie, zobowiązany jest przedstawić Zakładowi Doskonalenia Zawodowemu w Białymstoku szczegółowy wykaz poniesionych wydatków wraz z oświadczeniem o dokonaniu zakupu towarów lub usług zgodnie z biznesplanem.

Beneficjent pomocy będzie zobowiązany do prowadzenia działalności gospodarczej, na rozwój której otrzymał wsparcie finansowe i pomostowe przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia podpisania Umowy o udzielenie wsparcia finansowego i wsparcia pomostowego. W ciągu 15 dni kalendarzowych po upływie 12-go miesiąca Beneficjent pomocy zobowiązany jest do dostarczenia do Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku aktualnych dokumentów potwierdzających funkcjonowanie firmy, takich jak:

a) aktualny wypis z organu rejestrowego;

b) zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne;

c) zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z uiszczaniem podatków.

Niedostarczenie dokumentów do ostatniego dnia wyznaczonego przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku oznacza niedotrzymanie warunków Umowy i skutkować będzie rozpoczęciem procesu odzyskania środków pochodzących z dotacji, zgodnie z warunkami Umowy podpisanej z Beneficjentem pomocy.

UWAGA! Dokumentem obowiązującym wszystkich beneficjentów projektu jest Regulamin_udziału_w_projekcie_Dotacje_na_Start_-_rekrutacja_uzupełniająca_z_dn._25.10.2016.pdf


16 grudnia 2016r.

Baner na www

UWAGA!!! Wydłużamy nabór do projektu! To właśnie na Ciebie czekamy do 28 lutego 2017!!!

Nie pracuj "na czarno"! Załóż własną działalność! Z nami to proste!

23 360,00 PLN na założenie działalności mogą otrzymać osoby, które:

 • chcą być szefem same dla siebie
 • mają pomysł na działalność
 • są bezrobotne, poszukujące pracy lub bierne zawodowo, mają więcej niz 30 lat, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy czyli: mają ponad 50 lat, są kobietami, osobami długotrwale bezrobotnymi, niepełnosprawnymi, posiadaja wykształcenie co najwyżej średnie,
 • zamieszkują powiat giżycki, węgorzewski oraz piski

Dokumenty rekrutacyjne są dostępne w zakładce Do pobrania
Szegółowe informacje w najbliższym biurze rekrutacyjno-konsultacyjnym:
Giżycko, ul. Kopernika 5, tel./fax.87 428-22-16,
Pisz, ul. Rybacka 5, tel./fax. 87 423-27-45,
Węgorzewo, ul. Teatralna 5, tel./fax. 87 427-20-23.

poziom polskie kolor

 


13 grudnia 2016r.

Lista rankingowa osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie po II etapie rekrutacji - DotacjeWM16_Lista_rankingowa_po_II_etapie.pdf


2 grudnia 2016r.

Lista rankingowa osób zakalifikowanych do projektu DotacjeWM16_Lista_rankingowa_02.12.2016.pdf

II etap rekrutacji (rozmowa z doradca zawodowym) planowany jest w terminie 9-11 grudnia 2016. Osoby zakwalifikowane zostaną poinformowane telefonicznie o miejscu, terminie i godzinie doradztwa. Harmonogram doradztwa zostanie zamieszczony wkrótce.


25 październik 2016r.

Dotacje zdjęcie

Nabór uzupełniający do projektu!
Masz szansę zastanowić się, wypełnić formularz i zgłosić się do Nas!
Czekamy od 02 do 18 listopada 2016!

Wypełnij dokumenty rekrutacyjne dostępne w zakładce Do pobrania
i złóż je w najbliższym biurze rekrutacyjno-konsultacyjnym:
Giżycko, ul. Kopernika 5, tel./fax.87 428-22-16,
Pisz, ul. Rybacka 5, tel./fax. 87 423-27-45,
Węgorzewo, ul. Teatralna 5, tel./fax. 87 427-20-23.

O projekcie

logo RPOWM

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku w okresie 01.08.2016 – 31.03.2018
będzie realizował projekt:

„Dotacje na Start- kompleksowe wsparcie w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej”

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 10 – Regionalny rynek pracy

Działanie 10.3 – Rozwój samozatrudnienia

 Celem projektu jest wzrost postaw i umiejętności przedsiębiorczych u 60 niepracujących osób będących w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, zamieszkujących powiaty: węgorzewski, giżycki, piski do końca III 2018, prowadzący do zwiększenia liczby przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku, poprzez udzielenie pomocy szkoleniowo-doradczej oraz przekazanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej dla 50 z nich.

Projekt skierowany jest do 60 osób (32 kobiet i 28 mężczyzn) w wieku 30+ zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób, które posiadały wpis do CEIDG/KRS/prowadziły działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu), zamieszkujących powiaty: węgorzewski, giżycki, piski przy czym 31 osób (17 kobiet i 14 mężczyzn) będą to osoby bezrobotne/poszukujące pracy oraz 29 osób (15 kobiet i 14 mężczyzn) nieaktywne/bierne zawodowo i jednocześnie znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku tj. spełniają co najmniej jeden z poniższych warunków:

 • osoby powyżej 50 roku życia,
 •   kobiety,
 •   osoby niepełnosprawne,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 •   osoby o niskich kwalifikacjach.

W ramach projektu zaplanowano następujące zadania:

1. Rekrutacja uczestników projektu

I etap - złożenie oraz ocena formularzy rekrutacyjnych

II etap - indywidualne doradztwo w postaci weryfikacji predyspozycji (w tym np. osobowościowych, poziomu motywacji) do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej (1,5h/osobę)

2. Podstawowe wsparcie doradczo-szkoleniowe dla 60 osób - grupowe szkolenia w zakresie podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej (30 godzin)

3. Wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości – dotacje na założenie działalności w wysokości 23 360 zł dla 50 osób

4. Wsparcie merytoryczne w prowadzeniu działalności gospodarczej w postaci usług doradczo-szkoleniowych dla 50 osób (indywidualne – 10godzin/osoba, grupowe – 8 godzin)

Całkowita wartość projektu wynosi 1 561 619, 09 zł w tym dofinansowanie z UE– 1 327 376,22 zł

Rekrutacja

27 lutego 2017r.

UWAGA!!! Rekrutacja do projektu nadal trwa! Miejsca wręcz topnieją - jak to na wiosnę :) Zostało ich już tylko 7!

W pierwszej kolejności przyjmowane będą zgłoszenia osób biernych zawodowo.

17 lutego 2017r.

Poniżej prezentujemy listę formularzy zgłoszeniowych ocenionych pozytywnie. Ich autorów zapraszamy do II etapu rekrutacji jakim jest rozmowa z doradcą zawodowym. O jej terminie zostaną Państwo poinformowani telefonicznie przez naszego pracownaika. Proszę czekać na kontakt z naszej strony. Do usłyszenia :)

Lista_rankingowa_kwalifikująca_do_II_etapu_rekrutacji.pdf


16 grudnia 2016r.

Baner na www

UWAGA!!! Wydłużamy nabór do projektu! To właśnie na Ciebie czekamy do 28 lutego 2017!!!

Nie pracuj "na czarno"! Załóż własną działalność! Z nami to proste!

23 360,00 PLN na założenie działalności mogą otrzymać osoby, które:

 • chcą być szefem same dla siebie
 • mają pomysł na działalność
 • są bezrobotne, poszukujące pracy lub bierne zawodowo, mają więcej niz 30 lat, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy czyli: mają ponad 50 lat, są kobietami, osobami długotrwale bezrobotnymi, niepełnosprawnymi, posiadaja wykształcenie co najwyżej średnie,
 • zamieszkują powiat giżycki, węgorzewski oraz piski

Dokumenty rekrutacyjne są dostępne w zakładce Do pobrania
Szegółowe informacje w najbliższym biurze rekrutacyjno-konsultacyjnym:
Giżycko, ul. Kopernika 5, tel./fax.87 428-22-16,
Pisz, ul. Rybacka 5, tel./fax. 87 423-27-45,
Węgorzewo, ul. Teatralna 5, tel./fax. 87 427-20-23.

poziom polskie kolor


Zapraszamy do udziału w projekcie osoby, które:

 • zamieszkują na terenie powiatów objętych projektem tj.: węgorzewski, giżycki, piski
 • w chwili przystąpienia do projektu mają skończone 30 lat
 • należą do jednej z następujących grup:
 •   osoby bezrobotne,
 • osoby poszukujące pracy i nieaktywne/ bierne zawodowo.
 • znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. spełniają co najmniej jeden z poniższych warunków:
 • osoby powyżej 50 roku życia,
 • kobiety,
 • osoby niepełnosprawne,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 •   osoby o niskich kwalifikacjach

Regulamin projektu przewiduje premiowanie uczestników, którzy:

 • planują prowadzić działalność gospodarczą w obszarze co najmniej jednej inteligentnej specjalizacji określonej dla województwa warmińsko-mazurskiego, zidentyfikowanej w Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025:
 • żywności wysokiej jakości,
 • ekonomii wody,
 • meblarstwa i przemysłu drzewnego.
 • W ramach utworzonej działalności gospodarczej planują stworzenie dodatkowego miejsca/miejsc pracy.

UWAGA: Osoby zainteresowane udziałem w projekcie muszą złożyć formularz zgłoszeniowy wypełniony komputerowo wraz z wymaganymi załącznikami w terminie 26.09.2016 – 18.11.2016 do godz. 15:30, osobiście bądź za pośrednictwem kuriera/poczty do jednego z biur rekrutacyjno-konsultacyjnych:

 • Giżycko, ul. Kopernika 5, tel./fax.87 428-22-16,
 •   Pisz, ul. Rybacka 5, tel./fax. 87 423-27-45,
 •   Węgorzewo, ul. Teatralna 5, tel./fax. 87 427-20-23,

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie oraz wzory dokumentów rekrutacyjnych w zakładce Do pobrania.

Harmonogram wsparcia

08 marca 2017

Osoby zakwalifikowane do projektu zgodnie z listą rankingową z dnia 8 marca 2017 zapraszamy na szkolenie z zakresu ABC Przedsiębiorczości - czyli jak założyć własną firmę. Poniżej szczegółowy harmonogram szkolenia.

Harmonogram znajduje się tutaj.


24 lutego 2017

Osoby, które zaostały zakwalifikowane do II etapu rekrutacji zgodnie z lista rankingową opublikowaną dnia 17.02.2017r. zapraszamy na rozmowy z doradcą zawodowym. Harmonogramy oraz miejsca spotkań znajdą państwo klikając link poniżej

II_etap_rekrutacji_-_harmonogram.pdf


Harmonogram znajduje się tutaj.

Do pobrania

Pytania i odpowiedzi:

Regulamin:

Dokumenty rekrutacyjne:

Dokumenty dot. szkolenia:

Dokumenty składane razem z Biznesplanem oraz związane z jego oceną:

Dokumenty obowiązujące na etapie podpisywania umowy o udzielenie wsparcia finansowego:

Wzory dokumentów do poręczenia realizacji umowy:

Znajdź Szkołę lub ośrodek